10169
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10169
Fortsatt svak utvikling i BNP
statistikk
2001-02-08T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapdesember 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt svak utvikling i BNP

Nye foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap tegner et bilde med svak utvikling i bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge på slutten av fjoråret. For året sett under ett er det foreløpig anslått en vekst i BNP for Fastlands-Norge på 1,8 prosent.

BNP for Fastlands-Norge endret seg lite både i 3. og 4. kvartal. Mye av veksten i fastlandsøkonomien i fjor skjedde i 1. halvår og særlig i 1. kvartal.

Et lavere konsum av varer medførte et redusert sesongjustert konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner i 4. kvartal, etter svak utvikling også kvartalet før. Derimot fortsatte tjenestekonsumet å øke. For konsum i offentlig forvaltning er det foreløpig beregnet en svak sesongjustert vekst i 4. kvartal.

 Bruttonasjonalprodukt

Små endringer i investeringene

Samlede sesongjusterte bruttoinvesteringer i fast kapital var litt lavere i 4. kvartal i fjor sammenlignet med kvartalet før. For Fastlands-Norge er det registrert en svak oppgang, forårsaket av økt investeringsaktivitet i tjenesteytende næringer og offentlig forvaltning. I vareproduserende næringer, oljevirksomheten og i utenriks sjøfart peker investeringstallene nedover, mens boliginvesteringer var på om lag samme nivå i 4. som i 3. kvartal.

Økt eksport og redusert import

De sesongjusterte nasjonalregnskapstallene viser en oppgang i samlet eksportvolum på 1,8 prosent fra 3. til 4. kvartal. Eksport av råolje og naturgass økte med drøyt 4 prosent fra 3. til 4. kvartal, mens eksport av tradisjonelle varer økte med i underkant av 1 prosent. Også tjenesteeksporten økte i volum.

Samlet importvolum var 2,4 prosent lavere i 4. kvartal sammenlignet med det foregående kvartalet, etter tilnærmet samme nedgang også i 3. kvartal. Det ble importert mindre av en rekke varer og tjenester, bl.a. metaller, tekstiler, kjemiske råvarer og tjenester til oljevirksomheten.

Moderat oppgang i industrien

Samlet sett var det tendens til nedgang i sesongkorrigert bruttoprodukt for fastlandsnæringene i 4. kvartal i fjor sammenlignet med foregående kvartal. De foreløpige tallene viser moderat oppgang i industri etter klar nedgang de to foregående kvartalene. For andre vareproduserende næringer viser de foreløpige anslagene en reduksjon i produksjonen fra 3. til 4. kvartal. For tjenestenæringene viser resultatene en noe svakere oppgang i 4. kvartal enn i de foregående kvartalene.

Tallene for 4. kvartal viser en positiv sesongjustert utvikling for både samlet oljevirksomhet og utenriks sjøfart.

Fortsatt sysselsettingsvekst

For sysselsatte personer og utførte timeverk foreligger det ikke sesongjusterte tall. Foreløpige tall for 4. kvartal viser fortsatt vekst i sysselsatte personer. Totalt er veksten beregnet til 0,3 prosent fra 4. kvartal i 1999 til 4. kvartal i fjor. Tallene viser nedgang i sysselsettingen i de fleste vareproduserende næringer og oppgang i tjenestenæringene totalt inklusiv offentlig forvaltning. For året som helhet var det en vekst i sysselsatte personer på 0,4 prosent. Totalt antall utførte timeverk ble redusert med om lag 1 prosent fra 1999 til 2000, i hovedsak på grunn av færre arbeidsdager og økt fravær.

Bruttonasjonalprodukt 1.-4. kvartal 2000. Prosentvis volumendring fra
forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 1. kv. 20002. kv. 20003. kv. 20004. kv. 2000
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,2-1,00,70,1
Fastlands-Norge0,90,10,0-0,2
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart2,6-5,93,81,2
Innenlandsk sluttanvendelse2,9-0,2-1,1-1,6
Konsum i husholdninger mv.0,90,4-0,1-0,5
Konsum i offentlig forvaltning0,30,40,50,2
Bruttoinvestering i fast kapital9,9-4,9-6,5-1,2
Eksport-1,1-1,72,51,8
Import3,00,4-2,3-2,4
     
Sysselsatte personer (prosentvis endring fra 1999)0,20,80,50,3
 

Høyere vekst for året totalt

Foreløpige tall viser at BNP økte i volum med 2,2 prosent i 2000 mot 0,9 prosent i 1999. Konsum i både husholdninger og i offentlig forvaltning hadde lavere vekst i 2000 enn i året før, mens investeringene i fast kapital viste mindre nedgang og eksporten steg mer. I motsatt retning trakk en vekst i importvolumet, etter en nedgang året før.

Energiproduserende næringer var blant næringene med høyest produksjonsvekst. I utvinning av olje og gass økte produksjonen med 4,4 prosent, mens den i kraftforsyning steg med hele 18,2 prosent. Også for telenæringen og finansiell tjenesteyting viser de foreløpige tallene en kraftig vekst.

Foreløpige beregninger viser at BNP i løpende priser var over 1,4 billioner kroner i 2000. Landets totale driftsresultat, som er BNP fratrukket beregnet kapitalslit på produksjonskapitalen, netto produksjonsskatter og lønnskostnader, er anslått til litt over 400 milliarder kroner. Dette er over 150 milliarder kroner mer enn året før. Hovedårsaken til inntektsveksten er prisoppgangen på olje og gass. For Fastlands-Norge er veksten i driftsresultatet beregnet til 7 milliarder kroner og var i 2000 på 156 milliarder kroner. Lønnskostnadenes andel av BNP for Fastlands-Norge er foreløpig beregnet til 57 prosent i både 1999 og 2000.

Sterk vekst i disponibel inntekt og sparing for Norge

Foreløpige beregninger tyder på rekordhøy vekst i disponibel inntekt for Norge i 2000. Størrelsen er et mål på den økonomiske rammen som landet har til disposisjon for konsum og sparing. Ved å justere inntektsveksten for generell prisstigning, får en fram vekst i disponibel realinntekt. Denne er foreløpig anslått til hele 16 prosent, den sterkeste veksten etter 1970. Den viktigste årsaken til inntektsveksten er den høye oljeprisen. Fordi konsumet har utviklet seg svakere enn inntekten har også landets sparing økt, og spareraten, det vil si sparingen som andel av disponibel inntekt, har steget til hele 25 prosent i 2000.

Usikkerhet i beregningene

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet. Særlig er informasjonen om 4. kvartal mangelfull. Ved bruk av tallene må dette tas med i betrakting. Reviderte nasjonalregnskapstall for 2000 vil bli publisert sammen med reviderte tall for 1998 og 1999 i begynnelsen av mai.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB