10153
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10153
Moderat vekst i BNP Fastlands-Norge
statistikk
2002-12-12T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat vekst i BNP Fastlands-Norge

Nye foreløpige sesongjusterte tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap viser at bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge steg 0,8 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. Oppgangen fulgte etter en mindre nedgang fra 1. til 2. kvartal på 0,2 prosent. Anslaget for 2. kvartal innebærer en oppjustering av vekstraten på 0,5 prosentpoeng siden forrige publisering.

Moderat vekst for konsum i husholdninger

Påskens plassering i mars i år gir større usikkerhet i vekstratene for 1., 2. og 3. kvartal enn vanlig. Ifølge de foreløpige sesongjusterte volumtallene steg konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner med 0,4 prosent fra 2. til 3. kvartal, etter at det steg med 0,6 prosent fra 1. til 2. kvartal. De kvartalsvise vekstratene for samlet konsum i offentlig forvaltning for 2. og 3. kvartal var henholdsvis 0,6 og 0,5 prosent.

Mens den kvartalsvise vekstraten for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner i 2. kvartal er uendret siden forrige publisering i september måned, er vekstraten i 1. kvartal revidert opp med 0,4 prosentpoeng, til 1,7 prosent. Ujusterte tall for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner totalt er for første halvår sett under ett oppjustert 0,6 prosent siden publiseringen i september. Oppjusteringen er størst for husholdningenes tjenestekonsum, men også nordmenns kjøp i utlandet er oppjustert. Statistikkgrunnlaget er svakt for flere av de størrelser som er revidert. Revisjonen har oppstått som følge av at en har fått tilgang til ny informasjon som belyser konsumutviklingen og at en har foretatt en ny vurdering på bakgrunn av informasjon som også var tilgjengelig ved forrige publisering.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 1999=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 1999=100

Fortsatt lav investeringsaktivitet

De sesongjusterte tallene viser svak utvikling i bruttoinvesteringene i fast kapital i Fastlands-Norge hittil i år. Fra 2. til 3. kvartal var det en nedgang på 1,1 prosent. Det var nedgang i investeringene innenfor boligbygging og i tjenesteytende næringer. For industrien var det en oppgang. Vekstratene i bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge i 1. og 2. kvartal er nå beregnet til henholdsvis -2,0 og 0,9 prosent. Vekstraten i 1. kvartal er nedjustert med 1,6 prosentpoeng, mens vekstraten i 2. kvartal er oppjustert med 1,2 prosentpoeng siden publiseringen i september. Revisjonen skyldes innarbeiding av informasjon om salg av brukte fly til utlandet i 1. kvartal.

Investeringene innenfor olje- og gassutvinning samt rørtransport, var i 3. kvartal 4,8 prosent større enn i 2. kvartal.

Fortsatt prisnedgang i tradisjonell vareeksport

Ifølge de sesongjusterte tallene økte volumet i eksporten av tradisjonelle varer med 1,2 prosent fra 2. til 3. kvartal. Det var i første rekke verkstedprodukter og kjemiske råvarer som trakk opp veksten i 3. kvartal. Tall for lagerendring i kvartalsvis nasjonalregnskap viser nedgang i lagerbeholdningen av verkstedprodukter fra 2. til 3. kvartal. Innarbeidet informasjon om eksport av fly i 1. kvartal har gitt andre vekstrater i 1. og 2. kvartal enn ved siste publisering. Veksten i eksporten av tradisjonelle varer i 1. og 2. kvartal er nå beregnet til -0,6 og 1,2 prosent. Nasjonalregnskapstall for pris i tradisjonell vareeksport viser nedgang gjennom alle tre kvartaler i år. For 3. kvartal var det en reduksjon på 2,7 prosent fra 2. kvartal. Volumet i eksporten av råolje og naturgass falt med 3,6 prosent fra 2. til 3. kvartal, etter en oppgang på 10,8 prosent fra 1. til 2. kvartal.

De foreløpige tallene for volumet i importen av tradisjonelle varer viser nedgang på 0,5 prosent fra 2. til 3. kvartal etter nedgang på 1,2 prosent fra 1. til 2. kvartal. Prisen i importen av tradisjonelle varer steg med 0,7 prosent fra 2. til 3. kvartal, etter å ha hatt en sammenhengende nedgang fra 1. kvartal 2001.

Redusert bruttoprodukt for industrien i 3. kvartal

De sesongjusterte nasjonalregnskapstallene viser en oppgang i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge fra 2. til 3. kvartal på 0,8 prosent, etter en nedgang på 0,2 prosent fra 1 til 2. kvartal. For de tre kvartalene hittil i år sett under ett, var bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge 1,5 prosent større enn for samme periode i fjor. Oppgangen fra 2. til 3. kvartal knyttes til de tjenesteytende næringene, der bruttoproduktet steg 1,3 prosent fra 2. til 3. kvartal, etter at det viste nedgang på 1,0 prosent fra 1. til 2. kvartal. De foreløpige tallene viser at bruttoproduktet i industrien ble redusert med 1,1 prosent fra 2. til 3. kvartal, etter det økte med 1,5 prosent fra 1. til 2. kvartal. For det samlede bruttonasjonalproduktet var vekstraten i 2. og 3. kvartal henholdsvis 1,0 og -0,2 prosent.

Vekstraten i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge er i 2. kvartal oppjustert med 0,5 prosentpoeng fra siste publisering i september måned. Flere næringer er blitt revidert. Oppjusteringen kan hovedsakelig knyttes til revisjoner i anslaget på bruttoproduktet innenfor bygg- og anleggsnæringen, hotell- og restaurantnæringen og innenfor transportnæringen.

Vekst i sysselsatte personer i offentlig forvaltning

For sysselsatte personer og utførte timeverk foreligger det foreløpig ikke sesongjusterte tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. De foreløpige ujusterte tallene for sysselsatte personer totalt viser for 3. kvartal en vekst på 0,4 prosent i forhold til 3. kvartal i fjor. For 2. kvartal var vekstraten den samme. For 3. kvartal var årsvekstraten for sysselsatte personer i industrien -1,8 prosent, mens den for 2. kvartal var -0,6 prosent. Veksten i sysselsatte personer i offentlig forvaltning var i 3. kvartal 1,5 prosent, mens den i 2. kvartal var 1,8 prosent. Veksten fant hovedsakelig sted innenfor helse- og omsorgstjenester. Regnet i antall personer var årsveksten i 2. og 3. kvartal for sysselsatte personer i offentlig forvaltning større enn veksten i sysselsatte personer i landet totalt.

For utførte timeverk totalt var det i 3. kvartal en årsvekst på 1,2 prosent. Veksten må ses i sammenheng med at heltidsysselsatte som ikke er i skiftarbeid hadde en arbeidsdag mer i 3. kvartal i år enn de hadde i 3. kvartal i fjor.

Bruttonasjonalprodukt. 4. kvartal 2001-3. kvartal 2002. Prosentvis volumendring
fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 200020014. kv. 20011. kv. 20022. kv. 20023. kv. 2002
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)2,41,40,3-0,21,0-0,2
Fastlands-Norge1,91,20,70,6-0,20,8
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart4,92,5-1,6-4,07,7-5,4
Innenlandsk sluttanvendelse2,5-0,20,11,11,0-1,0
Konsum i husholdninger mv.3,52,5-0,11,70,60,5
Konsum i offentlig forvaltning1,22,0-0,22,10,20,7
Bruttoinvestering i fast kapital-1,5-4,60,5-3,47,8-5,9
Eksport2,94,22,5-5,14,2-1,8
Import3,20,02,5-2,95,1-4,3
       
Sysselsatte personer (prosentvis endring fra 2001)0,40,50,50,50,40,4
 

Usikkerhet i beregningene

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet. Dette gjelder særlig for det siste kvartalet det publiseres tall for.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB