10125
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10125
Sterk konsumvekst
statistikk
2006-06-06T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapmars 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk konsumvekst

Husholdningens etterspørsel etter varer vokste sterkt etter en nedgang i 4. kvartal og sysselsettingen øker mer enn på flere år. Veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge har imidlertid hatt en avdempning.

BNP for Fastlands-Norge økte med 0,6 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år viser foreløpige sesongjusterte tall. Blant annet bidro varehandel og bygg og anlegg klart til veksten. I tillegg fortsatte industriproduksjonen å vokse etter en sammenhengende oppgang gjennom de tre siste årene. Bruttoproduktet for industrien økte med 0,9 prosent og verfts- og metallindustrien bidro mest til veksten.

Bruttonasjonalprodukt. 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Prosentvis
volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 200420051. kvartal
2005
2. kvartal
2005
3. kvartal
2005
4. kvartal
2005
1. kvartal
2006
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)3,1       2,30,21,00,80,30,6
Fastlands-Norge3,83,70,60,90,61,30,6
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart0,4-3,4-1,41,41,6-4,10,6
Innenlandsk sluttanvendelse6,14,6-0,11,21,71,20,5
Konsum i husholdninger4,73,20,11,90,6-0,11,6
Konsum i offentlig forvaltning2,21,50,30,4-0,20,41,2
Bruttoinvestering i fast kapital8,110,9-5,62,71,811,4-8,9
Eksport0,60,7-0,42,90,9-1,11,1
Import8,97,4-2,03,93,61,40,9
        
Sysselsatte personer0,40,7-0,10,20,60,40,9
Utførte timeverk1,90,8-0,10,30,20,30,6
 

BNP totalt steg også med 0,6 prosent fra 4. til 1. kvartal. Utvinningsnæringen stabiliserte seg etter en kraftig nedgang i 4. kvartal, mens tallene for utenriks sjøfart viser nedgang.

Varekonsumet opp

Husholdningenes forbruk hadde sterk vekst i 1. kvartal. Varekonsumet steg med over 2 prosent etter en nedgang på vel 1 prosent i 4. kvartal. Det var økt etterspørsel etter de fleste varer med unntak av biler. Husholdningenes konsum av tjenester var omtrent uendret fra 4. kvartal.

Offentlig konsum økte også i 1. kvartal. Veksten skyldes først og fremst økt konsum av helse- og omsorgstjenester.

Sterk vekst i sysselsettingen

Antall sysselsatte personer økte med nesten 1 prosent i 1. kvartal. Flere sysselsatte i forretningsmessig tjenesteyting, offentlig helse- og omsorgstjenester samt bygg og anlegg forklarer det meste av veksten. Samlet for industrien var sysselsetting uendret regnet i personer, til tross for stor økning i antall sysselsatte personer i verksteds- og verftsindustrien. Totalt utførte timeverk steg med 0,6 prosent.

Sammenlignet med 1. kvartal i fjor økte sysselsettingen med 2,0 prosent, tilsvarende om lag 46 000 personer. Dette er den høyeste veksten siden slutten av 1990-tallet.

Lavere investeringer

Etter sterk vekst i en lengre periode, var bruttoinvesteringene i fast realkapital om lag 9 prosent lavere i 1. kvartal enn i 4. kvartal. Industriinvesteringene gikk ned med 24,0 prosent. Mye av nedgangen skyldes at investeringene i industrien hadde en tilsvarende høy vekst i kvartalet før.

Den sterke veksten i boliginvesteringene som har vært siden 2003, fortsatte også inn i 2006.

På slutten av fjoråret var oljeinvesteringene svært høye. Investeringstallene for 1. kvartal var 16 prosent lavere, men til tross for nedgangen er oljeinvesteringene fortsatt på et høyt nivå.

Sterk vekst i utenrikshandelen

Importen av tradisjonelle varer steg med 3,0 prosent, etter en svært moderat vekst på slutten av fjoråret. Metaller og verkstedprodukter sto for over 60 prosent av økningen i importen av tradisjonelle varer. Importen totalt økte med nærmere 1 prosent.

Etter nedgang på slutten av 2005, økte eksporten med over 1 prosent i 1. kvartal. Økt eksport av forretningsmessige tjenester forklarer mye av veksten. Tradisjonelle varer falt med mer enn 1 prosent etter sterk vekst i andre halvår 2005. Nedgangen skyldes først og fremst mindre eksport av elektrisitet og fisk.

Revisjoner av tall for 2005

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er basert på et foreløpig informasjonsgrunnlag. Usikkerheten er størst for det siste kvartalet det publiseres tall for. Ny informasjon innarbeides fortløpende og kan medføre revisjoner av tidligere publiserte tall.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 
 20051. kvartal 20052. kvartal 20053. kvartal 20054. kvartal 2005
 Nye tallForrige publiseringSesongjustertUjustertSesongjustertUjustertSesongjustertUjustertSesongjustertUjustert
 Prosentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året før
 Nye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt2,32,3  0,20,0  -1,1-1,3  1,01,5  4,94,9  0,80,7  3,13,3  0,30,2  2,32,5
BNP Fastlands-Norge3,73,70,60,50,50,30,91,07,77,70,60,83,13,41,31,13,53,6
Husholdningenes konsum3,23,60,10,31,41,51,91,84,34,60,61,04,55,4-0,1-0,12,52,9
Offentlig konsum1,51,40,30,2-1,4-1,40,40,46,16,0-0,2-0,20,70,70,40,40,70,6
Bruttoinvestering i fast kapital10,910,8-5,6-9,3  14,113,42,74,912,312,01,82,78,68,911,412,39,49,3
Eksport0,70,5-0,4-0,5-4,0-3,92,92,72,22,20,90,52,82,5-1,1-1,12,11,5
Import7,46,7-2,0-2,23,02,43,93,610,39,63,63,68,88,11,41,47,16,5
 

Det er ingen endringer i veksten fra 2004 til 2005 for BNP for Fastlands-Norge og BNP totalt. På kvartalsfordelingen og de underliggende komponentene er det enkelte revisjoner. Veksten i annen vareproduksjon er blant annet nedjustert med 0,5 prosentpoeng. Denne nedgangen er en følge av ny informasjon om jordbruket. For tjenestenæringene er veksten i bruttoproduktet oppjustert med 0,1 prosentpoeng. Det er på grunn av oppdaterte tall for blant annet forretningsmessig tjenesteyting og enkelte samferdselstjenester.

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2003=100

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2003=100

Veksten fra 2004 til 2005 for husholdningenes konsum er nedjustert med 0,4 prosentpoeng fra 3,6 til 3,2 prosent. Denne endringen skyldes i hovedsak ny informasjon om husholdningenes konsum i utlandet.

Både eksport- og importveksten fra 2004 til 2005 er revidert opp med henholdsvis 0,2 og 0,7 prosentpoeng. Revisjonene skyldes først og fremst informasjonen om import og eksport av skip som ikke var registrert ved forrige publisering.

Institusjonelt sektorregnskap er som følge av revisjoner i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, også endret.

Se BNP-vekst for noen av våre handelspartnere.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB