10145
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10145
Moderat vekst i fastlandsøkonomien
statistikk
2003-12-02T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat vekst i fastlandsøkonomien

Sesongjusterte tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet viser at veksten i fastlandsøkonomien tok seg opp gjennom sommeren i år. Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge økte med 0,8 prosent fra 2. til 3. kvartal mot 0,5 prosent kvartalet før.

Veksten i 3. kvartal skyldes vekst i flere tjenesteytende næringer, men det var også oppgang i industrien. Innenfor tjenesteyting var det i første rekke varehandel og forretningsmessig tjenesteyting som bidro til oppgangen. Bruttoproduktet i industrien økte med 1,4 prosent i 3. kvartal, etter at det falt med 2,5 og 0,9 prosent i henholdsvis 1. og 2. kvartal. Oppsvinget i 3. kvartal skyldes først og fremst økt eksportproduksjon av treforedlingsprodukter og nærings- og nytelsesmidler. Veksten i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge er for både 1. og 2. kvartal oppjustert med 0,2 prosentpoeng siden forrige publisering.

Veksten i BNP totalt var i 2. og 3. kvartal henholdsvis -0,2 og 0,8 prosent.

Høy vekst i husholdningenes konsum

De foreløpige tallene viser at konsumet i husholdninger økte med 0,9 prosent fra 2. til 3. kvartal, etter en økning på 1,2 prosent fra 1. til 2. kvartal. Veksten i husholdningenes varekonsum var i 3. kvartal 1,1 prosent, mens veksten i tjenestekonsumet var 0,5 prosent. Den høye veksten i husholdningenes kjøp av klær og skotøy gjennom 1. halvår i år vedvarte også gjennom 3. kvartal, og bidro til oppgangen i varekonsumet. For nordmenns konsum i utlandet var det i 3. kvartal en oppgang på 2,2 prosent fra kvartalet før.

Det samlede konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner viste i 2. og 3. kvartal en sesongjustert vekst på henholdsvis 1,2 og 1,0 prosent.

Akkumulerte, ikke sesongkorrigerte tall for konsum i offentlig forvaltning hittil i år, viser en vekst på 1,6 prosent regnet fra samme periode i fjor. Det var tilnærmet nullvekst i konsumet i kommuneforvaltningen, mens konsumet i statsforvaltningen økte med 3,0 prosent. Det var i stor grad sykehusforetakenes kjøp av varer og tjenester knyttet til den løpende driften som bidro til veksten.

Sesongjusterte tall tyder på at det var tilnærmet nullvekst i konsumet i offentlig forvaltning fra 2. til 3. kvartal.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2000=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2000=100

Redusert investeringsaktivitet

De sesongjusterte tallene viser en nedadgående trend i bruttoinvesteringene i fast kapital i Fastlands-Norge. Nedgangen har imidlertid avtatt gjennom året. Fra 2. til 3. kvartal var det nedgang i investeringsaktiviteten i industri og boligbygging, mens det var en oppgang i tjenesteytende næringer og i offentlig forvaltning. Investeringene innenfor offentlig forvaltning har økt gjennom hele året. Veksten i 2. og 3. kvartal, som i stor grad kan forklares med økte sykehusinvesteringer, var henholdsvis 7,3 og 5,0 prosent.

Bruttoinvesteringene i petroleumsutvinning og rørtransport økte med 4,2 prosent fra 2. til 3. kvartal, etter at det steg med 6,0 prosent fra 1. til 2. kvartal. For Norge i alt økte investeringene i fast kapital med 0,3 prosent i 3. kvartal mot et fall på 3,4 prosent kvartalet før.

Redusert etterspørsel fra utlandet

Eksporten av tradisjonelle varer økte sesongjustert med 0,6 prosent i 3. kvartal i år, etter en oppgang på 4,3 prosent i 2. kvartal. Aggregatet tradisjonelle varer omfatter inntil videre også brukte fly. Regnet uten fly var det en nedgang på 0,4 prosent fra 2. til 3. kvartal, mens det var en oppgang på 4,2 prosent fra 1. til 2. kvartal. Nedgangen fra 2. til 3. kvartal skyldes først og fremst et klart fall i eksporten av raffinerte oljeprodukter. Det var i første rekke oppgangen i eksporten av treforedling, fisk og fiskeprodukter som medførte at fallet i eksporten av tradisjonelle varer eksklusive fly ikke ble større.

Etter at eksporten av råolje og naturgass økte med 0,9 prosent i 2. kvartal, falt den med 1,9 prosent i 3. kvartal.

I volum økte importen av tradisjonelle varer med 1,3 prosent fra 1. til 2. kvartal, for deretter å falle med 0,2 prosent i 3. kvartal. Klar nedgang i import av både skip og plattformer fra 2. til 3. kvartal bidro til at samlet import falt med 1,5 prosent over samme periode.

Markert nedgang i eksportprisen av raffinerte oljeprodukter i 2. og 3. kvartal bidro til at den sesongjusterte prisindeksen for tradisjonell vareeksport falt i de to kvartalene. Regnet uten raffinerte oljeprodukter var det en oppgang i 2. og 3. kvartal på henholdsvis 1,8 og 0,8 prosent. Det var spesielt prisveksten på metaller som bidro til veksten i 3. kvartal.

For import av tradisjonelle varer viser regnskapet en prisnedgang fra 1. til 2. kvartal på 0,5 prosent, og en oppgang på 1,5 prosent fra 2. til 3. kvartal.

Fortsatt nedgang i sysselsettingen

For sysselsetting og timeverk foreligger det ikke sesongjusterte tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Ujusterte tall for sysselsatte personer totalt viser for 2. og 3. kvartal en nedgang på henholdsvis 1,1 og 0,9 prosent fra samme kvartal i fjor. I industrien gikk antall sysselsatte personer ned med 5,8 prosent i 2. kvartal og 4,8 prosent i 3. kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartaler året før. Tallene viser også nedgang i sysselsatte personer i offentlig forvaltning og i de fleste tjenesteytende næringer.

Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2002 til 3. kvartal 2003. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 200120021. kvartal 20022. kvartal 20023. kvartal 20024. kvartal 20021. kvartal 20032. kvartal 20033. kvartal 2003
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,9           1,0-0,61,8-1,2-0,4-0,1-0,20,8
Fastlands-Norge1,71,30,9-0,40,3-0,6-0,10,50,8
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart2,70,0-5,08,7-5,60,20,0-2,10,9
Innenlandsk sluttanvendelse0,42,12,41,1-1,11,11,2-1,71,1
Konsum i husholdninger mv.2,63,61,40,70,71,30,01,21,0
Konsum i offentlig forvaltning2,73,23,1-3,32,6-0,30,61,10,1
Bruttoinvestering i fast kapital-4,2-3,6-6,37,9-8,57,7-2,1-3,40,3
Eksport4,1-0,5-6,05,2-2,5-1,5-1,32,1-1,2
Import0,91,7-1,45,3-3,02,11,6-1,2-1,5
Sysselsatte personer (prosentvis endring fra 2001)0,50,20,60,60,3-0,5-0,7-1,1-0,9
 

Usikkerhet i beregningene

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet. Dette gjelder særlig for det siste kvartalet det publiseres tall for.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB