Økonomiske analyser: 4/2015

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (3.6 MB)

Artikler

 • Konjunkturtendensene

  Asyltilstrømningen påvirker norsk og europeisk økonomi. Den kraftige tilstrømningen av asylsøkere til Europa vil bidra til å trekke opp veksten i euroområdet og bidra til en forsiktig konjunkturoppgang i Norge i 2016.

 • Internasjonal økonomi

  Utviklingen i verdensøkonomien er fortsatt svak. I euroområdet avtok veksten i 2. og 3. kvartal i år. I 3.kvartal falt veksten også i Storbritannia og USA. Arbeidsledigheten er fortsatt svært høy i euroområdet.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Konjunkturnedgangen i norsk økonomi fortsetter, men fra andre halvdel av 2016 ventes en ny, om enn moderat, konjunkturoppgang. Arbeidsledigheten vil fortsette å stige inn i 2016, for så å falle slik at gjennomsnittlig arbeidsledighet i 2016 blir 4,6 prosent.

 • Hvorfor faller fruktbarheten i Norge?

  Etter 2009 utsetter kvinner første fødsel sterkere enn tidligere på 2000-tallet. I tillegg har andelen kvinner som får tre eller flere barn gått ned over lengre tid. Begge forhold bidrar til nedgangen i samlet fruktbarhetstall siden 2010.

 • Hvem velger å få (flere) barn?

  Siden 2009 har samlet fruktbarhetstall falt fra 1,98 til 1,76. Vi følger utviklingen i overgangen til første, andre og tredje barn på 2000-tallet med fokus på betydningen av alder, utdanning, arbeid og innvandringsstatus.

 • Hvor stammer prisimpulsene fra?

  Konsumprisindeksen gruppert etter leveringssektor sier noe om betydningen av prisimpulsene som treffer økonomien. En ny versjon av leveringssektor i tråd med utviklingen gir bedre muligheter for å analysere prisimpulsene for hver gruppe.

 • Drivstoffeffektivisering – fører det til mindre bruk av olje?

  Flere land innfører drivstoffeffektivisering i transportsektoren som en del av energi- og klimapolitikken. Bruken av drivstoff synker likevel ikke nevneverdig fordi effektiviseringen gir billigere drivstoff og dermed økt bruk av bil, båt og fly.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.