10155
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10155
Svak utvikling i BNP Fastlands-Norge
statistikk
2002-09-05T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak utvikling i BNP Fastlands-Norge

Nye foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap viser at bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge steg med 1,0 prosent fra første halvår i fjor til første halvår i år. De sesongjusterte tallene viser vekst i 1. kvartal og nedgang av om lag tilsvarende størrelse i 2. kvartal. Det samlede bruttoproduktet for industrien er i første halvår beregnet til å være på samme nivå som det var i andre halvår i fjor.

Påskens plassering i mars i år gir større usikkerhet i de sesongjusterte tallene for 1. og 2. kvartal enn vanlig. Ifølge de foreløpige volumtallene steg konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner med 0,6 prosent fra 1. til 2. kvartal, etter å ha steget med 1,3 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. De kvartalsvise vekstratene for samlet konsum i offentlig forvaltning for 1. og 2. kvartal var henholdsvis 1,3 og 1,0 prosent.

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 199=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 1999=100

Fortsatt lav investeringsaktivitet

De sesongjusterte tallene viser svak nedgang i bruttoinvesteringene i fast kapital i Fastlands-Norge gjennom første halvår. Den kvartalsvise vekstraten var henholdsvis -0,4 og -0,3 prosent i 1. og 2. kvartal. Det er i første rekke investeringene i tjenesteytende næringer eksklusive offentlig forvaltning som bidrar til reduksjonen fra 1. til 2. kvartal.

De foreløpige nasjonalregnskapstallene for investeringer i Fastlands-Norge i fjor viser en forholdsvis markert nedgang i andre halvår. Dette bidrar til å forklare at nivået for denne størrelsen i første halvår i år var 4,3 prosent lavere enn det var i første halvår i fjor. Investeringene innen olje- og gassutvinning samt rørtransport var i 2. kvartal om lag på samme nivå som i 1. kvartal.

Prisnedgang i tradisjonell vareeksport

Ifølge de sesongjusterte tallene økte volumet i eksporten av tradisjonelle varer med 2,7 prosent fra 1. til 2. kvartal, etter en nedgang på 2,3 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Den sesongjusterte prisindeksen for tradisjonell vareeksport fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet viste nedgang både i 1. og 2. kvartal. For første halvår sett under ett viste tallene en nedgang i prisene på tradisjonell vareeksport på 9,7 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. Volumet i eksporten av råolje og naturgass økte med 11,5 prosent fra 1. til 2. kvartal, etter en reduksjon på 7,8 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Økt eksport av naturgass er med på å forklare veksten i 2. kvartal.

De foreløpige tallene for volumet i importen av tradisjonelle varer viser nedgang på 2,6 prosent fra 1. til 2. kvartal etter en oppgang på 1,8 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Ifølge nasjonalregnskapstallene falt prisen i importen av tradisjonelle varer gjennom første halvår. For første halvår sett under ett var prisen 9,0 prosent lavere enn den var første halvår i fjor. For samlet import var volumveksten i 1. og 2. kvartal henholdsvis -3,5 og 0,5 prosent.

Svak utvikling i bruttoproduktet for tjenesteytende næringer

De sesongjusterte nasjonalregnskapstallene viser en reduksjon i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge fra 1. til 2. kvartal på 0,7 prosent, etter en oppgang på 0,5 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Nedgangen fra 1. til 2. kvartal kan knyttes til de tjenesteytende næringene, hvor bruttoproduktet totalt falt med 1,8 prosent fra 1. til 2. kvartal, etter en oppgang på 1,7 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. De foreløpige tallene viser at bruttoproduktet i industrien økte med 1,6 prosent fra 1. til 2. kvartal etter å ha falt med 0,9 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. For det samlede bruttonasjonalproduktet, var vekstraten i 1. og 2. kvartal henholdsvis -0,3 og 0,8 prosent.

Vekstraten i BNP Fastlands-Norge er i 1. kvartal nedjustert med 0,6 prosentpoeng fra siste publisering i juni måned. Revisjonen er hovedsakelig knyttet til anslaget på bruttoproduktet i offentlig forvaltning samt bruttoproduktet for næringen forretningsmessig tjenesteyting.

Vekst i sysselsatte personer

For sysselsatte personer og utførte timeverk foreligger det foreløpig ikke sesongjusterte tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. De foreløpige ujusterte tallene for sysselsatte personer totalt viser for 2. kvartal en vekst på 0,4 prosent i forhold til 2. kvartal i fjor. Den tilsvarende vekstraten for 1. kvartal var 0,5 prosent. For industrien var årsvekstraten for 2. kvartal tilnærmet lik null. For tjenesteytende næringer eksklusive offentlig forvaltning var det en svak nedgang. De foreløpige tallene viser at størstedelen av sysselsettingsveksten i 2. kvartal skjedde innenfor offentlig forvaltning, som hadde en årsvekst i sysselsatte personer på 1,8 prosent.

For utførte timeverk totalt var det i 2. kvartal en årsvekst på 3,8 prosent, mens det for 1. kvartal var en reduksjon på 6,8 prosent, sammenlignet med 1. kvartal i fjor. For første halvår sett under ett viser tallene en reduksjon på 1,8 prosent fra samme periode i fjor. Variasjonen i vekstraten mellom 1. og 2. kvartal skyldes hovedsakelig påskens varierende plassering mellom 1. og 2. kvartal i år og i fjor. Reduksjonen i utførte timeverk for første halvår må ses i sammenheng med ferieutvidelsen og økt fravær.

Bruttonasjonalprodukt 3. kvartal 2001 til 2. kvartal 2002. Prosentvis volumendring
fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
       2000      20013. kv. 20014. kv. 20011. kv. 20022. kv. 2002
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)2,41,40,80,4-0,30,8
Fastlands-Norge1,91,20,20,70,5-0,7
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart4,92,53,9-1,1-4,48,4
Innenlandsk sluttanvendelse2,5-0,2-1,20,11,1-0,9
Konsum i husholdninger mv.3,52,50,70,01,30,6
Konsum i offentlig forvaltning1,22,00,20,81,31,0
Bruttoinvestering i fast kapital-1,5-4,6-3,22,4-3,52,3
Eksport2,94,23,32,6-5,84,4
Import3,20,0-1,82,4-3,50,5
       
Sysselsatte personer (prosentvis endring fra 2001)0,40,50,20,50,50,4
 

Usikkerhet i beregningene

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet. Dette gjelder særlig for det siste kvartalet det publiseres tall for.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB