10151
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10151
Moderat vekst i BNP for Fastlands-Norge
statistikk
2003-03-20T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapdesember 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat vekst i BNP for Fastlands-Norge

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg svakt gjennom hele 2002. Dette viser nye foreløpige sesongjusterte tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap. For året sett under ett er det beregnet en årsvekst på 1,3 prosent.

Statistisk sentralbyrå publiserer med dette kvartalsvis nasjonalregnskap for perioden 1991 til 2002. For årene 1991-1999 vil kvartalstallene for hvert år summere seg opp til tilsvarende størrelse fra årlig nasjonalregnskap, publisert i juni 2002 som en del av tallrevisjonen av nasjonalregnskapet. Mer informasjon om tallrevisjonen finnes i Økonomiske analyser 3/2002 . Kvartalstallene for 2000 er på samme måte avstemt mot årlig endelig nasjonalregnskap for år 2000, som også publiseres i dag. Kvartalstallene og årstallene som nå publiseres for 2001 og 2002, er foreløpige regnskapstall.

Høy konsumvekst

De sesongjusterte volumtallene viser at veksten i konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner økte gjennom siste halvdel av fjoråret. Kvartalsveksten i 3. og 4. kvartal var henholdsvis 0,7 og 1,6 prosent. For året sett under ett er det beregnet en årsvekst på 3,3 prosent. For 2000 og 2001 var årsveksten henholdsvis 3,9 og 2,6 prosent.

Årsveksten i volumet i samlet konsum i offentlig forvaltning er for 2002 beregnet til 4,5 prosent. Det er spesielt produktinnsats, det vil si kjøp av varer og tjenester knyttet til løpende drift innenfor aktiviteten helse og omsorg, som trekker veksten opp. Som en følge av reformen knyttet til overføringen av ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra kommunal til statlig forvaltning, er det imidlertid stor usikkerhet i fordelingen mellom offentlig konsum og investeringer i realkapital i de foreløpige tallene for 2002. Det er beregnet en årsvekst i samlede investeringer i offentlig forvaltning på 0,1 prosent. Volumveksten i samlet konsum i offentlig forvaltning var i 2000 og 2001 henholdsvis 1,3 og 2,7 prosent.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2000=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2000=100

Avtakende investeringsaktivitet i Fastlands-Norge

De sesongjusterte tallene viser at investeringene i Fastlands-Norge har falt noenlunde jevnt gjennom hele fjoråret. Tallene for investeringene knyttet til boligbygging viser en klar nedadgående tendens i siste halvår i fjor. Investeringer i tjenesteytende næringer eksklusive offentlig forvaltning har stabilisert seg siste halvår, etter å ha vist nedgang gjennom 2001 og første halvår 2002. Den omtalte nedgangen for de tjenesteytende næringene eksklusive offentlig forvaltning bidro til at samlede investeringer i Fastlands-Norge på årsbasis falt med 4,2 prosent fra 2001 til 2002. For 2000 og 2001 var veksten henholdsvis -1,2 og 0,7 prosent. De foreløpige tallene viser at investeringene innenfor olje- og gassutvinning samt rørtransport falt 4,4 prosent fra 2001 til 2002.

Nedgang i eksport av tradisjonelle varer på slutten av fjoråret

De foreløpige tallene viser nedgang i eksporten av tradisjonelle varer gjennom siste halvdel av fjoråret. For 3. og 4. kvartal er det beregnet en nedgang fra foregående kvartal på henholdsvis 0,5 og 3,5 prosent. Det var spesielt verkstedprodukter og metaller som viste svak utvikling siste halvår i fjor. Tallene viser at for 2002 sett under ett var det en oppgang på 1,3 prosent fra 2001 i eksporten av tradisjonelle varer. Dersom en trekker ut eksport av brukt realkapital, det vil si eksport som ikke er knyttet til innenlandsk produksjon, blir årsvekstraten 0,9 prosent. Årsveksten i eksporten av tradisjonelle varer er i 2000 og 2001 beregnet til henholdsvis 2,5 og 3,7 prosent. For 2002 var volumet i eksporten av olje og gass tilnærmet uendret fra 2001.

De foreløpige nasjonalregnskapstallene viser oppgang i importen av tradisjonelle varer gjennom forrige halvår. Kvartalsvekstratene for 3. og 4. kvartal var henholdsvis 1,6 og 3,3 prosent. For året 2002 sett under ett var årsveksten 4,7 prosent. Veksten i 2000 og 2001 var henholdsvis 2,7 og 2,9 prosent.

Svak vekst i BNP Fastlands-Norge

De foreløpige tallene viser at BNP for Fastlands-Norge kun har vokst svakt gjennom fjoråret. For 1., 2., 3. og 4. kvartal var kvartalsvekstratene henholdsvis 0,3, 0,0, 0,3 og 0,0 prosent. Bruttoproduktet innenfor industri og bergverk falt med henholdsvis 1,2 og 1,6 prosent i 3. og 4. kvartal i fjor. Veksten i bruttoproduktet i tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning har avtatt jevnt de tre siste årene. Den årlige vekstraten for årene 2000, 2001 og 2002 var henholdsvis 4,9, 3,2 og 1,9 prosent. Vekstraten for BNP for Fastlands-Norge var for de nevnte tre årene 2,5, 1,7 og 1,3 prosent. For 2002 var årsveksten i samlet BNP 1,0 prosent.

Lavere vekst i sysselsatte personer

For sysselsatte personer og utførte timeverk foreligger det foreløpig ikke sesongjusterte tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. De foreløpige ujusterte tallene for sysselsatte personer totalt viser for 4. kvartal en nedgang på 0,6 prosent i forhold til 4. kvartal i 2001. For 3. kvartal var det en oppgang på 0,4 prosent. For året sett under ett er det beregnet en vekst på 0,3 prosent. For industrien var det en nedgang på 1,2 prosent, mens sysselsettingen i offentlig forvaltning steg med 1,3 prosent. Utførte timeverk i alt viste en nedgang på 1,0 prosent i fjor. Denne reduksjonen må ses i lys av innføringen av to ekstra feriedager for de fleste lønnstakere. Økt fravær og redusert omfang av overtidsarbeid bidrar også til nedgangen. Årsveksten i lønn per normalårsverk er for 2002 beregnet til 5,3 prosent.

Oppgang i driftsresultatet for Fastlands-Norge

De foreløpige tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap anslår det samlede driftsresultatet for Fastlands-Norge for år 2002 til 254,3 milliarder kroner i løpende verdi. Dette er en oppgang på 24,3 milliarder fra år 2001 eller 10,6 prosent. For samlede lønnskostnader i Fastlands-Norge er det beregnet en vekst på 35 milliarder fra 2001, som svarer til en vekst på 5,4 prosent.

Revisjoner for 2000 og 2001

Årsveksten i BNP for Fastlands-Norge er oppjustert fra 1,9 til 2,5 prosent i endelig nasjonalregnskap for 2000, mens årsveksten i foreløpig regnskap for 2001 er oppjustert fra 1,2 til 1,7 prosent. Det legges til grunn detaljert og endelig strukturstatistikk i beregningen av endelig årsregnskap. Dessuten foregår beregningene på et mer detaljert nivå enn i kvartalsvis nasjonalregnskap. De foreløpige tallene for 2001 bygger blant annet på informasjon fra foreløpige strukturstatistikker. Bruttoprodukt i industrien og bruttoprodukt i varehandelen er blitt justert opp i begge årgangene sett i forhold til siste publisering i juni 2002.

Bruttonasjonalprodukt. 1.-4. kvartal 2002. Prosentvis volumendring fra forrige
kvartal (sesongjustert vekst)
 
 2001       20021. kv. 20022. kv. 20023. kv. 20024. kv. 2002
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,91,0-0,50,8-0,60,2
Fastlands-Norge1,71,30,30,00,30,0
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart2,70,0-2,73,2-3,40,9
Innenlandsk sluttanvendelse0,42,12,4-0,3-0,22,0
Konsum i husholdninger mv.2,63,31,30,40,71,6
Konsum i offentlig forvaltning2,74,53,0-1,11,50,2
Bruttoinvestering i fast kapital-4,2-3,3-1,85,6-6,32,6
Eksport4,1-0,5-5,74,9-2,5-1,4
Import0,91,7-1,44,4-2,52,6
       
Sysselsatte personer (prosentvis endring fra 2001)0,50,30,70,60,4-0,6
 

Usikkerhet i beregningene

Ved bruk av tallene må en ta i betraktning at resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB