10173
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10173
Vekst i fastlandsøkonomien
statistikk
2000-09-07T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i fastlandsøkonomien

Foreløpige sesongjusterte nasjonalregnskapstall viser en nedgang på 0,2 prosent i BNP i faste priser fra 1. til 2. kvartal, mens BNP Fastlands-Norge økte med 0,9 prosent. Samtidig er veksten i BNP fra 4. kvartal 1999 til 1. kvartal i år revidert opp fra 1,0 til 1,1 prosent. Veksten i BNP Fastlands-Norge er revidert opp fra 0,5 til 0,7 prosent.

Påsken falt i år i 2. kvartal, og i fjor mellom 1. og 2. kvartal. Påskens varierende plassering gir noe større usikkerhet enn vanlig i anslagene for den sesongjusterte veksten.

Sterkere vekst i tjenestekonsumet

De foreløpige sesongjusterte tallene for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner viser en volumvekst i 2. kvartal på 0,5 prosent, en svakere vekst enn kvartalet før. Konsum av tjenester økte sterkere enn varer, mens det motsatte var tilfelle i 1. kvartal. Det var en positiv sesongjustert prisutvikling i husholdningenes konsum på 1,1 prosent fra 1. til 2. kvartal, og 0,8 prosent fra 4. til 1. kvartal. I begge kvartalene var prisveksten på tjenester sterkere enn prisutviklingen i varer. De sesongjusterte tallene viser økt offentlig konsum i 1. kvartal og en nær tilsvarende reduksjon det påfølgende kvartalet.

Svak investeringsvekst

Samlede bruttoinvesteringer i fast kapital var litt lavere i 2. kvartal i år sammenlignet med kvartalet før når en ser bort fra normale sesongvariasjoner. For Fastlands-Norge samlet var det imidlertid en liten oppgang. Industriinvesteringene hadde en klar positiv utvikling, mens investeringer i både annen næringsvirksomhet og boliger trakk ned. Innenfor oljevirksomhet var det en positiv utvikling i de sesongjusterte investeringene, mens skipsinvesteringene utviklet seg negativt. Fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år var det en oppgang i de totale investeringene, særlig i utenriks sjøfart og boliger.

Redusert eksport og økt import

De sesongjusterte nasjonalregnskapstallene viser en nedgang i samlet eksportvolum på 0,8 prosent fra 1. til 2. kvartal, etter nedgang også kvartalet før. Nedgangen i 2. kvartal skyldtes lavere eksport av både råolje og naturgass og tjenester. I 1. kvartal var det imidlertid redusert eksport av tradisjonelle varer og av skip og plattformer som bidro til den negative utviklingen.

Samlet import gikk opp med 3,5 prosent i faste priser fra 1. til 2. kvartal. Import av tradisjonelle varer økte, mens det var en negativ importutvikling for andre varegrupper samt for tjenester. Fra 4. til 1. kvartal ble imidlertid importvolumet redusert. På grunn av sterke prissvingninger på enkelte varegrupper, kan det være noe mer usikkerhet enn vanlig i beregning av volumutviklingen av import og eksport.

Økt tjenesteproduksjon

Sesongjusterte anslag viser en fortsatt oppgang i bruttoproduktet i mange av tjenestenæringene i 2. kvartal. Dette gjelder næringer som samferdsel, forretningsmessig tjenesteyting, boligtjenester og annen privat tjenesteyting. For bank og forsikring var det en relativt sterk sesongjustert oppgang i 2. kvartal, etter en liten nedgang fra 4. til 1. kvartal. Også for hotell og restaurant viser de sesongjusterte anslagene vekst i 2. kvartal, mot en nedgang kvartalet før.

Utviklingen i bruttoproduktet i kraftforsyning, skogbruk, og fiske og fiskeoppdrett bidro også til den positive utviklingen i bruttoproduktet for Fastlands-Norge i 2. kvartal.

Bruttoproduktet i bygg og anlegg gikk ned fra 1. til 2. kvartal, etter en oppgang fra 4. til 1. kvartal. Bruttoproduktet for industrien sett under ett gikk ned med 2,9 prosent i 2. kvartal, etter en oppgang i 1. kvartal. Innenfor industri er det stor variasjon i utviklingen for de enkelte næringer.

Sysselsettingsvekst

For sysselsatte personer og utførte timeverk foreligger det ikke sesongjusterte tall. De foreløpige sysselsettingstallene for 2. kvartal viser fortsatt vekst i sysselsatte personer. Totalt var veksten på 0,8 prosent fra 2. kvartal 1999 til 2. kvartal i år. Det var nedgang i sysselsettingen i de fleste vareproduserende næringer. I industrien gikk antall sysselsatte ned med 3,0 prosent. I tjenesteytende næringer og offentlig forvaltning var det imidlertid vekst med henholdsvis 1,6 og 1,8 prosent.

Bruttonasjonalprodukt. 1. og 2. kvartal 2000. Prosentvis
volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 1. kvartal 20002. kvartal 2000
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,1-0,2
Fastlands-Norge0,70,9
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart2,9-5,2
Innenlandsk sluttanvendelse1,81,4
Konsum i husholdninger mv.1,20,5
Konsum i offentlig forvaltning1,3-1,1
Bruttoinvestering i fast kapital2,8-0,2
Eksport-2,3-0,8
Import-1,03,5
   
Sysselsatte personer(prosentvis endring fra 1. kvartal 1999)0,30,8
 
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB