Økonomiske analyser: 2/2015

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (2.2 MB)

Artikler

 • Konjunkturtendensene

  Norsk økonomi har lenge fått betydelig drahjelp fra petroleumssektoren. Inneværende konjunkturnedgang er imidlertid i stor grad drevet fram av oljeinvesteringsfall. Petroleumssektoren vil til tross for dette fortsette å være en bærebjelke i økonomien.

 • Internasjonal økonomi

  Den økonomiske veksten har avtatt hos Norges handelspartnere sett under ett, etter et oppsving i fjor høst. Vi legger til grunn at veksten i Norges eksportmarkeder tar seg langsomt opp fra slutten av 2015.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Fall i oljeinvesteringene ventes å bidra til at BNP Fastlands-Norge øker med bare 1,2 prosent i 2015. Et moderat produksjonsoppsving ventes å sette inn tidlig neste år, men uten at det hindrer arbeidsledigheten i å øke også neste år.

   

 • Innvandrere som utvandrer igjen

  Det er særlig stor utvandring blant innvandrere som har vært kort tid i Norge og som opprinnelig kommer fra andre rike land. Økonomiske konjunkturer i Norge og i utlandet bidrar til at utvandringsfrekvenser endres over tid.

 • Utfordringer i offentlig tjenestepensjon

  Uten mer grunnleggende endringer i avtalen om offentlige tjenestepensjon, må offentlig ansatte født etter 1970 trolig jobbe til de er opp i 70-årene for å oppnå like høy pensjon som før reformen.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.