10149
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10149
Redusert aktivitet i fastlandsøkonomien
statistikk
2003-06-05T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapmars 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert aktivitet i fastlandsøkonomien

Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge falt både i 4. kvartal i fjor og 1. kvartal i år. Dette viser foreløpige sesongjusterte tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Tallene viser at bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge falt med 0,6 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor, og ytterligere 0,6 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Næringen kraftforsyning bidro til å trekke ned veksten i begge kvartaler, men det har vært nedgang også for de øvrige næringer samlet.

Svakere utvikling i husholdningenes konsum

Ifølge de foreløpige sesongjusterte volumtallene falt konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner med 0,2 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. De tilsvarende kvartalsvise vekstratene var i 3. og 4. kvartal i fjor henholdsvis 1,1 og 1,3 prosent. Unormalt kaldt vær over store deler av landet i 4. kvartal har antakelig påvirket husholdningenes konsum av elektrisitet dette kvartalet. Forløpet i husholdningenes konsum eksklusive elektrisitet kan derfor gi et bedre bilde av den underliggende utvikling i husholdningenes konsum. Veksten i husholdningenes konsum eksklusive elektrisitet var i 4. kvartal i fjor og i 1. kvartal i år henholdsvis 0,8 og 0,3 prosent. For konsum i offentlig forvaltning er det i 1. kvartal beregnet en oppgang på 0,5 prosent.

Bruttonasjonalprodukt

Husholdningenes konsum mv. og investering i Fastlands-Norge

Fortsatt lav investeringsaktivitet

De sesongjusterte tallene viser fortsatt svak utvikling i bruttoinvesteringene i fast kapital i Fastlands-Norge. Veksten var henholdsvis 0,8 og -0,8 prosent i 4. kvartal i fjor og 1. kvartal i år. Tallene viser forskjeller i investeringsforløpet mellom fastlandsnæringene; mens investeringene i industri og bergverk falt med 22,2 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, økte investeringer i tjenesteytende næringer (eksklusive offentlig forvaltning og boliginvesteringer) med 4,8 prosent i samme periode.

Bruttoinvesteringene i olje og gassutvinning, samt rørtransport økte med henholdsvis 6,2 og 6,5 prosent i 4. kvartal i fjor og i 1. kvartal i år.

Svak utvikling i tradisjonell vareeksport

Ifølge de sesongjusterte tallene økte volumet i eksporten av tradisjonelle varer med 0,3 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, etter nedgang på 3,7 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor. I nasjonalregnskapet er utenrikshandelen med fly gruppert under tradisjonell vareimport- og eksport. Ved å beregne forløpet i eksporten av tradisjonelle varer eksklusive fly, vil en få bedre oversikt over utlandets etterspørsel rettet mot produksjon i Norge. Vekstratene i eksporten av tradisjonelle varer eksklusive fly var i 3. og 4. kvartal i fjor, og i 1. kvartal i år, henholdsvis 0,9, -3,2 og 1,1 prosent. Veksten i eksporten av råolje og naturgass var i 4. og 1. kvartal henholdsvis 0,1 og 1,1 prosent.

De foreløpige tallene for volumet i importen av tradisjonelle varer viser en oppgang på 3,0 prosent fra 3. til 4. kvartal i fjor, og en nedgang på 0,8 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Veksten i importen av tradisjonelle varer eksklusive fly og flydeler er for 3., 4. og 1. kvartal beregnet til henholdsvis 1,6, 1,5 og 1,2 prosent. Veksten i samlet import var 2,3 prosent i både 4. kvartal i fjor og i 1. kvartal i år.

Klar nedgang i industriproduksjonen

Veksten i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge var -0,6 prosent i både 4. kvartal i fjor og i 1. kvartal i år. I næringen kraftforsyning var veksten henholdsvis -6,4 og -18,3 prosent i de to nevnte kvartaler. Produksjonen i kraftnæringen viser store variasjoner over tid fordi den kan være påvirket av tilfeldige variasjoner i blant annet nedbør. Om en trekker bruttoproduktet for kraftnæringen ut av bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge, blir veksten -0,4 og -0,2 i henholdsvis 4. og 1. kvartal. For bruttonasjonalproduktet totalt (BNP), var veksten -0,2 og 0,3 prosent i 4. kvartal i fjor og i 1. kvartal i år.

De foreløpige tallene viser klar nedgang i bruttoproduktet i industrien gjennom andre halvår i fjor og gjennom 1. kvartal i år. Den kvartalsvise veksten i 3. og 4. kvartal i fjor, og i 1. kvartal i år, var henholdsvis -1,9, -1,9 og -2,5 prosent. Sesongjustert prisindeks for prisene i industriproduksjonen viste tilnærmet nullvekst i 4. kvartal i fjor og 1. kvartal i år.

For tjenesteytende næringer eksklusive offentlig forvaltning var veksten i volumet i bruttoproduktet på 0,3 prosent i 4. kvartal og 0,6 prosent i 1. kvartal. 1. januar i år ble produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen skilt ut i et eget aksjeselskap. Omorganiseringen er innarbeidet i det kvartalsvise nasjonalregnskapet. I forhold til bruttoprodukt fordelt på næringer bidrar omorganiseringen isolert til å redusere bruttoprodukt i statlig forvaltning og til å øke bruttoproduktet i markedsrettet bygge- og anleggvirksomhet.

Færre sysselsatte enn i 1. kvartal i fjor

For sysselsatte personer og utførte timeverk foreligger det foreløpig ikke sesongjusterte tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. De foreløpige, ujusterte tallene for sysselsatte personer totalt viser for 1. kvartal en nedgang på 0,6 prosent i forhold til 1. kvartal i fjor. For 4. kvartal i fjor var den tilsvarende årsvekstraten -0,5 prosent. For 1. kvartal var årsvekstraten for sysselsatte personer i industrien -4,2 prosent, mens den for 4. kvartal i fjor var -2,5 prosent. De foreløpige tallene viser nedgang på årsbasis for sysselsatte personer i offentlig forvaltning. For 1. kvartal var nedgangen 0,5 prosent. Sysselsettingen viser nedgang også for de fleste tjenesteytende næringer. Næringen varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv. var den eneste større næring som hadde positiv vekst i sysselsettingen i 1. kvartal; den var på 2,3 prosent.

For utførte timeverk totalt var det i 1. kvartal en årsvekst på 3,3 prosent. Veksten må sees i sammenheng med at påsken i fjor falt i 1. kvartal, mens den i år falt i 2. kvartal.

Reviderte tall for 2002

Statistisk sentralbyrås publiseringssyklus for nasjonalregnskapet innebærer at det ved første gangs publisering av tall for 1. kvartal i juni måned også skal publiseres nye reviderte regnskapstall for hele foregående regnskapsår. Ved denne praksis får vi innarbeidet mer nøyaktige og mer utfyllende regnskapsoppgaver for offentlig forvaltning i tillegg til annen ny informasjon. De reviderte tallene for 2002 er fortsatt å betrakte som foreløpige tall.

De nye foreløpige årstallene for 2002 viser på volumsiden kun små endringer i samlet etterspørsel og produksjon. Årsveksten i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge er ikke revidert. Årsveksten i etterspørselen fra Fastlands-Norge er for 2002 sett under ett nedjustert fra 2,3 til 2,1 prosent. Årsveksten i volumet i samlet eksport er ikke revidert.

Veksten i samlet konsum i offentlig forvaltning er nedjustert fra 4,5 til 3,2 prosent. Det er spesielt produktinnsats som er blitt nedjustert, men nedjusteringen var også stor for anslaget på lønnskostnadene. Bakgrunnen for revisjonen av tallene for offentlig forvaltning var blant annet at Statistisk sentralbyrå har fått tilgang til ny og mer dekkende regnskapsrapportering fra kommuner og fylkeskommuner, samt ny og bedre regnskapsinformasjon fra de statlige sykehusforetakene. Veksten i konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner er blitt oppjustert fra 3,3 til 3,6 prosent. Revisjonen kan hovedsakelig henføres til husholdningenes kjøp av biler. Det er blitt innarbeidet informasjon om hvordan bilkjøpene fordeler seg på bedrifter og private husholdninger. Investeringer i fast realkapital er tilnærmet uendret fra forrige publisering.

Veksten i bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge for 2002 er beregnet til 1,3 prosent, det samme som publisert i Økonomisk utsyn i mars måned i år. Reduksjonen i lønnskostnader i offentlig forvaltning medførte at bruttoproduktet i offentlig forvaltning ble nedjustert fra 1,0 til 0,0 prosent. Innarbeiding av mer korrekte fastpristall for indirekte målte bank- og finanstjenester (FISIM), reviderte anslag for bruttoproduktet i varehandelen og en oppjustering i bidraget fra moms og investeringsavgift forklarer at veksten i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge likevel forble uendret.

Bruttonasjonalprodukt 1. kvartal 2002 til 1. kvartal 2003. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal
(sesongjustert vekst)
 
 2001     20021. kv. 20022. kv. 20023. kv. 20024. kv. 20021. kv. 2003
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,91,0-0,81,5-1,0-0,20,3
Fastlands-Norge1,71,30,7-0,60,5-0,6-0,6
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart2,70,0-5,48,0-5,30,83,0
Innenlandsk sluttanvendelse0,42,12,10,30,01,10,8
Konsum i husholdninger mv.2,63,61,30,51,11,3-0,2
Konsum i offentlig forvaltning2,73,23,1-3,22,4-0,20,5
Bruttoinvestering i fast kapital-4,2-3,6-6,28,0-7,66,4-0,4
Eksport4,1-0,5-5,96,0-3,8-1,00,7
Import0,91,7-1,45,3-2,92,32,3
        
Sysselsatte personer (prosentvis endring fra samme periode året før)0,50,20,60,60,3-0,5-0,6
 

Usikkerhet i beregningene

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet. Dette gjelder særlig for det siste kvartalet det publiseres tall for.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB