10181
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10181
Aktivitetsvekst i 3. kvartal
statistikk
1999-12-02T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Aktivitetsvekst i 3. kvartal

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte i volum med 1,5 prosent i 3. kvartal 1999 sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Dette etter en tilnærmet nullvekst i 2. kvartal. Veksten i BNP i alt i 3. kvartal var på 2,3 prosent, viser foreløpige nasjonalregnskapstall.

Økt eksportoverskudd bidro sterkt til volumveksten i 3. kvartal. Bruttoinvesteringene i fast kapital ble redusert med 5,9 prosent i volum i forhold til 3. kvartal 1998, mens det var en moderat vekst i konsumet. En oppgang i eksportprisen på råolje og naturgass i 3. kvartal på nær 60 prosent i forhold til samme periode i fjor, medvirket i stor grad til en samlet pris- og verdiutvikling i BNP på henholdsvis 7,8 og 10,3 prosent.

Sesongjusterte tall

Sesongjusterte tall viser en volumvekst i BNP i 3. kvartal på 2,4 prosent fra foregående kvartal. Det er først og fremst bruttoinvesteringene i fast kapital som drar opp veksten i BNP fra 2. til 3. kvartal i år.

Foreløpige sesongjusterte tall viser en vekst i bruttoinvesteringene i fast kapital fra 2. til 3. kvartal i år på 7,5 prosent etter en nedgang på 5,4 prosent fra 1. til 2. kvartal. Investeringene i industri var tilnærmet uendret fra 2. til 3. kvartal i år, mens det var vekst i investeringene spesielt innenfor enkelte av tjenestenæringene.

De sesongjusterte tallene for konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner gir en økning på 0,8 prosent fra 2. til 3. kvartal, mens konsumet i offentlig forvaltning går ned med 0,6 prosent i tilsvarende periode.

I forhold til 2. kvartal i år, viser de sesongjusterte tallene lavere eksport og høyere import i 3. kvartal.

Økt overskudd på driftsbalansen

En volumvekst i samlet eksport av råolje og naturgass på 6,0 prosent i 3. kvartal i år i forhold til samme periode i fjor, bidro sterkt til oppgangen i samlet eksport. Samtidig ble importvolumet redusert med 2,2 prosent. Økningen i eksportprisen på råolje og naturgass i forhold til 3. kvartal i fjor, medvirket også i stor grad til den positive verdiutviklingen i driftsbalansen ovenfor utlandet. Foreløpige tall for 3. kvartal 1999 viser et eksportoverskudd på 18,5 milliarder kroner i løpende priser og et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 13,1 milliarder.

Moderat vekst i konsumet

Foreløpige tall viser at konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner økte med 1,9 prosent i volumkonsumet i 3. kvartal i forhold til 3. kvartal i fjor, mens volumveksten i konsumet i offentlig forvaltning var på 1,5 prosent. For husholdningene var det først og fremst en oppgang i tjenestekonsumet på 2,8 prosent som trakk opp, mens varekonsumet økte med 0,7 prosent.

Nedgang i investeringene

I 3. kvartal var det, i likhet med 1. og 2. kvartal, en nedgang i bruttoinvesteringene i fast kapital. Nedgangen i bruttoinvesteringene i volum i 3. kvartal var på 5,9 prosent i forhold til samme kvartal i fjor. Dette gir en akkumulert nedgang i bruttoinvesteringene i fast kapital hittil i år på 6,1 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor.

Nedgangen i bruttoinvesteringene i fast kapital var spesielt sterk innenfor industri, med en reduksjon i 3. kvartal i år i forhold til samme kvartal i fjor på 33,6 prosent. Innenfor enkelte av tjenestenæringene var det i 3. kvartal fortsatt vekst i investeringene. For offentlig forvaltningsvirksomhet økte bruttoinvesteringene i fast kapital med 1,2 prosent i volum i forhold til 3. kvartal i fjor. Bruttoinvesteringene i fast kapital i statsforvaltningen gikk opp med 3,8 prosent, mens det var en svak reduksjon i investeringene i kommuneforvaltningen.

Nedgang i industriproduksjonen

Bruttoproduktet i industri i faste 1996-priser ble redusert 3,2 prosent i 3. kvartal 1999 sammenlignet med 3. kvartal 1998. Innenfor bygge- og anleggsvirksomhet var det en nedgang i bruttoproduktet på 1,5 prosent i samme periode. I utvinning av råolje og naturgass, inklusive tjenester, og kraftforsyning var det en økning på henholdsvis 6,6 og 9,4 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. For tjenesteytende næringer eksklusive offentlig forvaltning var det en volumvekst i bruttoproduktet på 4,3 prosent i denne perioden. I offentlig forvaltningsvirksomhet økte bruttoproduktet med 1,6 prosent.

Uendret sysselsetting

Foreløpige beregninger viser om lag uendret sysselsetting fra 3. kvartal 1998 til 3. kvartal 1999. Statistisk sentralbyrå publiserer nå for første gang anslag for utførte timeverk som del av det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Beregningene viser en nedgang på 0,7 prosent i samlet utførte timeverk i 3. kvartal i forhold til samme kvartal året før. Timeverksreduksjonen skyldes i hovedsak økt fravær og deltidssysselsetting.

Bruttonasjonalprodukt 3. kvartal 1999. Prosentvis
volumendring fra tilsvarende periode året før og fra
forrige kvartal (sesongjustert vekst)
  3. kv. 1999 3. kv. 1999
sesongjustert
Bruttonasjonalprodukt (BNP) 2,3 2,4
Fastlands-Norge 1,5 1,7
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 6,3 5,6
Innenlandsk sluttanvendelse 0,7 4,0
Konsum i husholdninger mv. 1,8 0,8
Konsum i offentlig forvaltning 1,5 -0,6
Bruttoinvestering i fast kapital -5,9 7,5
Eksport 2,0 -1,2
Import -2,2 2,4
     
Driftsbalansen overfor utlandet (milliarder kroner) 13,1  
Sysselsatte personer, lønnstakere og selvstendige 0,1  

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB