Økonomiske analyser: 3/2015

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (2 MB)

Artikler

 • Konjunkturtendensene

  Norsk økonomi er inne i en klar konjunkturnedgang, og arbeidsledigheten stiger. Hvilken politikk dette bør møtes med, vil avhenge av utviklingstrekkene i økonomien på kort sikt og en avveining mot mer langsiktige hensyn.

 • Internasjonal økonomi

  Den økonomiske veksten internasjonalt er fremdeles lav og vekstbildet de siste kvartalene er blandet. Vi regner imidlertid med at konjunkturbunnen er nær, og at Norges handelspartnere sett under ett er på vei inn i en ny oppgangskonjunktur neste år.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Norsk økonomi har nå i ett år vært i en oljedrevet konjunkturnedgang som ventes å bli avløst av en beskjeden oppgang i andre halvår 2016. Arbeidsledigheten ventes å nå toppen i 2016 med 4,6 prosent som årsgjennomsnitt.

 • Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?

  Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og NAVs ledighetstall har ulike definisjoner av å være arbeidsledig og målemetodene er forskjellige. Sammen bidrar de to til å nyansere bildet for utviklingen på arbeidsmarkedet.

 • Velferdseffekter av redusert selskapsbeskatning i Norge

  Hvordan påvirker en reduksjon i selskapsskatten fra dagens 28 prosent til 25 prosent, og tilsvarende økning i personskatten, velferden og investeringer?

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.