10129
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10129
Fortsatt sterk vekst i økonomien
statistikk
2005-12-06T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt sterk vekst i økonomien

Norsk økonomi har vokst markert siste ni kvartaler og bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge fortsatte å vokse sterkt i 3. kvartal 2005, ifølge foreløpige sesongjusterte tall. Også sysselsettingen økte klart etter å ha vært relativt stabil siden 3. kvartal i fjor.

Veksten i økonomien har det siste året først og fremst vært drevet av sterk investeringsetterspørsel og etterspørsel fra husholdningene. Tallene for 3. kvartal 2005 viser imidlertid tegn til svakere vekst i husholdningenes varekonsum, samtidig som boliginvesteringene gikk relativt sterkt ned. Foreløpige sesongjusterte tall for sysselsatte personer viser en vekst på 0,4 prosent i 3. kvartal 2005. Forretningsmessig tjenesteyting og helse- og sosialtjenester forklarer over halvparten av økningen. Industrien hadde derimot svak sysselsettingsnedgang.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2002=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2002=100

BNP for Fastlands-Norge vokste med 0,8 prosent sesongjustert fra 2. til 3. kvartal i år, etter en oppgang på henholdsvis 0,5 og 0,8 prosent i 1. og 2. kvartal 2005. Det var vekst i flere næringer, særlig innenfor tjenesteytende næringer som varehandel og forretningsmessig tjenesteyting.

BNP for Fastlands-Norge var for de tre første kvartalene av 2005 3,6 prosent høyere enn tilsvarende periode året før. Økt aktivitet i tjenestenæringene forklarer mer enn halvparten av veksten.

Bruttoproduktet innenfor oljevirksomheten fortsatte å øke i 3. kvartal 2005. BNP i alt vokste med 0,8 prosent, etter å ha vokst med 1,3 prosent i 2. kvartal.

Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 200320041. kvartal 20042. kvartal 20043. kvartal 20044. kvartal 20041. kvartal 20052. kvartal 20053. kvartal 2005
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,12,82,00,9-1,01,30,21,30,8
Fastlands-Norge1,43,41,70,60,91,60,50,80,8
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart0,00,43,02,0-8,50,2-1,03,40,7
Innenlandsk sluttanvendelse1,55,73,82,20,22,4-0,12,50,7
Konsum i husholdninger3,04,72,4-0,10,71,80,21,60,9
Konsum i offentlig forvaltning1,32,21,31,30,40,50,00,4-0,2
Bruttoinvestering i fast kapital0,27,80,26,44,811,7-9,58,6-3,3
Eksport0,20,8-0,6-1,0-1,4-0,3-0,90,92,5
Import1,18,93,62,32,42,7-2,44,32,8
          
Sysselsatte personer-1,10,40,00,50,10,00,00,20,4
Utførte timeverk-1,61,90,81,21,5-0,30,10,20,1
 
Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser for 1. og 2. kvartal 2005. Prosentvis volumendring
 
 1. kvartal2. kvartal
 SesongjustertUjustertSesongjustertUjustert
 Prosentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året før
 Nye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt0,20,3-1,4-0,91,31,34,64,8
BNP Fastlands-Norge0,50,60,20,70,80,97,47,4
Husholdningenes konsum0,2-0,31,50,71,62,54,54,4
Offentlig konsum0,01,1-1,6-0,90,40,45,86,6
Bruttoinvestering i fast kapital-9,5-9,313,08,38,610,915,517,5
Eksport-0,9-0,9-4,4-4,30,91,7-0,20,1
Import-2,4-3,22,02,04,34,79,910,9
 

Fortsatt oppgang i industrien

Det var fortsatt vekst i industrien i 3. kvartal, med en økning på 0,8 prosent fra kvartalet før. Veksten var noe lavere enn i 2. kvartal. Oppgangen i 3. kvartal skyldes hovedsakelig vekst i oljeraffinerings- og metallindustrien. Akkumulert vokste bruttoproduktet i industrien med 2,4 prosent i årets tre første kvartaler sammenlignet med samme periode i fjor. Verkstedindustrien stod for omtrent 50 prosent av veksten i denne perioden.

Svakere vekst i varekonsumet

Husholdningens forbruk av varer vokste med 0,4 prosent sesongjustert i 3. kvartal 2005, etter en relativt sterk oppgang i kvartalet før. Det var nedgang i forbruket av klær og sko for første gang på nesten 5 år, mens en del andre varegrupper som i lang tid har hatt vekst ikke lenger økte i samme grad. Akkumulerte tall viser at varekonsumet vokste med 2,9 prosent i de tre første kvartalene i år sammenlignet med samme periode i fjor. Imidlertid viser tallene at tjenestekonsumet fortsatte å øke relativt sterkt i 3. kvartal 2005. Sammen med meget sterk vekst i husholdningenes forbruk i utlandet, bidro dette til at konsumet økte med 0,9 prosent fra 2. til 3. kvartal. Konsumet i husholdningene viser en samlet vekst på 3,8 prosent i de tre første kvartalene i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Konsumet i offentlig forvaltning var 1,5 prosent høyere de tre første kvartalene i 2005 sammenlignet med de samme kvartalene i fjor. I både kommune- og statsforvaltningen var det helse- og sosialtjenester som bidro mest til veksten.

Fremdeles høye investeringer

Bruttoinvesteringene i oljevirksomheten var fortsatt på et høyt nivå i 3. kvartal 2005. Volumveksten i årets tre første kvartaler sammenlignet med tilsvarende periode i fjor var over 19 prosent. Investeringene knyttet til oljevirksomheten utgjorde om lag 25 prosent av de totale investeringene i Norge.

Foreløpige tall viser at investeringene i Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning økte i 3. kvartal. Investeringene i industri og bergverk vokste med 2,3 prosent, etter en markert oppgang på 13 prosent i kvartalet før.

Husholdningenes investeringer i bolig har økt siden 3. kvartal 2003. Fra 1. til 2. kvartal 2005 var boliginvesteringene tilnærmet uendret, mens de foreløpige tallene viser en klar nedgang i 3. kvartal. Til tross for dette var boliginvesteringene på et historisk høyt nivå i årets tre første kvartaler.

Sterk vekst i utenrikshandelen

Eksporten og importen økte med henholdsvis 2,5 og 2,8 prosent. Det var sterk vekst i både eksporten av tradisjonelle varer og eksporten av tjenester. Økningen i importen skyldes særlig en sterk økning i importen av verkstedprodukter. Verkstedproduktene omfatter blant annet produkter som leveres til Snøhvit-utbyggingen. Også tjenesteimporten fortsatte å vokse i 3. kvartal.

Reviderte tall for lønn

Statistisk sentralbyrå (SSB) har tatt i bruk en ny metode for beregning av lønnsinntekter og lønnsutgifter i kvartalsvis nasjonalregnskap. I lønnsinntektene (som er lik bedriftenes lønnsutgifter) skal en ikke regne mottatte sykepenger etter arbeidsgiverperiodens utløp, dvs. etter 16 dager slik nåværende regler er. Sykepengene som blir utbetalt av Rikstrygdeverket skal derimot betraktes som trygd. I det tidligere beregningsopplegget ble det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til endringer i sykefraværet som medførte forskyvninger i fordelingen mellom lønn og trygd.

 

Siden lønn per normalårsverk i nasjonalregnskapet er definert slik at det ikke skal inkludere mottatte trygdeytelser, vil også denne størrelsen bli berørt av metodeomleggingen. Den nye metoden har medført at veksten i lønn per normalårsverk for 1. kvartal 2005 er revidert opp fra 3,9 til 4,8 prosent, mens veksten i 2. kvartal er revidert opp fra 3,4 til 4,0 prosent. Veksten i lønn per normalårsverk for 3. kvartal er beregnet til 3,0 prosent. Også veksten i lønn per normalårsverk fra 2003 til 2004 er revidert opp, fra 3,8 til 4,3 prosent. Endringer i langtidssykefraværet påvirker ikke lønnsveksten slik denne måles i SSBs lønnsstatistikk. I lønnsstatistikken måles gjennomsnittlig lønn for lønnstakere som er i arbeid på tellingstidspunktet.

Revisjoner av 1. og 2. kvartal 2005

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er basert på et foreløpig informasjonsgrunnlag. Usikkerheten er størst for det siste kvartalet det publiseres tall for. Ny informasjon innarbeides fortløpende og kan medføre revisjoner av tidligere publiserte tall.

Utviklingen fra samme periode året før for BNP Fastlands-Norge, er revidert ned med 0,5 prosentpoeng i 1. kvartal. Dette skyldes blant annet nedjustering i tjenesteproduksjonen og annen vareproduksjon. BNP for Fastlands-Norge er uendret i 2. kvartal. Investeringene i fast realkapital er revidert opp i 1. kvartal og ned i 2. kvartal med henholdsvis 4,7 og 2,0 prosentpoeng. Konsumet i husholdningene er oppjustert med 0,8 prosentpoeng i 1. kvartal, hovedsakelig basert på ny informasjon om varekonsumet. I 2. kvartal er konsumet tilnærmet uendret. Eksport og import har mindre revisjoner.

SSB publiserer i dag også endelig nasjonalregnskap for 2003 og foreløpig regnskap for 2004 både for realregnskapet og for institusjonelt regnskap .

Se nasjonalregnskapets temaside for begrepsforklaringer , etc.

For å se sammenlignbare BNP-tall for noen av våre handelspartnere.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB