10161
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10161
Svak vekst i fastlandsøkonomien
statistikk
2001-12-06T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak vekst i fastlandsøkonomien

Nye foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap viser at veksten i bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge var svak fra 2. til 3. kvartal. Den sesongjusterte veksten er beregnet til 0,3 prosent, mot 0,5 prosent kvartalet før. Den fallende veksten må ses i sammenheng med tiltakende fall i investeringene i Fastlands-Norge og i samlet eksport eksklusive olje og gass.

Ifølge de sesongjusterte volumtallene økte konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner med 0,3 prosent fra 2. til 3. kvartal, etter å ha økt med 0,2 prosent fra 1. til 2. kvartal. For husholdningenes konsum av varer er det i 3. kvartal beregnet et fall på 0,1 prosent, mens det for tjenester er beregnet en vekst på 1,0 prosent. Veksten i konsumet i offentlig forvaltning er beregnet til 0,5 prosent.

 Bruttonasjonalprodukt

 Husholdningenes konsum mv. og investering i Fastlands-Norge

Redusert investeringsaktivitet

De foreløpige tallene viser en nedgang i bruttoinvesteringer i fast kapital i fastlandsøkonomien fra 2. til 3. kvartal på 2,6 prosent, etter en reduksjon på 1,4 prosent fra 1. til 2. kvartal. Fallet i 3. kvartal var mest markert for de tjenesteytende næringene, der investeringene falt med 6,8 prosent. Investeringene knyttet til boligbygging - som har vist vekst over lang tid - økte med 2,0 prosent fra 2. til 3. kvartal. For industri og bergverk viser tallene i 3. kvartal kun små endringer. Ifølge de foreløpige tallene var det tilnærmet nullvekst i investeringene i oljevirksomheten i 3. kvartal, mens det i 2. kvartal var en svak oppgang. Markerte fall i investeringene innenfor utenriks sjøfart bidro til at samlede bruttoinvesteringer i fast kapital i 2. og 3. kvartal falt med henholdsvis 5,6 prosent og 2,9 prosent.

Redusert eksport av tradisjonelle varer

Nasjonalregnskapstallene viser en reduksjon i eksporten av tradisjonelle varer på 5,2 prosent fra 2. til 3. kvartal. Reduksjonen er mest markant for kjemiske råvarer og verkstedprodukter. Eksporten av råolje og naturgass økte med 6,1 prosent i 3. kvartal etter en nesten tilsvarende nedgang i 2. kvartal. Veksten i samlet eksport er i 2. og 3. kvartal beregnet til henholdsvis -1,9 og 1,5 prosent.

Samlet importvolum falt med 2,1 prosent i 3. kvartal. Dette fulgte etter et fall av tilsvarende størrelse i 2. kvartal. For tradisjonelle varer viser tallene en reduksjon på 3,4 prosent i 3. kvartal, etter en oppgang på 1,8 prosent fra 1. til 2. kvartal.

Redusert bruttoprodukt i industrien

Ifølge de foreløpige nasjonalregnskapstallene økte det samlede bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge fra 2. kvartal til 3. kvartal med 0,3 prosent, etter en vekst på 0,5 prosent fra 1. til 2. kvartal. Vekstraten i 2. kvartal er oppjustert med 0,2 prosentpoeng i forhold til forrige publisering. Revisjonen skyldes først og fremst en oppjustering av bruttoproduktet i transportnæringene. Bruttoproduktet innenfor industri og bergverk falt med 1,3 prosent fra 2. til 3. kvartal, etter om lag nullvekst fra 1. til 2. kvartal. For andre vareproduserende næringer samlet sett ble det ikke registrert endring mellom 2. og 3. kvartal. Veksten i de tjenesteytende næringer er beregnet til 0,3 prosent i 3. kvartal og 1,0 prosent i 2. kvartal.

Svak vekst i sysselsettingen

Foreløpige tall for 3. kvartal viser svak vekst i sysselsatte personer. Totalt er veksten beregnet til 0,1 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Tallene viser nedgang i sysselsettingen i industrien og tilnærmet uendret sysselsetting i tjenesteytende næringer eksklusive offentlig forvaltning. For offentlig forvaltning er det beregnet en oppgang i sysselsettingen. Tallene for utførte timeverk viser tilnærmet nullvekst fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. For sysselsatte personer og utførte timeverk foreligger det ikke sesongjusterte tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Bruttonasjonalprodukt 4. kvartal 2000 til 3. kvartal 2001. Prosentvis volumendring
fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 199920004. kv. 20001. kv. 20012. kv. 20013. kv. 2001
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,1      2,30,10,60,30,9
Fastlands-Norge1,01,8-0,40,70,50,3
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart1,44,42,4-0,1-0,44,0
Innenlandsk sluttanvendelse-0,72,2-2,31,20,5-0,4
Konsum i husholdninger mv.2,22,4-0,62,10,20,3
Konsum i offentlig forvaltning3,31,40,50,60,40,5
Bruttoinvestering i fast kapital-8,2-1,1-0,84,4-5,6-2,9
Eksport2,82,74,21,6-1,91,5
Import-1,62,5-1,73,7-2,0-2,1
       
Sysselsatte personer (prosentvis endring fra 1999)0,60,50,30,70,20,1
 

Usikkerhet i beregningene

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet. Dette gjelder særlig for det siste kvartalet det publiseres tall for.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB