10177
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10177
Beskjeden revisjon av BNP-vekst i 1999
statistikk
2000-05-04T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapdesember 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Beskjeden revisjon av BNP-vekst i 1999

Reviderte nasjonalregnskapstall for 1997-1999 gir små revisjoner i BNP-utviklingen i 1998 og 1999. Veksten i BNP fra 1998 til 1999 er justert opp fra 0,8 til 0,9 prosent, målt i faste priser. For 1998 er BNP-veksten justert ned fra 2,1 til 2,0 prosent.

Innarbeiding av ny informasjon og nytt modellgrunnlag ga ingen revisjoner i anslagene for vekst i BNP for Fastlands-Norge, verken for 1998 eller 1999.

De reviderte nasjonalregnskapstallene viser en vekst i innenlandsk sluttanvendelse på 5,4 prosent fra 1997 til 1998 og en nedgang på 1,0 prosent fra 1998 til 1999. Vekstanslaget for 1998 er ikke endret som følge av revisjonen, mens det tilsvarende tallet for 1999 er justert ned med 0,2 prosentpoeng.

For 1999 er veksten i samlet konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner i faste priser justert opp fra 2,1 til 2,4 prosent. Anslagene viser nå en vekst i husholdningenes vare- og tjenestekonsum på henholdsvis 1,2 og 3,6 prosent. For 1998 ble veksten i konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner justert opp med 0,2 prosentpoeng, til en årsvekst på 3,3 prosent. Veksten i konsumet i offentlig forvaltning er revidert opp med 0,1 prosentpoeng for 1998 og 0,2 prosentpoeng for 1999. Denne delen av etterspørselen viser nå en vekst på henholdsvis 3,8 og 2,7 prosent i de to årene.

Næringenes samlede bruttoinvesteringer i fast kapital reduseres med 5,6 prosent i faste priser fra 1998 til 1999. Dette er en noe svakere nedgang enn tidligere anslag har vist. Utviklingen i størrelsen lagerendring og statistiske avvik er imidlertid justert ned, slik at nedgangen i samlet bruttoinvestering på 9,6 prosent er noe kraftigere enn tidligere beregnet. For 1998 er veksten i samlet bruttoinvestering i faste priser revidert ned fra 11,2 prosent til 10,7 prosent.

Oppjustert driftsbalanse overfor utlandet

Veksten i samlet eksport av varer og tjenester i faste priser ble for 1999 revidert opp fra 0,6 til 1,7 prosent i forhold til tallene ved publisering av Økonomisk Utsyn over året 1999. Dette skyldes i stor grad en revisjon av eksporttallene for skip og oljeplattformer, men også en oppjustering av eksporten av tjenester. Reviderte tall viser en reduksjon i samlet import av varer og tjenester fra 1998 til 1999 på 3,1 prosent i faste priser. Dette gir en oppjustering på 0,5 prosentpoeng fra forrige publisering. Vare- og tjenestebalansen overfor utlandet er oppjustert med 2,4 milliarder kroner i 1999 i løpende priser, og viser nå eksportoverskudd på 71,8 milliarder kroner. Driftsbalansen overfor utlandet i 1999 viser et overskudd på 46,9 milliarder kroner, mot 43,8 milliarder kroner ved publisering av Økonomisk Utsyn over året 1999. For 1998 gir reviderte tall et underskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 14,3 milliarder kroner. Tidligere publiserte tall ga et tilsvarende underskudd på 16,3 milliarder. Eksportoverskuddet i 1998 ble justert opp med 2,4 milliarder kroner til 4,8 milliarder kroner i løpende priser.

Produksjon i næringene

Utviklingen i samlet produksjon i næringene er justert litt ned i forhold til forrige publisering. Fra 1997 til 1998 viser tallene nå en vekst i faste priser på 2,1 prosent, mens tidligere publiserte tall ga en vekst på 2,5 prosent. For 1999 gir de reviderte foreløpige tallene en vekst på 0,9 fra året før, mot 1,2 prosent publisert tidligere.

Endelige tall for 1997

I tillegg til nye foreløpige tall for 1998 og 1999, publiseres også endelige tall for 1997. Endelige nasjonalregnskapstall for 1997 viser en vekst i BNP på 4,7 prosent i faste priser, dette innebærer en oppjustering på 0,4 prosentpoeng i forhold til tidligere publiserte tall. Oppjusteringen skyldes økt eksportoverskudd, mens veksten i innenlandsk sluttanvendelse ble stående uforandret på 6,4 prosent. Samlet konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner ble ikke revidert med mer enn 0,1 prosent, men det var større endringer i sammensetningen av konsumet. Husholdningenes varekonsum ble justert ned med 0,5 prosentpoeng, mens tjenestekonsumet ble oppjustert med 0,9 prosentpoeng. Veksten i offentlig konsum i faste priser er revidert ned fra 2,8 til 1,9 prosent. Veksten i samlet bruttoinvestering ble oppjustert med 0,9 prosentpoeng. Eksportoverskuddet i 1997 i løpende priser er oppjustert fra 77,1 til 81,9 milliarder kroner, mens driftsbalansen overfor utlandet er oppjustert fra 56,1 til 61,0 til milliarder kroner.

Revisjonssyklus

Nasjonalregnskapet følger en fast revisjonssyklus, der det tar vel to år fra de første foreløpige tallene publiseres til endelige tall foreligger. Det er tre hovedgrunner til revisjoner: For det første innarbeides ny informasjon om regnskapsåret, for det andre brukes det mer detaljerte og nøyaktige beregningsmetoder og for det tredje endres basisåret. For foreløpige årlige og kvartalsvise tall som utarbeides ved hjelp av det kvartalsvise nasjonalregnskapet, benyttes nå siste endelige nasjonalregnskapsår som basisår. Det vil si at 1997 nå er basisår for 1998- og 1999-beregningene.

Nasjonalregnskap. Hovedposter. Prosentvis endring i faste priser fra
året før. Reviderte og tidligere 1 publiserte tall. 1997-1999
 
 199719981999
 RevidertTidligereRevidertTidligereRevidertTidligere
 
Bruttonasjonalprodukt4,74,32,02,10,90,8
Fastlands-Norge4,24,43,33,30,80,8
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart7,13,7-3,6-3,21,10,5
Innenlandsk sluttanvendelse6,46,45,45,4-1,0-0,8
Konsum i husholdninger mv.3,63,73,33,12,42,1
Konsum i offentlig forvaltning1,92,83,83,72,72,5
Bruttoinvesteringer16,215,310,711,2-9,6-8,5
Bruttoinvesteringer i fast kapital13,915,15,88,1-5,6-7,0
Eksport6,15,70,30,51,70,6
Import11,312,09,39,1-3,1-3,6
       
Driftsbalansen (milliarder kroner)61,056,1-14,3-16,346,943,8
Sysselsatte personer (prosentvis endring)2,92,92,42,30,70,5
 
1  Ved publisering av økonomisk Utsyn over året 1999, 10. februar 2000.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB