10165
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10165
Økt aktivitet i fastlandsøkonomien
statistikk
2001-06-07T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapmars 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt aktivitet i fastlandsøkonomien

Nye foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap indikerer at aktiviteten i Fastlands-Norge tok seg noe opp i 1. kvartal, etter svak utvikling på slutten av fjoråret. På etterspørselssiden er det registrert oppgang både i husholdningenes konsum og i eksporten av tradisjonelle varer. En forholdsvis svak produksjonsutvikling i oljevirksomheten medførte at veksten i samlet BNP likevel ble svak.

Ifølge de sesongjusterte tallene steg konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner med 2,0 prosent fra 4. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001 etter nedgang gjennom de to foregående kvartalene. Den sesongjusterte veksten kan være påvirket av at elektrisitetskonsumet preges av den faktiske temperaturutvikling og av at konsumet av drivstoff kan ha blitt påvirket av avgiftsreduksjonen på bensin fra 1. januar. Korrigert for dette ville nedgangen mot slutten av fjoråret og oppgangen i 1. kvartal vært mindre markert. For konsum i offentlig forvaltning er det beregnet en svak sesongjustert vekst i 1. kvartal.

 Bruttonasjonalprodukt

 Husholdningenes konsum mv. og investering i Fastlands-Norge

Små endringer i investeringene

De foreløpige tallene viser at bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge falt svakt i 1. kvartal etter moderat oppgang i 4. kvartal i fjor. Det var først og fremst investeringene innenfor de tjenesteytende næringer som ble redusert, mens det ble registrert en økning i industri og i boligbyggingen. De sesongjusterte tallene viser at investeringene innenfor oljevirksomheten tok seg noe opp i 1. kvartal etter å ha blitt redusert gjennom de tre siste kvartalene i fjoråret.

Oppgang i eksporten av tradisjonelle varer

De sesongjusterte nasjonalregnskapstallene viser en økning i det samlede eksportvolumet på 1,5 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, etter en oppgang også i de to foregående kvartalene. Høyere eksport av blant annet metaller og treforedlingsprodukter medvirket til at samlet eksport av tradisjonelle varer økte med 5 prosent i 1. kvartal. Motstykket til den økte eksporten var i stor grad en reduksjon i lagerinvesteringene. Eksporten av råolje og naturgass økte med drøyt 2 prosent, mens tjenesteeksporten økte noe svakere.

Samlet importvolum økte med 0,9 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Import av tradisjonelle varer økte i 1. kvartal med 1,4 prosent etter å ha falt gjennom de to foregående kvartalene.

Moderat oppgang i industrien

De foreløpige tallene indikerer vekst i bruttoproduktet for Fastlands-Norge fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, etter en svakt fallende tendens på slutten av fjoråret. Mens bruttoproduktet innen industri og bergverk falt gjennom hele fjoråret, indikerer tallene nå en oppgang. Tallene for 1. kvartal tyder ellers på noe tiltakende vekst for de tjenesteytende næringene.

Fortsatt sysselsettingsvekst

Foreløpige tall for 1. kvartal viser fortsatt vekst i sysselsatte personer. Totalt er veksten beregnet til 0,6 prosent fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Tallene viser nedgang i sysselsettingen i de fleste vareproduserende næringer og oppgang i tjenestenæringene totalt inklusiv offentlig forvaltning. For utførte timeverk var det en nedgang på 2,1 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Denne reduksjonen må ses i sammenheng med at 1. kvartal i år hadde en virkedag mindre enn 1. kvartal i fjor. For sysselsatte personer og utførte timeverk foreligger det ikke sesongjusterte tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet.

Usikkerhet i beregningene

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet. Dette gjelder særlig for det siste kvartalet det publiseres tall for.

Bruttonasjonalprodukt 3. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001. Prosentvis
volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 199920003. kv. 20004. kv. 20001. kv. 2001
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,12,30,80,10,2
Fastlands-Norge1,01,80,1-0,30,5
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart1,44,44,21,9-0,8
Innenlandsk sluttanvendelse-0,72,2-0,6-2,2-0,1
Konsum i husholdninger mv.2,22,4-0,1-0,52,0
Konsum i offentlig forvaltning3,31,40,50,50,1
Bruttoinvestering i fast kapital-8,2-1,1-5,7-0,71,9
Eksport2,82,71,84,11,5
Import-1,62,5-2,0-1,50,9
      
Sysselsatte personer (prosentvis endring fra 1999)0,60,50,50,30,6
 
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB