10131
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10131
Sterk vekst i økonomien
statistikk
2005-09-06T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i økonomien

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge fortsatte å vokse klart i 2. kvartal i år, viser foreløpige sesongjusterte tall. Viktige drivkrefter i økonomien er husholdningenes etterspørsel og investeringer relatert til oljevirksomheten.

BNP for Fastlands-Norge vokste med 0,9 prosent i 2. kvartal i år, etter en oppgang på 0,6 prosent fra 4. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005. Tallene viser at veksten hovedsakelig fant sted i bygg og anlegg, finansiell tjenesteyting og varehandel. BNP for Fastlands-Norge var 4,0 prosent høyere første halvår 2005 enn tilsvarende periode året før.

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2002=100

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2002=100

Bruttoproduktet innenfor oljevirksomheten tok seg opp i 2. kvartal, etter svak utvikling i kvartalet før. BNP i alt vokste med 1,3 prosent fra 1. til 2. kvartal.

Se nasjonalregnskapets temaside for begrepsforklaringer , etc.

Se sammenlignbare BNP- tall for noen av våre handelspartnere.

Oppgang i industrien

Bruttoproduktet i industrien økte i 2. kvartal i år etter en svak nedgang i 1. kvartal. Oppgangen kan først og fremst relateres til forlags- og grafisk industri og verkstedindustrien. I motsatt retning trakk blant annet utviklingen i metallindustrien. Fra første halvår i fjor til første halvår i år vokste bruttoproduktet i industrien med 2,5 prosent.

Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 200320041. kvartal 20042. kvartal 20043. kvartal 20044. kvartal 20041. kvartal 20052. kvartal 2005
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)0,4       2,91,21,0-0,81,10,31,3
Fastlands-Norge0,73,50,60,91,01,50,60,9
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-1,00,43,41,3-7,5-0,3-0,72,9
Innenlandsk sluttanvendelse0,45,93,21,90,72,8-0,32,2
Konsum i husholdninger mv.2,84,32,10,00,91,3-0,32,5
Konsum i offentlig forvaltning1,42,31,50,8-0,30,41,10,4
Bruttoinvestering i fast kapital-2,09,16,32,45,310,5-9,310,9
Eksport1,60,9-1,4-0,3-0,9-1,1-0,91,7
Import2,29,13,31,83,53,0-3,24,7
         
Sysselsatte personer-0,60,2-0,20,50,10,00,10,1
Utførte timeverk-1,22,01,10,30,80,50,20,6
 
Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser for 1. kvartal 2005. Prosentvis volumendring
 
 SesongjustertUjustert
 Prosentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året før
 1. kvartal1. kvartal
 Nye tallForrige publiseringNye tallForrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt0,30,5-0,9-0,8
BNP Fastlands-Norge0,60,90,70,9
Husholdningenes konsum-0,3-0,20,71,0
Offentlig konsum1,10,7-0,9-1,8
Bruttoinvestering i fast kapital-9,3-7,48,38,3
Eksport-0,90,8-4,3-2,7
Import-3,2-2,42,03,0
 

Vekst i husholdningenes konsum

Etter at samlet forbruk i husholdningene gikk ned med 0,3 prosent i 1. kvartal, var det en oppgang på 2,5 prosent i 2. kvartal. Det som bidro til veksten, var først og fremst en økning i forbruket av klær og sko, kjøp av biler, samt møbler og hvitevarer, mens tjenestekonsumet bare viste en moderat økning. Husholdningenes kjøp i utlandet økte også markert fra 1. til 2. kvartal i år. Sammenligner vi første halvår i år med tilsvarende periode i fjor, var konsumet i utlandet nesten 18 prosent høyere i volum. Samlet sett økte husholdningenes konsum med 2,6 prosent fra første halvår i 2004 til første halvår 2005.

Foreløpige tall viser at konsumet i offentlig forvaltning økte svakt fra 1. til 2. kvartal. Konsumet i staten gikk noe ned, mens konsumet i kommunene hadde en klar vekst. Tallene fra kommunene viser sterk vekst innenfor både undervisning, helse- og sosiale tjenester. Konsumet i kommunal forvaltning var totalt 4 prosent høyere første halvår 2005 enn tilsvarende periode i fjor.

Høy investeringsaktivitet

Den sterke veksten vi har sett i bruttoinvesteringene i oljevirksomheten de siste tre år, fortsatte også i 2. kvartal 2005. Volumveksten første halvår i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor var på over 17 prosent. Investeringene knyttet til oljevirksomheten utgjør om lag 25 prosent av de totale investeringene i Norge.

 

Foreløpige tall viser økte investeringer i Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning. Investeringene i industri og bergverk vokste med 17,8 prosent i 2. kvartal, etter en nedgang på 15,2 prosent i 1. kvartal. Husholdningenes investeringer i boliger økte med henholdsvis 3,7 og 1,1 i de to kvartalene.

Sterk vekst i import av tradisjonelle varer

Import av tradisjonelle varer økte med 3,3 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal. To tredjedeler av denne oppgangen kan tilskrives vekst i import av kontor- og datamaskiner samt verkstedsprodukter. Samlet import økte med 4,7 prosent fra 1. til 2. kvartal, etter en nedgang på 3,2 prosent i 1. kvartal.

Kvartalstallene viser en sesongjustert volumnedgang for eksport av tradisjonelle varer på 0,8 prosent i 2. kvartal. Det var først og fremst metaller og verkstedsprodukter som bidro til nedgangen.

Svak vekst i antall sysselsatte

De sesongjusterte kvartalstallene viser at antall sysselsatte personer økte med 0,1 prosent i både 1. og 2. kvartal. Det var sysselsettingsvekst i bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel og i helse- og sosialtjenester. Sysselsettingen i industrien var om lag uendret i 2. kvartal. Sesongjusterte tall for samlet utførte timeverk økte med 0,6 prosent i 2. kvartal, etter en vekst på 0,2 prosent i 1. kvartal. Veksten i lønn per normalårsverk i alt er beregnet til 3,4 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år.

Revisjoner 2005

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er basert på et foreløpig informasjonsgrunnlag. Usikkerheten er størst for det siste kvartalet det publiseres tall for. Ny informasjon innarbeides fortløpende og kan medføre revisjoner av tidligere publiserte tall.

Nye beregninger viser at BNP Fastlands-Norge er revidert ned fra en ujustert vekst på 0,9 prosent, til en vekst på 0,7 prosent i 1. kvartal 2005. Dette skyldes i all hovedsak nedjustert produksjon innenfor tjenesteytende næringer. BNP totalt er nedjustert med 0,1 prosentpoeng. Konsumet i husholdninger er revidert ned med 0,3 prosentenheter. For de andre makroøkonomiske hovedstørrelsene er det import og eksport som har revisjoner av betydning. Førstnevnte er revidert ned 1,0 prosentpoeng, mens eksportvolumet har blitt nedjustert med 1,6 prosentpoeng. Revisjonene er knyttet til innarbeiding av ny informasjon om import- og eksporttall for tjenester.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB