Økonomiske analyser: 1/2015

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF (10.3 MB)

Artikler

 • Perspektiver

  I 2014 skjedde det mange har fryktet: Et kraftig fall i oljeprisen som kan bli varig. Oljeprisen er selvsagt viktig for norsk økonomi, men den har ikke så stor betydning som mange synes å tro.

 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  Oljeprisfallet virker positivt for de fleste av Norges handelspartnerne, men veksten svekkes av høy gjeld i offentlig sektor og i husholdningene. Vi anslår en om lag uendret vekst i Norges eksportmarkeder i år, men en gradvis høyere vekst deretter.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Fall i oljeinvesteringene bidrar til at BNP Fastlands-Norge ventes å øke med bare 1,1 prosent i 2015, mot 2,3 prosent i 2014 og 2013. Arbeidsledigheten vil i så fall øke gradvis og anslås til 4,1 prosent i 2016. Det vil bidra til å dempe lønnsveksten.

 • Økonomisk vekst

  Her utdypes plasseringen av det norske inntektsnivået i "tid og rom" ved hjelp av nasjonalregnskapets tall og definisjoner. 

 • Befolkning, sysselsetting og utdanning

  Vi er blitt én million flere mennesker i Norge på under 30 år. Vi blir også stadig eldre. Hvordan er befolkning- og alderssammensetningen? Hvor mange eldre er det per 100 i arbeidsfør alder i de ulike fylkene?

 • Offentlig forvaltning

  Hvordan er utviklingen i offentlig forvaltnings inntekter, utgifter, fordringer og gjeld, forbruk, sysselsetting og investeringer? Hvor stor andel utgjør petroleumsinntektene av inntektene samlet? Hva bruker staten og kommunene mest penger på?

 • Husholdningene

  Hvordan er utviklingen i husholdningenes inntekter, forbruk, gjeld, formue og sparing? Og hvordan varierer det med eldre aldersgrupper og unge barnefamilier? 

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.