Oppgang i KPI i februar

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) økte med 0,7 prosent fra januar til februar 2021, mens KPI-JAE økte med 0,4 prosent. Fra februar 2020 til februar 2021 gikk KPI opp 3,3 prosent, mens KPI-JAE steg 2,7 prosent i samme periode.

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien fortsetter å påvirke KPI. Selv om de fleste tjenestene er tilgjengelige, og inngår som normalt i KPI, blir blant annet flere tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet. I februar utgjør disse om lag 2,5 prosent samlet av KPIs vekt.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Feb. 2019 3.0 2.6
Mars 2019 2.9 2.7
April 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2
Okt. 2019 1.8 2.2
Nov. 2019 1.6 2.0
Des. 2019 1.4 1.8
Jan. 2020 1.8 2.9
Feb. 2020 0.9 2.1
Mars 2020 0.7 2.1
April 2020 0.8 2.8
Mai 2020 1.3 3.0
Juni 2020 1.4 3.1
Juli 2020 1.3 3.5
Aug. 2020 1.7 3.7
Sep. 2020 1.6 3.3
Okt. 2020 1.7 3.4
Nov. 2020 0.7 2.9
Des. 2020 1.4 3.0
Jan. 2021 2.5 2.7
Feb. 2021 3.3 2.7

Økte priser på mat og alkoholfrie drikkevarer i februar

Fra januar til februar 2021 økte KPI med 0,7 prosent. Matvarer og alkoholfrie drikkevarer var den største bidragsyteren til oppgangen med en prisøkning på 2,0 prosent fra forrige måned. Det var særlig økte priser på meieriprodukter og egg, samt kjøtt og alkoholfrie drikkevarer som bidro til oppgangen. En årsak bak prisoppgangen er leverandørenes halvårlige prisjusteringer per 1. februar.

Strømprisene samt prisutviklingen for gruppen møbler og annet interiør bidro også til oppgangen i KPI. Elektrisitet inkludert nettleie hadde en økning på 3,8 prosent i februar. For møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler var økningen på 5,4 prosent i februar, en oppgang etter sesongmessig salgsperiode i januar.

I motsatt retning har prisutviklingen på bøker og boligtekstiler vært med på å dempe oppgangen i KPI, hvor nedgangene har vært henholdsvis 16,7 og 9,1 prosent. Prisnedgangen for bøker er blant annet et resultat av det årlige Mammutsalget som startet i midten av februar.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Januar 2021 - februar 2021 Januar 2020 - februar 2020
Andre varer og tjenester 0.4 0.3
Hotell- og restauranttjenester -0.3 0.4
Utdanning 0.0 0.0
Kultur og fritid -0.1 0.0
Post- og teletjenester -0.4 0.2
Transport 0.7 -0.3
Helsepleie 1.2 0.5
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1.2 0.5
Bolig, lys og brensel 0.8 -1.7
Klær og skotøy -0.8 -1.7
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0.4 1.3
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 2.0 2.7
Totalindeks KPI - JAE 0.4 0.5
Totalindeks KPI 0.7 -0.1

Elektrisitetsprisene preget tolvmånedersveksten

KPI steg 3,3 prosent fra februar 2020 til februar 2021. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie bidro mest til oppgangen med en økning på 41,2 prosent de siste tolv måneder.

Oppgangen i KPI ble dempet av nedgangen i de estimerte prisene på passasjertransport med fly i februar, og det var særlig de estimerte flytakstene på innenriksflyginger som bidro. Prisene på andre tobakksprodukter, sank med 12,8 prosent i perioden. Dette kan sees i sammenheng med avgiftsreduksjoner på snus fra nyttår.

Veksttakt opp i KPI, uendret KPI-JAE

Tolvmånedersveksten i KPI steg 0,8 prosentpoeng fra januar til februar 2021. Oppgangen var hovedsakelig forårsaket av utviklingen på strømprisene. Elektrisitet inkludert nettleie hadde en prisoppgang på 3,8 prosent fra januar til februar i år, mens de falt 12,6 prosent i tilsvarende periode i fjor. I tillegg bidro prisutviklingen til drivstoff og smøremidler samt møbler og annet interiør til økt veksttakt.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,7 prosent i februar, uendret fra januar.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Februar 2020 - februar 2021

Februar 2020 - februar 2021
Andre varer og tjenester 3.1
Hotell- og restauranttjenester 1.7
Utdanning 2.1
Kultur og fritid 3.4
Post- og teletjenester 1.9
Transport 2.1
Helsepleie 2.7
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 7.0
Bolig, lys og brensel 6.4
Klær og skotøy 0.3
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -1.8
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.1
Totalindeks KPI - JAE 2.7
Totalindeks KPI 3.3

Korona-konsekvenser for KPI for februar

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for KPI også for februar. Tjenester som fortsatt er stengt eller som hadde tilnærmet fullt bortfall av konsum i februar, slik som idrettsarrangementer og flyreiser innenlands fikk prisutviklingen fremskrevet med endringen i total KPI fra januar til februar. Tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene slik som flyreiser utenlands og pakketurer ble fremskrevet med sesongfaktorer. Metodisk er behandlingen lik med det som har blitt gjort tidligere under hele korona-perioden, se Korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon.

Midlertidig endret lav MVA-sats og flypassasjeravgift

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I tillegg er flypassasjeravgiften midlertidig opphevet. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum som følge av koronakrisen ikke blir påvirket av endrede avgiftssatser. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av disse satsene, er disse avgiftsjustert i henhold til nye lavere satser.

Sesongkorrigert KPI total og KPI-JAE

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra perioden som berøres av krisen ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere de aktuelle periodene i 2020 og 2021 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.