10183
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10183
Nedgang i bruttonasjonalproduktet (BNP)
statistikk
1999-09-02T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i bruttonasjonalproduktet (BNP)

Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet var bruttonasjonalproduktet (BNP) i volum 0,7 prosent lavere i 2. kvartal 1999 sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. Korrigert for normale sesongvariasjoner, falt BNP med 0,9 prosent fra 1. til 2. kvartal 1999.

Nedgangen i BNP fra i fjor er en følge av redusert konsum i husholdningene og lavere investeringsaktivitet både i offentlig forvaltning og i næringslivet. Husholdninger og ideelle organisasjoner reduserte sitt konsum med 0,5 prosent fra 2. kvartal 1998 til 2. kvartal 1999, etter en økning på 3,9 prosent kvartalet før. Utviklingen i konsumet i de to første kvartalene sammenlignet med tilsvarende perioder året før, må imidlertid sees i lys av påskens ulike plassering i år og i fjor. I første halvår 1999 var det en vekst i husholdningenes konsum på 1,6 prosent sammenlignet med 1. halvår året før.

Det var konsum av varer som forårsaket nedgangen i 2. kvartal. Tjenestekonsumet steg med 2,8 prosent fra 2. kvartal 1998 til 2. kvartal 1999. Sesongjusterte tall viser en vekst på 0,2 prosent i husholdningenes og ideelle organisasjoners konsum fra 1. til 2. kvartal i år.

For konsum i offentlig forvaltning er det foreløpig beregnet en volumvekst på 2,9 prosent fra 2. kvartal 1998 til 2. kvartal 1999. Veksten var klart sterkere i kommuneforvaltningen enn i staten, henholdsvis 3,7 og 1,6 prosent.

Nedgang i investeringene

Bruttoinvesteringene i fast kapital ble i volum redusert med 10,3 prosent fra 2. kvartal 1998 til

2. kvartal 1999. Også i 1. kvartal var det nedgang, slik at i 1. halvår 1999 var investeringene 7,6 prosent lavere enn 1. halvår året før. For Fastlands-Norge viser beregningene en reduksjon i investeringsvolumet på 9,7 prosent i 2. kvartal 1999 sammenlignet med samme kvartal året før. Noe sterkere var nedgangen i oljevirksomhet med en reduksjon på 11,7 prosent. Også i offentlig forvaltningsvirksomhet var det sterk investeringsnedgang. Sesongjustert viser totale bruttoinvesteringer i fast kapital en nedgang på 6,3 prosent fra 1. til 2. kvartal 1999.

Økt overskudd på driftsbalansen

Overskuddet på driftsbalansen er foreløpig beregnet til 6,2 milliarder kroner i 2. kvartal 1999, mot om lag null i 1. kvartal. I fjor var forholdet omvendt; et betydelig overskudd i 1. kvartal og et lite underskudd i 2. kvartal.

Samlet eksportvolum endret seg lite i forhold til 2. kvartal 1998, mens importvolumet gikk ned med nesten 4 prosent. Eksport av både tradisjonelle varer og skip og plattformer økte, mens eksport av råolje, naturgass og tjenester avtok i volum. Import av tradisjonelle varer ble redusert med 5,1 prosent. Justert for normale sesongsvingninger gikk eksporten opp fra 1. til 2. kvartal 1999 med 1,8 prosent, mens importen ble redusert med 2,9 prosent.

Nedgang i industriproduksjonen

Produksjonen i industrien avtok med 2,9 prosent i 2. kvartal 1999 sammenlignet med 2. kvartal 1998. Sesongjustert var det en nedgang i industriproduksjonen fra forrige kvartal på 3,8 prosent. Også i andre vareproduserende næringer var det produksjonsnedgang fra året før. I tjenesteytende næringer økte imidlertid produksjonen totalt med 2,0 prosent. I statlig forvaltningsvirksomhet var veksten litt lavere med 1,8 prosent, mens det i kommuneforvaltningen er beregnet en vekst på 3,6 prosent.

Fortsatt sysselsettingsvekst

Foreløpige beregninger viser at sysselsatte personer totalt økte med 0,7 prosent fra 2. kvartal 1998 til 2. kvartal 1999. Det var sysselsettingsnedgang i de fleste vareproduserende næringer. Derimot økte sysselsettingen i mange tjenesteytende næringer og i offentlig forvaltningsvirksomhet.

Bruttonasjonalprodukt 2. kvartal 1999. Prosentvis volumendring fra tilsvarende periode året før og fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
  2. kv. 1999 2. kv. 1999
sesongjustert
Bruttonasjonalprodukt (BNP) -0,7 -0,9
  Fastlands-Norge -0,1 -0,7
  Oljevirksomhet og utenriks sjøfart -3,8 -2,1
Innenlandsk sluttanvendelse -2,2 -2,8
  Konsum i husholdninger mv. -0,5 0,2
  Konsum i offentlig forvaltning 2,9 1,4
  Bruttoinvestering i fast kapital -10,3 -6,3
Eksport -0,1 1,8
Import -3,9 -2,9
     
Driftsbalansen overfor utlandet (milliarder kroner) 6,2  
Sysselsatte personer 0,7  

Statistikken utgis hvert kvartal.

Frigitt 2. september 1999 (C) Statistisk sentralbyrå

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB