Økonomiske analyser, 3/2015

Konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

Veksten i BNP Fastlands-Norge har gjennom det siste året bare økt med 0,9 prosent, og i 2. kvartal var veksten bare 0,7 prosent målt som årlig rate. Våre beregninger indikerer at den lave veksten vil fortsatt ett år til. Svak kronekurs, ekspansiv finanspolitikk, lavere renter og litt høyere vekst i norske eksportmarkeder vil bidra til et forsiktig konjunkturomslag andre halvår neste år, til tross for fortsatt markert fall i etterspørselen fra petroleumsnæringen. Som årsgjennomsnitt anslås BNP Fastlands-Norge å øke med 1,3 prosent i 2015 og 1,8 prosent i 2016, mens trendveksten er anslått til 2¼ prosent. Arbeidsledigheten målt med Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) har økt fra 3,2 prosent i 2. kvartal 2014 til 4,5 prosent i perioden mai-juli 2015. Den svake aktivitetsutviklingen bidrar til at ledigheten øker litt til og når en topp i 2016 og med et årsgjennomsnittet på 4,6 prosent. Veksten i BNP Fastlands-Norge ventes å ta seg opp til knappe 3 prosent i 2017 og 2,5 prosent i 2018. Beregningene viser at ledigheten da reduseres noe, men fortsatt vil være over 4 prosent i 2018.

Åpne og les artikkelen i PDF (840 KB)

Kontakt