Økonomiske analyser: 4/2016

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (4 MB)

Artikler

 • Utdanning under omstilling

  Flere i utdanning kan på kort sikt bidra til å dempe arbeidsledigheten i en økonomi i omstilling. På mellomlang sikt er det viktig at kompetansehevingen bidrar til at det vokser frem nye arbeidsplasser, øker produktiviteten og gir økonomisk vekst.

 • Internasjonal økonomi

  Den økonomiske veksten avtok hos Norges handelspartnere inn i 2016. Vi legger til grunn for våre prognoser at veksten framover vil ta seg litt opp slik at Norges handelspartnere samlet sett kan passere konjunkturbunnen rundt kommende årsskiftet.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Stillstand i andre halvår i fjor er avløst av svakt økende vekst i fastlandsøkonomien i år. Redusert fall i oljeinvesteringene samt økt boligbygging og eksport kan gi konjunkturoppgang fra tidlig neste år, uten ytterligere nedgang i renta.

 • Selvforsørging etter botid blant ikke-nordiske innvandrere

  I denne artikkelen analyseres grad av selvforsørging og forskjeller blant ikke nordiske-innvandrere. Etter få år er selvforsørgingsgraden særlig høy for arbeidsinnvandrere, mens den knapt når 40 prosent for kvinner med flukt som innvandringsgrunn.

 • Drivkrefter bak endringer i yrkesstrukturen

  I denne artikkelen diskuteres en analyse av Frey og Osborne av hvordan forventede teknologiske endringer vil påvirke yrkesstrukturen.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.