Økonomiske analyser, 1/2015

Økonomisk utsyn 2014

Husholdningene

Publisert:

De fleste husholdninger har opplevd en betydelig økning i disponibel realinntekt de senere årene. Denne veksten har vært størst i eldre aldersgrupper og lavest for unge barnefamilier. Det siste året har veksten i husholdningenes varekonsum avtatt, mens andelen av inntekten som går til sparing har økt. Dette har bl.a. medført en betydelig økning i nettoformuen. I tillegg til økt sparing, ser vi også en økning i nettoformuen som følge av en betydelig økning i realformue på grunn av økte boligpriser. De høye boligprisene har i tillegg medført en økning i andelen husholdninger med høy gjeldsandel, spesielt blant de yngre aldersgruppene. Men veksten i gjelden for alle husholdninger under ett, har vist tegn til utflating siste halvår 2014.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.1 MB)

Kontakt