10121
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10121
Veksten i norsk økonomi fortsetter
statistikk
2006-12-05T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Veksten i norsk økonomi fortsetter

Norsk økonomi har hatt sammenhengende sterk vekst siden 2. kvartal 2003. Ifølge sesongjusterte nasjonalregnskapstall fortsatte veksten også i 3. kvartal 2006. Som tidligere er det høy aktivitet i de private tjenesteytende næringene som bidrar mest.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2004=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2004=100

BNP for Fastlands-Norge økte med 0,9 prosent fra 2. til i 3. kvartal i år. Økt produksjon i forretningsmessig tjenesteyting, varehandel og finansiell tjenesteyting forklarer det meste av veksten. BNP for Fastlands-Norge økte med 4,6 prosent de tre første kvartalene i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Det har vært sammenhengende vekst i norsk industri siden 3. kvartal 2003, og i 3. kvartal i år var veksten på 0,5 prosent fra kvartalet før. Næringene som bidro mest var bygging av oljeplattformer, kjemisk og mineralsk industri og verkstedindustrien.

Bruttonasjonalprodukt 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006.
Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 200420053. kvartal 20054. kvartal 20051. kvartal 20062. kvartal 20063. kvartal 2006
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)3,92,41,10,10,70,51,3
Fastlands-Norge4,44,11,31,20,91,10,9
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart1,7-3,60,0-4,3-0,1-2,02,9
Innenlandsk sluttanvendelse6,75,32,41,30,71,41,7
Konsum i husholdninger5,53,10,4-0,51,91,50,7
Konsum i offentlig forvaltning1,51,8-0,30,30,70,2-0,1
Bruttoinvestering i fast kapital10,211,20,412,6-7,46,20,1
Eksport1,10,6-0,6-0,2-0,50,9-0,5
Import8,88,62,73,2-0,73,80,4
        
Sysselsatte personer0,51,00,40,41,10,90,7
Utførte timeverk1,81,20,20,30,80,70,7
 

Etter en nedgang i 2. kvartal viser tall for utvinningsnæringen sterk vekst i 3. kvartal. Det medførte at BNP totalt økte med 1,3 prosent fra 2. til 3. kvartal.

Sysselsettingsveksten fortsetter

Den sterke veksten i sysselsettingen fortsatte i 3. kvartal. Økningen var særlig stor for offentlige helse- og sosialtjenester. Også i bygg- og anleggsbransjen, private tjenesteytende næringer og deler av industrien var etterspørselen etter arbeidskraft høy. I 3. kvartal 2006 var det nesten 74 000 flere sysselsatte enn i samme kvartal i fjor.

Økt etterspørsel etter varer

I 3. kvartal økte husholdningenes forbruk med 0,7 prosent fra forrige kvartal. Varekonsumet økte med 1,2 prosent og stod for nesten hele konsumøkningen. Det var økt etterspørsel etter de fleste varer, særlig klær og sko, biler og matvarer. Tjenestekonsumet var omtrent uendret fra kvartalet før.

Årets tre første kvartaler viser en økning i offentlig forbruk på om lag 1,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, hovedsakelig knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester og undervisning.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
 20051. kvartal 20062. kvartal 2006
 Nye tallForrige publiseringSesongjustertUjustertSesongjustertUjustert
 Prosentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året før
 Nye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt2,42,30,70,66,05,60,50,5-0,1-0,5
BNP Fastlands-Norge4,13,70,90,88,57,31,11,11,40,5
Husholdningenes konsum3,13,21,92,04,74,71,50,63,23,0
Offentlig konsum1,81,50,70,36,26,30,20,7-2,8-2,4
Bruttoinvestering i fast kapital11,210,9-7,4-8,410,27,76,25,410,79,1
Eksport0,60,7-0,51,23,95,80,9-0,2-1,7-0,6
Import8,67,4-0,70,413,712,83,83,46,66,4
 
BNP, sesongjustert
 
 Prosentvis endring fra forrige kvartal
 1. kvartal 20052. kvartal 20053. kvartal 20054. kvartal 20051. kvartal 20062. kvartal 2006
 
Sverige0,81,30,91,41,31,0
Danmark1,40,80,40,91,80,6
Finland0,11,51,02,11,9 
Tyskland0,30,50,30,81,10,6
Frankrike-0,10,80,20,51,20,0
UK0,40,60,70,70,70,7
USA0,81,00,41,40,60,5
 

Sterk vekst i olje- og industriinvesteringene

Oljeinvesteringene steg med over 8 prosent fra 2. til 3. kvartal og industriinvesteringene vokste med nesten 20 prosent. Investeringene økte mest i verkstedindustrien og kjemisk og mineralsk industri.

Boliginvesteringene, som har hatt sterk vekst i lang tid, har så langt i 2006 stabilisert seg på en vekst i underkant av 1 prosent i kvartalet. I 3. kvartal var veksten på 0,7 prosent.

Fortsatt sterk vekst i eksporten av tradisjonelle varer

Det var sterk økning i eksporten av tradisjonelle varer i både 2. og 3. kvartal i år, og dette kan i hovedsak forklares med høy eksport av verkstedsprodukter. Eksporten totalt hadde en nedgang på 0,5 prosent, og nedgangen skyldes lavere eksport av tjenester.

Siden slutten av 2002 har det vært sammenhengende vekst i importen av tradisjonelle varer. Importøkningen fra 2. til 3. kvartal i år gjelder for flere varegrupper, men er særlig sterk for kontor- og datamaskiner og kjøretøyer. Tallene viser kraftig nedgang i importen av skip. Dette har sammenheng med at forsvaret overtok den første av totalt fem fregatter i 2. kvartal, noe som førte til sterk vekst i importen av skip i 2. kvartal og en tilsvarende nedgang i 3. kvartal.

Tjenesteimporten steg med vel 2 prosent fra 2. til 3. kvartal. Økt import av forretningsmessige tjenester forklarer det meste av denne utviklingen.

Revisjoner av tall for 1.-2. kvartal 2006

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger basert på et foreløpig informasjonsgrunnlag. Ny informasjon innarbeides fortløpende og kan medføre revisjoner av tidligere publiserte tall. I tillegg gjennomføres periodevise hovedrevisjoner av nasjonalregnskapstallene. SSB publiserer i dag tall for en slik hovedrevisjon med nye tallserier tilbake til 1970, se http://www.ssb.no/emner/09/01/nr/ . Dette betyr blant annet at nivået på BNP er justert opp, mens volumvekstratene i liten grad er påvirket. Kvartalstallene er justert i samsvar med de årlige tallene, og hovedrevisjonen kan derfor medføre en mindre revisjon av sesongmønsteret bakover.

Når det gjelder 2006, er veksten fra samme periode året før for BNP Fastlands-Norge revidert opp med 1,2 og 0,9 prosentenheter i henholdsvis 1. og 2. kvartal 2006. Det skyldes først og fremst revisjoner i enkelte tjenestenæringer, men har også sammenheng med ny informasjon om tidligere år. Utviklingen fra samme periode året før for BNP totalt, er justert opp med 0,4 prosentpoeng i både 1. og 2. kvartal. Veksten i bruttoinvesteringene i fast realkapital er endret med henholdsvis 2,5 og 1,6 prosentpoeng i 1. og 2. kvartal. Bruttoinvesteringene i de fleste næringer er justert opp. Veksten i husholdningenes konsum er tilnærmet uendret.

Innarbeidingen av et nytt kvartal kan endre sesongjusterte tall bakover selv om det ikke har vært revisjoner i de ujusterte tallene.

For begrepsforklaringer og så videre, se nasjonalregnskapets temaside. Klikk her.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB