10133
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10133
Fortsatt konjunkturoppgang
statistikk
2005-06-07T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapmars 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt konjunkturoppgang

Etter en markert vekst gjennom fjoråret, økte bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge også klart i 1. kvartal i år. Foreløpige sesongjusterte tall viser at norsk økonomi har vokst i om lag samme takt etter omslaget kom våren 2003.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2002=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2002=100

BNP for Fastlands-Norge vokste med 0,9 prosent i 1. kvartal, etter en oppgang på 1,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2004. Tallene viser at det var vekst i de fleste fastlandsnæringer, med særlig sterk oppgang innenfor flere tjenesteytende næringer, varehandel, kraftproduksjon og bygg og anlegg.

Etter en betydelig oppgang i 4. kvartal i fjor, viser sesongjusterte volumtall at BNP totalt bare økte med 0,5 prosent i 1. kvartal. Dette henger sammen med en svak utvikling av bruttoproduktet innenfor både olje- og gassutvinning, utenriks sjøfart og rørtransport.

Se nasjonalregnskapets temaside for begrepsforklaringer, etc. Klikk her .

For å se sammenlignbare BNP-tall for noen av våre handelspartnere. Klikk her

Svak utvikling i industrien

Etter en relativt sterk vekst i bruttoproduktet i industrien andre halvår i fjor, viser tallene for 1. kvartal en nedgang. Nedgangen kan først og fremst relateres til næringsmiddelindustri og bygging av oljeplattformer. I motsatt retning drar skipsbyggings- og metallindustrien.

Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
      2003     20041. kvartal 20042. kvartal 20043. kvartal 20044. kvartal 20041. kvartal 2005
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)0,42,91,21,1-0,81,10,5
Fastlands-Norge0,73,50,70,91,01,40,9
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-1,00,43,21,6-7,7-0,3-0,9
Innenlandsk sluttanvendelse0,45,93,22,10,52,7-0,6
Konsum i husholdninger mv.3,04,41,90,00,91,4-0,2
Konsum i offentlig forvaltning1,42,31,01,00,00,20,7
Bruttoinvestering i fast kapital-2,09,18,81,74,79,5-7,4
Eksport1,60,9-1,4-0,2-1,0-1,30,8
Import2,29,13,42,33,02,8-2,4
        
Sysselsatte personer-0,60,2-0,10,40,2-0,10,2
Utførte timeverk-1,22,00,90,50,80,4-0,3
 
Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser for 1., 2., 3 og 4. kvartal 2004. Prosentvis volumendring
 
 SesongjustertUjustert
 Prosentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året før
 1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal
 Nye tallForrige publisering  Nye tallForrige publisering  Nye tallForrige publisering  Nye tallForrige publisering  Nye tallForrige publisering  Nye tallForrige publisering  Nye tallForrige publisering  Nye tallForrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt1,21,11,11,1-0,8-0,81,11,53,13,03,83,81,81,72,93,2
BNP Fastlands-Norge0,70,80,90,91,01,01,41,33,13,13,13,13,43,34,64,5
Husholdningenes konsum1,91,70,00,10,90,91,41,55,95,93,93,73,73,64,34,1
Offentlig konsum1,00,91,00,80,00,00,20,21,61,31,41,11,61,34,44,2
Bruttoinvestering i fast kapital8,89,61,71,64,74,69,57,80,61,32,63,17,67,825,923,6
Eksport-1,4-1,2-0,2-0,6-1,0-1,0-1,3-0,25,05,31,21,31,91,9-4,0-2,9
Import3,43,92,31,73,02,92,82,94,95,07,97,711,511,112,011,9
 

Sterk underliggende vekst i husholdningenes konsum

Etter at samlet forbruk i husholdningene vokste med hele 1,4 prosent i 4. kvartal i fjor, var det en nedgang på 0,2 prosent i 1. kvartal i år. Utviklingen kan forklares med sterk økning i bilkjøpene på slutten av fjoråret som normaliserte seg på nyåret. Forløpet i husholdningenes konsum eksklusiv kjøp av transportmidler, vil derfor gi et bedre bilde av den underliggende utviklingen. Veksten i konsum eksklusiv bilkjøp var i 4. kvartal i fjor og i 1. kvartal i år henholdsvis 0,4 og 1,2 prosent. Husholdningenes kjøp i utlandet økte med 2,1 prosent fra 4. til 1. kvartal, etter en svært sterk vekst gjennom fjoråret.

Konsumet i offentlig forvaltning steg med 0,7 prosent i 1. kvartal, med en vekst på 1,0 prosent i kommunene og 0,5 prosent i staten. Tallene fra kommunene tyder på vekst innenfor både undervisning, helsetjenester og sosiale tjenester. I staten var det sykehusdriften som trakk opp konsumet.

Fortsatt høy vekst i olje- og boliginvesteringer

Den sterke veksten i bruttoinvesteringene i petroleumsutvinning og rørtransport gjennom fjoråret stoppet opp i 1. kvartal. Volumveksten de siste fire kvartaler har likevel vært nærmere 10 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode ett år tidligere.

Ifølge sesongjusterte tall falt investeringene i Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning med 1,9 prosent i 1. kvartal regnet fra kvartalet før, etter en sammenhengende oppgang fra 4. kvartal 2003. Dette skyldes en gjennomgående lavere investeringsaktivitet i næringslivet. Boliginvesteringene økte derimot med 4,1 prosent i samme periode, etter en oppgang over 12 prosent på årsbasis i 2004. Dermed fortsetter den sterke trenden som har vart siden slutten av 2003.

Fortsatt vekst i import av tradisjonelle varer

Import og eksport av tradisjonelle varer vil være påvirket av raffineringsindustriens leveranser av raffinerte oljeprodukter rettet mot henholdsvis hjemme- eller eksportmarkedet. I 1. kvartal viser tallene at både eksporten og importen av raffinerte produkter gikk ned.

Eksklusiv raffinerte oljeprodukter vokste import av tradisjonelle varer med 1,5 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal. Mye av veksten er knyttet til økt import av metaller, kjemiske råvarer og kjemiske og mineralske produkter. Samlet import falt med 3,3 prosent fra 4. til 1. kvartal, etter en sammenhengende sterk vekst fra 4. kvartal 2003.

Kvartalstallene viser en sesongjustert volumoppgang for eksport av tradisjonelle varer uten raffinerte oljeprodukter med 0,4 prosent fra 4. til 1. kvartal. Det var oppgang for blant annet verkstedprodukter, mens eksporten av metaller gikk ned.

Prisene på eksport av tradisjonelle varer, eksklusiv raffinerte oljeprodukter, vokste med 1,5 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, mens importprisene på tradisjonelle varer gikk ned med 1,1 prosent ifølge de foreløpige tallene.

Statistisk sentralbyrå har fra og med 1. kvartal 2005 lagt om datainnsamlingen av tall til utenriksregnskapet. For kvartalsvis nasjonalregnskap berører dette eksport og import av tjenester. Vareeksport og -import er ikke påvirket. Den nye datafangsten kan medføre høyere usikkerhet i tallene i en overgangsfase. For å se nærmere på utenriksregnskapet kan du klikke her .

Moderat sysselsettingsvekst

De sesongjusterte kvartalstallene viser at antall sysselsatte personer økte med 0,2 prosent i 1. kvartal. Sysselsettingen økte sterkest i bygg og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting, mens sysselsatte personer i industrien gikk svakt ned. Utførte timeverk gikk i samme periode ned med 0,3 prosent. Veksten i lønn per normalårsverk i alt er beregnet til 3,9 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

Sysselsetting i nasjonalregnskapet

Sysselsettingstall i kvartalsvis nasjonalregnskap er basert på informasjon fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) og Rikstrygdeverkets arbeidstaker-/arbeidsgiverregister (AA-registeret). AKU måler bare sysselsettingen blant personer som er registrert bosatte i Norge ifølge folkeregisteret. Det omfatter personer som bor i Norge fast eller som er antatt å bo i landet minst seks måneder. Nasjonalregnskapets sysselsettingstall skal omfatte alle personer som har et ansettelsesforhold til en norsk bedrift, uansett om dette er en person som er registrert bosatt i landet eller ikke. AA-registeret gir også informasjon om ikke registrert bosatte personer med ansettelsesforhold til norske bedrifter. Disse tallene tyder på at det har vært en viss økning i slik arbeidskraft i norske virksomheter. Sysselsettingstallene til nasjonalregnskapet viser dermed en sesongjustert vekst i 1. kvartal på 0,2 prosent, mens AKU-tallene er uendret fra 4. til 1. kvartal. Det er en viss usikkerhet knyttet til de foreløpige tallene.

 

Personer som er ansatte i utenlandske selskaper og som leies inn for å jobbe i Norge, regnes ikke med i norsk sysselsetting dersom den utenlandske bedriften opererer i Norge kortere tid enn 1 år. Dette er i tråd med internasjonale retningslinjer for føring av nasjonalregnskap. Tjenestene som de utenlandske bedriftene yter, regnes som import av tjenester, og disse vil føres som produktinnsats i de norske virksomhetene som benytter utenlandske firma som underleverandører. Dersom den utenlandske bedriften etablerer seg fast i Norge, regnes virksomheten som innenlandsk, og de ansatte kommer med i sysselsettingstallene i nasjonalregnskapet.

Revisjoner 2004

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er basert på et foreløpig informasjonsgrunnlag. Usikkerheten er størst for det siste kvartalet det publiseres tall for. Ny informasjon innarbeides fortløpende og kan medføre revisjoner av tidligere publiserte tall.

Nye beregninger viser kun mindre revisjoner for BNP Fastlands-Norge for kvartalene i 2004 sammenlignet med tidligere tall. BNP totalt viser nå litt svakere sesongjustert vekst på slutten av året, men årsveksten er uendret. For de andre makroøkonomiske hovedstørrelsene er det kun bruttoinvesteringer i fast realkapital og eksport som har revisjoner av betydning. Førstnevnte er revidert opp med 0,2 prosentpoeng for 2004, mens eksportvolumet har blitt nedjustert med 0,4 prosentpoeng. Revisjonene er knyttet til innarbeiding av ny informasjon om oljeinvesteringer samt nye eksporttall for råolje og naturgass.

Institusjonelt sektorregnskap er som følge av revisjoner i det kvartalsvise nasjonalregnskapet også revidert. For å se nærmere på disse tallene kan du klikke her.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB