Videre nedgang i fastlandsøkonomien

Publisert:

BNP Fastlands-Norge falt 0,5 prosent i februar, justert for sesong- og virkedagseffekter. Smittetrykket økte på nyåret og både lokale og nasjonale tiltak innført i januar ble videreført i februar.

Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at nedgangen i bruttonasjonalprodukt (BNP) i januar fortsatte inn i februar. I januar ble det strammet inn på lokale og nasjonale smitteverntiltak, noe som særlig rammet tjenestenæringene innenfor transport utenom utenriks sjøfart, overnattings- og serveringsvirksomhet, samt kultur, underholdning og annen tjenesteyting. Nedgangen fortsatte inn i februar, men ikke med samme styrke som i januar. Aktiviteten i disse næringene har falt med økende smitteverntiltak gjennom vinteren og nærmer seg de nivåene man så i fjor vår.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2018=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb. 2016
Mar. 2016 95.6 95.8
Apr. 2016 95.5 95.4
Mai 2016 95.4 95.3
Jun. 2016 95.2 95.3
Jul. 2016 95.1 95.5
Aug. 2016 95 95.5
Sept. 2016 95.3 95.7
Okt. 2016 95.5 96.1
Nov. 2016 95.6 96.4
Des. 2016 95.9 96.7
Jan. 2017 96 97.1
Feb. 2017 96.5 97.6
Mar. 2017 96.7 97.8
Apr. 2017 96.9 97.6
Mai 2017 97.1 97.8
Jun. 2017 97.4 98
Jul. 2017 97.7 98.2
Aug. 2017 97.8 98
Sept. 2017 98 98.3
Okt. 2017 98.2 98.6
Nov. 2017 98.5 99.1
Des. 2017 98.8 99.5
Jan. 2018 99.1 99.2
Feb. 2018 99.2 99
Mar. 2018 99.4 99.1
Apr. 2018 99.7 99.7
Mai 2018 99.8 100.2
Jun. 2018 99.9 100.4
Jul. 2018 100 100.3
Aug.2018 100.1 100.3
Sept.2018 100.1 100.2
Okt. 2018 100.5 100.4
Nov. 2018 100.8 100.4
Des. 2018 101.3 100.7
Jan. 2019 101.5 101
Feb. 2019 101.7 101.1
Mar. 2019 101.8 101.4
Apr. 2019 101.9 101.3
Mai 2019 102.2 101.4
Jun. 2019 102.4 101.5
Jul. 2019 102.7 101.7
Aug. 2019 102.9 101.9
Sept. 2019 103.1 101.8
Okt. 2019 103.1 101.6
Nov. 2019 103.2 101.6
Des. 2019 103.1 101.4
Jan. 2020 103 101.2
Feb. 2020 103 101.2
Mar. 2020 101 97.1
Apr. 2020 97.5 90.8
Mai 2020 94.7 85.8
Jun. 2020 95 87.2
Jul. 2020 97.1 91.8
Aug. 2020 98.8 94.3
Sep. 2020 99.7 95.3
Okt. 2020 100.7 95.3
Nov. 2020 101.1 95.6
Des. 2020 101.7 95.3
Jan. 2021 101.5 94.1
Feb. 2021 101.5 93.2

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2018=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 95.8 96.1
Feb. 2016 95.3 95.7
Mar. 2016 95.2 95.2
Apr. 2016 95.3 94.9
Mai 2016 95 95.5
Jun. 2016 94.6 95.2
Jul. 2016 95.1 95.4
Aug. 2016 94.9 95.7
Sept. 2016 95.3 95.7
Okt. 2016 95.7 96.7
Nov. 2016 95.4 96.6
Des. 2016 95.9 96.5
Jan. 2017 96.2 98
Feb. 2017 96.7 98
Mar. 2017 96.6 97.1
Apr. 2017 96.8 97.5
Mai 2017 97.3 98.4
Jun. 2017 97.5 97.7
Jul. 2017 97.6 98.1
Aug. 2017 97.7 98.1
Sept. 2017 98.1 98.4
Okt. 2017 98.2 98.9
Nov. 2017 98.7 99.6
Des. 2017 99 99.6
Jan. 2018 98.9 98.1
Feb. 2018 99.3 98.9
Mar. 2018 99.5 99.9
Apr. 2018 99.6 99.9
Mai 2018 99.7 100.6
Jun. 2018 99.8 100.4
Jul. 2018 100 99.7
Aug.2018 100 100.6
Sept.2018 99.8 99.9
Okt. 2018 101.1 100.4
Nov. 2018 101 100.6
Des. 2018 101.4 100.9
Jan. 2019 101.6 101.2
Feb. 2019 101.3 100.9
Mar. 2019 101.7 101.7
Apr. 2019 102.1 101
Mai 2019 102.2 101.2
Jun. 2019 102.3 101.8
Jul. 2019 102.9 101.8
Aug. 2019 102.9 101.8
Sept. 2019 102.9 101.6
Okt. 2019 102.9 101.1
Nov. 2019 103.1 101.8
Des. 2019 102.7 100.9
Jan. 2020 102.7 100.7
Feb. 2020 103.1 101.8
Mar. 2020 96.6 88.6
Apr. 2020 92.2 81.8
Mai 2020 94.7 86.7
Jun 2020 97.6 92.8
Jul 2020 98.6 95.8
Aug. 2020 99.6 94.1
Sep. 2020 100.2 95.6
Okt. 2020 101.6 95.9
Nov. 2020 100.8 94.9
Des. 2020 102 94.8
Jan. 2021 101.2 92.4
Feb. 2021 100.6 92.2

Samlet sett var nedgangen i tjenestenæringene på 0,3 prosent i februar etter en nedgang på 0,8 prosent måneden før. Fallet ble dempet av en oppgang i varehandelen, men dette må i imidlertid sees i sammenheng med det kraftige fallet måneden før.

− Vi har siden smittetrykket tok seg opp i høst sett en forholdsvis flat utvikling i BNP for Fastlands-Norge. Sammen med lavere aktivitet i januar, tyder de siste tallene fra Nasjonalregnskapet på en svakere utvikling i norsk økonomi etter årsskiftet, sier seniorrådgiver og ansvarlig for månedlig nasjonalregnskap, Achraf Bougroug.

Figur 3. Utvalgte næringer. Faste 2018-priser. Prosentvis volumendring

Måned Sum tre måneder, rullerende Fra februar 2020
Fiske, fangst og akvakultur 6.2 7.2 10.1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting -0.3 1.8 -1.6
Varehandel og reparasjon av motorvogner 0.7 -0.3 2.3
Industri -1.7 3.0 -0.1
Undervisning 0.2 0.1 1.1
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge -0.5 0.4 -2.3
Bygge- og anleggsvirksomhet -2.3 0.0 -3.8
Helse- og omsorgstjenester -0.2 2.1 0.5
Forretningsmessig tjenesteyting -1.8 3.4 -17.9
Transport utenom utenriks sjøfart -1.9 -5.4 -25.1
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting -1.9 -13.7 -38
Overnattings- og serveringsvirksomhet -2.0 -22.0 -47.1

Svakere vekst i begynnelsen av året

Nye beregninger av blant annet merverdiavgift har ført til en oppjustering av aktivtetsnivået i desember og en nedjustering i januar. Ved forrige publisering viste Nasjonalregnskapet en nedgang i BNP Fastlands-Norge på 0,2 prosent i januar, men har nå en nedgang på 0,8 prosent.

− Nasjonalregnskapstallene bærer preg av større usikkerhet enn normalt under koronapandemien. Ny informasjon og endrede beregninger av merverdiavgift gjør at vi justerer anslaget for BNP Fastlands-Norge litt opp i desember, og ned i januar, sier Bougroug.

Nedgangen i februar var videre bred og omfattet flere næringer, både innenfor produksjon av varer og tjenester. Det var annen vareproduksjon som bidro mest til fallet med lavere aktivitet i blant annet bygg- og anleggsvirksomhet.

Industrien hadde en nedgang på 1,7 prosent som i all hovedsak kommer fra lavere aktivitet i nærings-, drikkevare- og tobakksindustrien, samt oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Nedgangen kommer etter sterk vekst måneden før. Industrien har tatt inn fjorårets fall gjennom høsten og vinteren og var i januar og februar på samme nivå som februar 2020, som er den siste måneden før utbruddet av koronapandemien.

Bruttoproduktet i offentlig forvaltning var om lag uendret fra januar til februar.

Utvinning av olje og gass falt med 1,6 prosent i februar. Samlet BNP, altså inkludert utvinning, rørtransport og utenriks sjøfart falt dermed 0,7 prosent.

Konsum

Konsumet faller normalt i januar og februar hvert år, men i 2021 har nedgangen vært sterkere enn tidligere år. Justert for sesongsvingninger, falt konsumet 0,1 prosent i februar etter et fall på 2,6 prosent i januar. Varekonsumet hadde en svak vekst på 0,2 prosent. I likhet med januar, var det kjøp av biler som bidro mest til å trekke ned veksten. Varekonsumet har holdt seg på et høyt nivå gjennom hele pandemien, og var om lag 8 prosent høyere i februar 2021 sammenlignet med samme periode året før. Det var en bred, men svak nedgang i tjenestekonsumet i februar, og samlet falt tjenestekonsumet 0,8 prosent. Tjenestekonsumet var i underkant av 17 prosent lavere enn samme periode året før.

Konsum i offentlig forvaltning var om lag uendret fra januar til februar. Utviklingen i offentlig konsum bygger på ulike indikatorer, men vil revideres når regnskap for stats- og kommuneforvaltningen for 1. kvartal foreligger. De må derfor betraktes som foreløpige. Gitt de uvanlige forholdene, er usikkerheten stor.

Investeringer

Bruttoinvesteringene i fast realkapital økte 0,1 prosent i perioden desember-februar sammenlignet med den foregående tremånedersperioden. Tremånedersveksten i husholdningenes boliginvesteringer lå på 1,2 prosent i februar.

For bruttoinvesteringer i fast realkapital ellers er det generelt svak tilgang på månedsinformasjon. For petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene, benyttet.

Eksport og import

Samlet eksport vokste 0,1 prosent i februar, trukket opp av eksporten av skip og båter. Eksport av tradisjonelle varer falt 0,7 prosent, der blant annet raffinerte oljeprodukter og elektrisitet bidro til nedgangen.

Eksporten av tradisjonelle varer hentet seg inn gjennom sommeren og høsten, og nådde et foreløpig toppunkt i desember. Til tross for fall både i januar og februar er nivået fortsatt høyere enn i februar 2020. Blant varene som har trukket opp finner vi fisk og fiskeprodukter samt oppdrettsfisk. Dette henger trolig sammen med aktivitetsoppgangen i akvakultur og fiskeindustrien for øvrig.

Import av varer og tjenester var uendret målt mot januar. Råoljeimporten falt markert og var den enkeltvaren som trakk mest ned. Import av tradisjonelle varer økte 1,2 prosent, der drivstoff og metaller bidro til oppgangen.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikkunderlaget som benyttes til beregningene, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel revideres. Det skyldes at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Nasjonalregnskapet har nylig utgitt en artikkel om revisjonene i det månedlige nasjonalregnskapet.

Under koronapandemien er usikkerheten større enn normalt. En må derfor være forberedt på større revisjoner, også fordi en kan få endringer i underlagsmaterialet for beregningene.

I denne publiseringen er anslag for merverdiavgift revidert tilbake til januar 2020. Det slår ut i BNP målt i markedspriser, men ikke i basispriser.

Også på enkelte andre områder er det innarbeidet ny grunnlagsstatistikk for tidligere måneder. Makrobildet er likevel fortsatt som tidligere publisert.

Sesongjustering under koronakrisen

Torsdag 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med mars ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.