10157
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10157
Økt vekst for Fastlands-Norge
statistikk
2002-06-14T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapmars 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt vekst for Fastlands-Norge

Nye foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap gir et bilde av økt vekst i fastlandsøkonomien på slutten av fjoråret og inn i 2002.

Sesongjustert vekst i BNP for Fastlands-Norge fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år er beregnet 1,1 prosent. Samtidig er veksten i 4. kvartal i fjor oppjustert til 0,8 prosent. Til sammenligning sto BNP for Fastlands-Norge omtrent på stedet hvil de tre første kvartalene i 2001. Påskens plassering i mars gjør tolkningen av utviklingen i sesongjusterte tall for 1. kvartal 2002 mer usikker enn vanlig.

Bruttonasjonalprodukt.Sesongjusterte volumindekser. 1999=100

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 1999=100

Økt konsumvekst

De nye tallene viser at husholdningenes konsum ble redusert fra 3. til 4. kvartal i fjor, for deretter igjen å øke i 1. kvartal i år. Veksten inn i 2002 er foreløpig beregnet til 1,2 prosent for husholdninger og ideelle organisasjoner under ett. Tjenestekonsumet steg noe sterkere enn varekonsumet.

For konsum i offentlig forvaltning er det totalt foreløpig beregnet en relativ sterk vekst i 1. kvartal 2002 sammenlignet med kvartalene i fjor. Statlig overtakelse av kommunale sykehus har påvirket konsumet i hver av sektorene.

Bruttonasjonalprodukt. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert)
 
   2000  20012. kv. 20013. kv. 20014. kv. 20011. kv. 2002
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)2,41,4-0,10,90,5-0,3
Fastlands-Norge1,91,2-0,30,30,81,1
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart4,92,51,04,0-1,1-7,4
Innenlandsk sluttanvendelse2,5-0,20,3-1,10,20,9
Konsum i husholdninger mv.3,52,51,20,8-0,51,2
Konsum i offentlig forvaltning1,22,00,80,80,72,0
Bruttoinvestering i fast kapital-1,5-4,6-4,1-3,21,9-3,2
Eksport2,94,2-1,13,22,6-5,8
Import3,20,0-0,2-1,82,3-4,1
       
Sysselsatte personer (prosentvis endring fra tilsvarende periode året før)0,40,50,40,20,50,6
 

Lavere investeringer

De sesongjusterte tallene indikerer en svak nedgang i investeringene i Fastlands-Norge i 1. kvartal i år. Det er investeringer i vareproduserende næringer som reduseres. I tjenesteytende næringer utenom bolignæringen er det beregnet en investeringsoppgang.

Eksport av tradisjonelle varer var klart lavere i 1. kvartal i år sammenlignet med 4. kvartal i fjor. Nedgangen er beregnet til 2,1 prosent, mens importen av tilsvarende varer derimot økte fra 4. kvartal i fjor og inn i 2002. For både eksport og import av tjenester er det beregnet en sesongjustert nedgang i 1. kvartal.

Produksjonsnedgang i industrien

Det er veksten i tjenestenæringene og offentlig forvaltning som bidro til den positive utviklingen i BNP for Fastlands-Norge i 1. kvartal. I både industri og bergverk og andre vareproduserende næringer, ble derimot bruttoproduktet redusert.

Svak vekst i sysselsettingen i 1. kvartal

Antall sysselsatte personer økte med 0,6 prosent fra 1. kvartal 2001 til 1. kvartal 2002. Samtidig viser sammenligning mellom de to kvartalene en klar nedgang i antall utførte timeverk. En stor del av reduksjonen kan forklares med at påsken var plassert i 1. kvartal i år mot i 2. kvartal i fjor.

Usikkerhet i beregningene

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet. Ved bruk av tallene må dette tas med i betrakting.

Reviderte tidsserier

Det gjøres oppmerksom på at nasjonalregnskapets tidsserier er revidert. For årstall går de reviderte seriene tilbake til 1991, mens nye kvartalsvise tall er beregnet fra og med 1999. Reviderte kvartalsserier tilbake til 1991 vil bli publisert senere.

For nærmere omtale av revisjonene henvises til artikkelen Nasjonalregnskap, reviderte tall 1991-2001 .

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB