Økonomiske analyser: 6/2014

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (3.7 MB)

Artikler

 • Konjunkturtendensene

  Oljeprisen har i løpet av 3 måneder falt 30 dollar per fat. Det vil forsterke fallet i etterspørselen fra petroleumsnæringen å bidra til en markert, men kortvarig norsk konjunkturnedgang med en forventet økonomisk vekst på bare 1,0 prosent i 2015.

 • Internasjonal økonomi

  Den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere avtatt i 2014, etter en positiv utvikling gjennom fjoråret.  Vi venter ingen konjunkturoppgang før ved inngangen til 2016, noe tidligere i USA og noe senere for euroområdet. 

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Vi venter en klar, men kortvarig konjunkturnedgang. Til tross for høy vekst i oljepengebruken og enda lavere renter ventes BNP Fastlands-Norge å øke med bare 1,0 prosent i 2015, mens arbeidsledigheten når 4 prosent i 2016.

 • Pensjonsreformen – stort omfang av tidliguttak øker pensjonsutgiftene på kort sikt

  Færre utsetter avgangen fra yrkesaktivitet enn det som ble lagt til grunn, og mange har tatt ut hel eller delvis pensjon mens de har fortsatt å arbeide. På kort sikt fører dette til at utgiftene til alderspensjon blir større enn tidligere beregnet.

 • Revidert BNP 1995-2013

  Et hovedresultat av den nylig gjennomførte hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet er en oppjustering av nivået på bruttonasjonalproduktet for alle år, varierende mellom 1,5 - 2,1 prosent. Dette er en mindre oppjustering enn i de fleste andre land. 

 • Revidert finansregnskap 1995-2013

  Husholdningenes finansielle eiendeler er oppjustert med vel 360 milliarder etter hovedrevisjonen av finansregnskapet. Det skjer som følge av blant annet nytt og utvidet datagrunnlag for unoterte aksjer og reservene i livs- og pensjonsforsikring.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.