10167
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10167
Moderate revisjoner i BNP
statistikk
2001-05-03T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapdesember 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderate revisjoner i BNP

De reviderte anslagene fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet endrer lite på det tidligere publiserte bildet av utviklingen i norsk økonomi ved inngangen til 2001. Tallene indikerer at både produksjon og etterspørsel i fastlandsøkonomien utviklet seg svakt i siste halvdel av fjoråret.

Veksten i BNP for Fastlands-Norge i 2000 er beregnet til 1,8 prosent, det samme som tidligere publisert. For årene 1998 og 1999 er årsvekstraten i BNP for Fastlands-Norge blitt oppjustert med henholdsvis 0,3 og 0,2 prosentenheter.

Nasjonalregnskapet følger en fast revisjonssyklus der det en gang i året foretas nye beregninger for de tre siste årene. Bakgrunnen for revisjonene er i første rekke at en ønsker å utnytte informasjon som ligger i ny tilgjengelig statistikk for de ulike områder.

Svak utvikling på tampen av fjoråret

De nye foreløpige sesongkorrigerte tallene bekrefter en svak utvikling i BNP for Fastlands-Norge i siste halvdel av 2000. Utviklingen fra første til andre halvår under ett er lite revidert, men tallene viser nå en noe svakere utvikling fra 3. til 4. kvartal.

Bruttoproduktet i industri og bergverk er blitt nedjustert i 4. kvartal, som resultat av at det nå er innarbeidet et mer fullstendig statistikkgrunnlag for dette kvartalet. Det er kun små endringer i anslaget for utviklingen i konsumet i husholdninger og i ideelle organisasjoner. Bruttoinvesteringer i fast kapital for 4. kvartal er blitt noe oppjustert sett i forhold til forrige publisering. Dette skyldes at investeringsaktiviteten i oljevirksomheten og aktiviteten knyttet til boligbygging er blitt revidert opp.

Revisjoner av årstall for 1999 og 1998

For 1999 er veksten i BNP for Fastlands-Norge oppjustert fra 0,8 til 1,0 prosent. Tilsvarende er BNP totalt oppjustert fra 0,9 til 1,1 prosent. Dette skyldes i hovedsak en oppjustering av bruttoproduktet i de tjenesteytende næringer. Veksten i bruttoproduktet for næringen forretningsmessig tjenesteyting er oppjustert fra 0,1 til 4,1 prosent. Konsumet i husholdninger og i ideelle organisasjoner er nedjustert fra 2,4 til 2,2 prosent, mens konsumet i offentlig forvaltning er blitt oppjustert fra 2,7 til 3,3 prosent. Vekstraten i Fastlands-Norges investeringer er tilnærmet uendret, mens utviklingen i investeringene i oljevirksomheten er nedjustert fra -12,6 til -19,9 prosent. Veksten i den samlede eksporten er oppjustert fra 1,7 til 2,8 prosent, der både tradisjonelle varer og skip og plattformer, samt tjenester er revidert opp.

For 1998 er vekstraten i BNP for Fastlands-Norge oppjustert fra 3,3 til 3,6 prosent, og vekstraten for BNP totalt fra 2,0 til 2,4 prosent. Det økte anslaget for verdiskapningen i Fastlands-Norge er knyttet til de tjenesteytende næringer samt de vareproduserende næringer utenom industri og bergverk. Det samlede bruttoproduktet for oljevirksomhet og utenriks sjøfart er oppjustert fra -3,6 til -2,6 prosent.

Det er forholdsvis små endringer hva gjelder det samlede konsumet. Konsumet i husholdninger og i ideelle organisasjoner er oppjustert fra 3,3 til 3,4 prosent. Konsumet i offentlig forvaltning totalt er uendret, men statlig forvaltning har nå fått en sterkere vekst på bekostning av kommunal forvaltning.

Når det gjelder bruttoinvesteringer i fast kapital, det vil si kapitaloppbygging eksklusive lagerendringer, foreligger det for 1998 oppjusteringer både for virksomheten på fastlandet og for sjøfart og oljevirksomhet. Veksttakten for investeringer i fastlandsøkonomien er oppjustert fra -2,1 til 6,2 prosent. Revisjonen skyldes ny informasjon om investeringer innenfor industrien og for de tjenesteytende næringer. Investeringsaktiviteten i mange av disse næringene har tidligere vært klart undervurdert. Investeringene innenfor oljevirksomheten og i utenriks sjøfart er også revidert opp. Volumet av den samlede eksporten er uendret, mens importen er økt marginalt i forhold til forrige publisering.

Når det gjelder nasjonalregnskapets tall for sysselsetting, er det små endringer i forhold til siste publisering.

Usikkerhet i beregningene

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet. Ved bruk av tallene må dette tas med i betrakting.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB