10163
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10163
Svakere vekst i fastlandsøkonomien
statistikk
2001-09-06T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere vekst i fastlandsøkonomien

Nye foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap indikerer at veksten i bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge avtok noe fra 1. til 2. kvartal. Veksten var 0,3 prosent mot 0,7 prosent kvartalet før. Lavere investeringer i fastlandsnæringene samt lavere eksport bidro til svak utvikling i samlet etterspørsel.

De sesongjusterte tallene indikerer tilnærmet uendret nivå i konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal, mens konsumet i 1. kvartal økte med 2,0 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2000. Veksten i konsumet i offentlig forvaltning er i 2. kvartal beregnet til 0,4 prosent.

Bruttonasjonalprodukt

Husholdningenes konsum mv. og investering i Fastlands-Norge

Redusert investeringsaktivitet

De foreløpige tallene viser en nedgang i bruttoinvesteringer i fast kapital i fastlandsøkonomien fra 1. til 2. kvartal på 2,6 prosent, etter en svak nedgang også fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Fallet var mest markert for vareproduserende næringer eksklusive industri og bergverk, som samlet falt med 6,6 prosent. Tallene viser ellers en oppgang i investeringene i industri og boligbygging. For oljevirksomheten viser de foreløpige tallene en reduksjon på 3,5 prosent fra 1. til 2. kvartal etter en oppgang på 7,3 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. For samlede bruttoinvesteringer i fast kapital - som omfatter både oljenæringene og utenriks sjøfart i tillegg til fastlandsnæringene - viser tallene en nedgang på 4,6 prosent fra 1. til 2. kvartal etter en økning på 2,3 prosent i 1. kvartal.

Redusert eksport av råolje og naturgass

De sesongjusterte nasjonalregnskapstallene viser en reduksjon i det samlede eksportvolumet på 2,6 prosent fra 1. til 2. kvartal etter en oppgang på 1,8 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. For eksport av tradisjonelle varer viser tallene en reduksjon på 0,4 prosent i 2. kvartal og en vekst på 5,6 prosent i 1. kvartal. I etterkant av forrige publisering av kvartalsvis nasjonalregnskap i juni måned har Statistisk sentralbyrå fått tilgang til ny informasjon om eksport av metaller på slutten av fjoråret og begynnelsen av dette året. Det viser seg at metaller som faktisk er eksportert i 4. kvartal 2000 i statistikkgrunnlaget skal ha blitt registrert som eksportert i 1. kvartal i år. Den nye informasjonen indikerer derfor at eksporten av metaller i kvartalsvis nasjonalregnskap er undervurdert i 4. kvartal 2000 og tilsvarende overvurdert i 1. kvartal i år. En korrigering for dette ville gitt en jevnere utvikling i vekstratene for eksport av tradisjonelle varer i 4. kvartal i fjor og i 1. og 2. kvartal i år.

Eksporten av råolje og naturgass falt i 2. kvartal med 6,2 prosent etter en oppgang i 1. kvartal. For tjenester var det en reduksjon i 2. kvartal på 1,3 prosent etter en reduksjon også i foregående kvartal.

Samlet importvolum ble i 2. kvartal redusert med 1,1 prosent etter en vekst på 0,9 prosent i 1. kvartal. Tallene viser at importen av tradisjonelle varer var om lag uendret fra 1. til 2. kvartal etter en oppgang på 2,8 prosent i 1. kvartal.

Uendret bruttoprodukt i industrien

Ifølge de foreløpige nasjonalregnskapstallene økte det samlede bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge fra 1. kvartal til 2. kvartal med 0,3 prosent, etter en vekst på 0,7 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Vekstraten i 1. kvartal er oppjustert med 0,2 prosent i forhold til det som ble publisert i juni. Revisjonen kan i første rekke knyttes til en oppjustering av bruttoproduktet i transportnæringene. Bruttoproduktet innen industri og bergverk forble uendret fra 1. til 2. kvartal, etter å ha steget med 1,0 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Bruttoproduktet for de øvrige vareproduserende næringer falt samlet med 2,9 prosent fra 1. til 2. kvartal, mens bruttoproduktet for tjenesteytende næringer økte med 0,7 prosent i samme periode.

Svak vekst i sysselsettingen

Foreløpige tall for 2. kvartal viser svak vekst i sysselsatte personer. Totalt er veksten beregnet til 0,1 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Tallene viser nedgang i sysselsettingen i industrien og tilnærmet uendret sysselsetting i tjenesteytende næringer eksklusive offentlig forvaltning. For offentlig forvaltning er det beregnet en oppgang i sysselsettingen. Tallene for utførte timeverk viser en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Denne reduksjonen må ses i sammenheng med den avtalefestede ferieutvidelsen. For sysselsatte personer og utførte timeverk foreligger det ikke sesongjusterte tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Bruttonasjonalprodukt 3. kvartal 2000 til 2. kvartal 2001. Prosentvis volumendring
fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
    1999   20003. kv. 20004. kv. 20001. kv. 20012. kv. 2001
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,12,30,70,10,50,1
Fastlands-Norge1,01,80,1-0,30,70,3
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart1,44,43,61,9-0,2-0,7
Innenlandsk sluttanvendelse-0,72,2-0,8-2,30,51,0
Konsum i husholdninger mv.2,22,4-0,1-0,52,00,1
Konsum i offentlig forvaltning3,31,40,50,50,80,4
Bruttoinvestering i fast kapital-8,2-1,1-6,1-1,02,3-4,6
Eksport2,82,72,04,21,8-2,6
Import-1,62,5-1,9-1,62,0-1,1
       
Sysselsatte personer (prosentvis endring fra 1999)0,60,50,50,30,60,1
 

Usikkerhet i beregningene

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet. Dette gjelder særlig for det siste kvartalet det publiseres tall for.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB