10137
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10137
Fortsatt god vekst i økonomien
statistikk
2004-12-07T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt god vekst i økonomien

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge økte også inn i 3. kvartal, men veksten var litt svakere enn i kvartalet før. Fra 2. kvartal 2003 har veksten likevel ligget stabilt over trendveksten i økonomien.

Foreløpige tall viser en økning i BNP for Fastlands-Norge på 0,7 prosent fra 2. til 3. kvartal i år, etter å ha vokst med henholdsvis 0,7 og 1,0 prosent i 1. og 2. kvartal. Veksten i fastlandsøkonomien i 3. kvartal kan knyttes til økt aktivitet både i industri og tjenesteytende næringer, mens veksten i offentlig forvaltning bidro til å dempe oppgangen. Nedgang i oljevirksomheten førte til at bruttonasjonalprodukt totalt gikk betydelig ned fra 2. til 3. kvartal. Se nasjonalregnskapets temaside for begrepsforklaringer etc.

For å se sammenlignbare BNP- tall for noen av våre handelspartnere (klikk her)

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2002=100

Oppgang i industrien

Etter en moderat vekst på bruttoproduktet i industrien gjennom 2003 og inn i 2. kvartal 2004, tiltok veksten i 3. kvartal. Fra 2. til 3. kvartal var den sesongjusterte veksten på 1,5 prosent. Oppgangen i 3. kvartal kan først og fremst relateres til økt aktivitet innenfor nærings- og nytelsesmiddel-, verksteds- og møbelindustrien. I motsatt retning drar utviklingen i kjemisk og mineralsk industri.

Betydelige avbrudd i olje- og gassproduksjonen i 3. kvartal

Det var en relativt sterk nedgang i norsk olje- og gassproduksjon i 3. kvartal 2004, etter en forholdsvis sterk oppgang i årets to første kvartaler. Lavere oljeproduksjon i 3. kvartal henger sammen med en omfattende og planlagt vedlikeholdsstans på en rekke felt, samt tekniske problemer på andre felt. Beregninger viser at riggkonflikten i 3. kvartal har hatt liten betydning på samlet produksjon. Årsaken til fallet i gassproduksjon i samme periode var relatert til planlagt vedlikehold ved mottaksanlegget på Kårstø.

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2002=100

Økt konsum i husholdningene

Samlet forbruk i husholdningene vokste med 0,8 prosent i 3. kvartal. Sammenligner vi konsumet i husholdningene hittil i år med samme periode i fjor, var det en økning på 4,4 prosent, regnet i faste priser. Varekonsumet vokste noe svakere enn gjennomsnittet. Det som bidro til å dempe veksten i varekonsumet, var først og fremst en sesongjustert nedgang i konsumet av bøker, tobakk og fritidsutstyr. Husholdningenes kjøp i utlandet var stort sett uendret fra 2. til 3. kvartal i år. Samlet for årets tre første kvartaler var konsumet i utlandet vel 11 prosent høyere i volum enn samme periode i 2003.

Markert økning i investeringene

Foreløpige tall tyder på vesentlig høyere investeringsaktivitet i Fastlands-Norge eksklusiv offentlig forvaltning. Det kvartalsvise nasjonalregnskapet viser en økning på 5,2 prosent i 3. kvartal i år, etter en oppgang på 1,9 prosent fra 1. til 2. kvartal. Justert for normale sesongvariasjoner begynte investeringene å øke i 4. kvartal i fjor.

Veksten vi har sett i boliginvesteringer siden slutten av fjoråret, fortsatte inn i 3. kvartal 2004. Volumveksten har de siste tre kvartalene vært på over 10 prosent.

Investeringene i offentlig forvaltning var i årets tre første kvartaler 2,6 prosent lavere enn samme periode året før, regnet i faste priser. Nedgangen henger sammen med betydelig lavere investeringsaktivitet i kommuneforvaltningen. Statsforvaltningen har i samme periode hatt en markert vekst.

Bruttoinvesteringene i petroleumsutvinning og rørtransport økte i 3. kvartal 2004 og fortsetter den stigende tendensen siste tre år.

Sterk importvekst

I volum økte samlet import med hele 4,0 prosent i 3. kvartal i år, etter en vekst på henholdsvis 3,5 og 2,2 prosent i 1. og 2. kvartal. Den sterke oppgangen i 3. kvartal skyldes økt import av varer til oljevirksomheten samt verkstedprodukter og metaller.

Eksport av tradisjonelle varer tok seg betraktelig opp

Etter at eksport av tradisjonelle varer hadde en svak volumutvikling i første halvår i år, tok den seg opp i 3. kvartal. Den sesongjusterte veksten var da på hele 5,4 prosent. Mye av veksten kan relateres til raffinerte oljeprodukter. Eksklusiv raffinerte oljeprodukter vokste eksporten med 3,8 prosent. Det var en oppgang for de fleste varer, men særlig stor var oppgangen for bergverksprodukter (kull).

Bedret bytteforhold for norske varer kontra utenlandske varer

Prisveksten på eksport av tradisjonelle varer, eksklusiv raffinerte oljeprodukter, vokste i gjennomsnitt med 8,1 prosent de tre første kvartalene av 2004, sammenlignet med samme periode i fjor. Tilsvarende økte prisene på import av tradisjonelle varer, eksklusiv raffinerte oljeprodukter, med 4,6 prosent.

Bruttonasjonalprodukt 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004. Prosentvis volumendring fra forrige
kvartal (sesongjustert vekst)
 
 200220033. kvartal 20034. kvartal 20031. kvartal 20042. kvartal 20043. kvartal 2004
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,1     0,41,30,31,11,2-1,0
Fastlands-Norge1,40,70,80,90,71,00,7
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart0,1-1,03,2-1,82,42,2-7,8
Innenlandsk sluttanvendelse2,00,41,9-0,63,11,90,7
Konsum i husholdninger mv.3,12,81,10,71,80,10,8
Konsum i offentlig forvaltning3,71,40,00,00,71,0-0,1
Bruttoinvestering i fast kapital-1,0-2,0-0,8-6,49,21,84,4
Eksport-0,81,6-1,33,7-1,40,4-1,1
Import0,72,2-0,72,43,52,24,0
        
Sysselsatte personer0,1-0,60,1-0,1-0,30,40,2
Utførte timeverk-1,11 -1,2-0,20,50,60,30,5
 
1  Rettet 7. desember 2004 kl. 10.25.

Arbeidsmarkedet

De sesongjusterte kvartalstallene viser at antall sysselsatte personer økte med 0,2 prosent i 3. kvartal 2004, etter en relativt sterk oppgang i kvartalet før. Varehandel hadde en klar økning, mens det blir stadig færre sysselsatte i industrien. Kommuneforvaltningen hadde en liten nedgang i sysselsettingen i 3. kvartal. Sesongjusterte tall for utførte timeverk i alt gikk kraftig opp fra 2. til 3. kvartal, etter en klar økning også i de tre foregående kvartalene. Redusert sykefravær bidro til økningen i timeverkene.

Veksten i lønn per normalårsverk i alt er beregnet til 4,0 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år, og var henholdsvis 2,9 og 3,7 prosent i 1. og 2. kvartal. Tilleggene som ble gitt ved årets sentrale lønnsoppgjør bidrar til å trekke lønnsveksten opp for offentlig forvaltning i 2. og 3. kvartal. Det er lagt til grunn økende overtidsgodtgjørelse i industri og bygge- og anleggsvirksomhet sammenlignet med 3. kvartal i 2003.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser for 2. kvartal 2004. Prosentvis volumendring
 
 SesongjustertUjustert
 Prosentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året før
 Nye tallForrige publiseringNye tallForrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt1,21,23,94,1
BNP Fastlands-Norge1,00,83,33,7
Husholdningenes konsum0,10,23,84,1
Offentlig konsum1,01,51,02,9
Bruttoinvestering i fast kapital1,82,23,44,2
Eksport0,40,21,61,3
Import2,21,37,57,1
 

Revisjoner for 1. og 2. kvartal 2004

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet. Dette gjelder særlig for det siste kvartalet det publiseres tall for. Ny informasjon innarbeides fortløpende og medfører revisjoner av tidligere publiserte tall.

Nye beregninger tyder på en stort sett uendret vekst i fastlandsøkonomien for første halvår sammenlignet med tidligere tall. Veksten i investeringene i Fastlands-Norge er nedjustert i 1. kvartal, men stort sett uendret i 2. kvartal. Tidligere beregninger viste en sesongjustert oppgang på 0,1 prosent i 1. kvartal, mens nye tall viser et fall på 0,2 prosent. Importoppgangen i første halvår var litt sterkere enn først antatt. I 2. kvartal har import i alt blitt oppjustert med 0,9 prosentpoeng. Dette kan i all hovedsak knyttes til revisjoner for import av tradisjonelle varer. For 1. kvartal er det kun snakk om en mindre oppjustering. For de andre makroøkonomiske hovedstørrelsene er det kun snakk om mindre revisjoner.

Statistisk sentralbyrå publiserer i dag også endelig nasjonalregnskap for 2002 og foreløpig regnskap for 2003 både for realregnskapet og for institusjonelt regnskap.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB