Svak oppgang i Fastlands-BNP i juli

Publisert:

BNP Fastlands-Norge steg 1,1 prosent i juli, viser sesongjusterte nasjonalregnskapstall. Til tross for vekst de siste tre månedene var aktivitetsnivået stadig 4,7 prosent lavere i juli enn i februar.

Aktiviteten i norsk økonomi falt brått etter innføringen av smitteverntiltak 12. mars. I takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet økte aktiviteten markant i mai og juni, og veksten fortsatte i juli, viser nye tall fra nasjonalregnskapet

- Det er viktig å huske at juli normalt er en feriemåned. For noen næringer innebærer det vanligvis lav aktivitet, for andre høy. Det er vanskelig å si noe om takten på den økonomiske gjeninnhentingen etter bråstoppen i mars og april basert på juli-anslaget, og tallene må tolkes med forsiktighet, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten.

I midten av juni åpnet treningssentre og svømmehaller. Samtidig ble det tillatt med arrangementer for inntil 200 personer og reiser til nordiske land. Dette bidro til et positivt overheng ved inngangen til måneden. I tillegg ble det åpnet for utenlandsreiser til EØS/Schengen i midten av juli, som medførte økt utenlandskonsum.

Det største bidraget kom likevel fra overnatting- og serveringsvirksomhet. SSBs overnattingsstatistikk viser at antallet hotell- og campingovernattinger i juli omtrent var på normalnivå, dog med en klar vridning fra utenlandske til norske gjester.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Mars 2016 98.1 97.6
Apr. 2016 97.9 97.2
Mai 2016 97.9 97.2
Juni 2016 97.7 97.1
Jul. 2016 97.6 97.3
Aug. 2016 97.5 97.4
Sept. 2016 97.8 97.5
Okt. 2016 98 98
Nov. 2016 98.1 98.3
Des. 2016 98.4 98.5
Jan. 2017 98.5 98.9
Feb. 2017 98.9 99.3
Mars 2017 99.2 99.4
Apr. 2017 99.4 99.3
Mai 2017 99.6 99.6
Juni 2017 99.9 99.9
Jul. 2017 100.2 100.2
Aug. 2017 100.4 100.2
Sept. 2017 100.6 100.3
Okt. 2017 100.8 100.5
Nov. 2017 101.2 100.9
Des. 2017 101.4 101.4
Jan. 2018 101.6 101.2
Feb. 2018 101.8 101.1
Mars 2018 102 101.2
Apr. 2018 102.2 101.9
Mai 2018 102.3 102.5
Juni 2018 102.5 102.7
Jul. 2018 102.7 102.4
Aug. 2018 102.8 102.2
Sept. 2018 102.7 101.9
Okt. 2018 103 102.4
Nov. 2018 103.4 102.5
Des. 2018 103.9 102.8
Jan. 2019 104.2 103
Feb. 2019 104.3 103.1
Mars 2019 104.4 103.6
Apr. 2019 104.6 103.6
Mai 2019 104.9 103.8
Juni 2019 105 103.8
Jul. 2019 105.3 103.7
Aug. 2019 105.5 103.8
Sept. 2019 105.7 103.7
Okt. 2019 105.7 103.7
Nov. 2019 105.8 103.8
Des. 2019 105.8 103.6
Jan. 2020 105.8 103.5
Feb. 2020 105.8 103.7
Mars 2020 103.5 99.2
Apr. 2020 99.6 92.6
Mai 2020 96.4 87
Juni 2020 96.9 88.5
Jul. 2020 99.2 92.8

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 98.3 97.8
Feb. 2016 97.7 97.3
Mar. 2016 97.6 96.9
Apr. 2016 97.8 96.6
Mai 2016 97.5 97.2
Jun. 2016 97 96.9
Juli 2016 97.5 97
Aug. 2016 97.3 97.4
Sept. 2016 97.7 97.4
Okt. 2016 98.2 98.4
Nov. 2016 97.8 98.3
Des. 2016 98.4 98.2
Jan. 2017 98.6 99.5
Feb. 2017 99.1 99.4
Mar. 2017 99 98.6
Apr. 2017 99.2 99.1
Mai 2017 99.8 100.2
Jun. 2017 100.1 99.8
Juli 2017 99.9 100
Aug. 2017 100.3 100
Sept. 2017 100.8 100.2
Okt. 2017 100.7 100.5
Nov. 2017 101.3 101.3
Des. 2017 101.4 101.5
Jan. 2018 101.4 100.1
Feb. 2018 101.7 100.8
Mar. 2018 102.1 101.9
Apr. 2018 101.9 102
Mai 2018 102.2 102.7
Jun. 2018 102.5 102.5
Juli 2018 102.6 101.1
Aug.2018 102.4 102.3
Sept.2018 102.3 101.7
Okt. 2018 103.6 102.5
Nov. 2018 103.5 102.5
Des. 2018 103.9 102.5
Jan. 2019 104.3 103.2
Feb. 2019 104 102.8
Mar. 2019 104.2 103.8
Apr. 2019 104.7 103.4
Mai 2019 104.8 103.4
Jun. 2019 104.8 103.8
Juli 2019 105.6 103.1
Aug. 2019 105.3 103.6
Sept. 2019 105.4 103.4
Okt. 2019 105.6 103.3
Nov. 2019 105.7 103.9
Des. 2019 105.3 102.6
Jan. 2020 105.4 103.2
Feb. 2020 105.8 104.4
Mar. 2020 98.4 89.3
Apr. 2020 93.9 83.4
Mai 2020 96.2 87.7
Jun 2020 99.8 93.6
Juli 2020 100.8 96.2

Blandet utvikling i tjenestenæringene

Aktiviteten i overnattings- og serveringsvirksomhet steg over 30 prosent i juli. Transport utenom utenriks sjøfart steg drøyt 2 prosent, særlig trukket opp av økt aktivitet innen lufttransport. Aktiviteten i begge næringsområder falt brått i mars og april. Til tross for god vekst de tre siste månedene var aktiviteten for de nevnte næringsområdene fortsatt om lag 20 prosent lavere i juli enn i februar.

Også varehandelen tiltok i juli, mens aktiviteten i forretningsmessig tjenesteyting sank for sjette måned på rad. Nedgangen i forretningsmessig tjenesteyting i juli er anslått til i underkant av 20 prosent. Innen forretningsmessig tjenesteyting finner vi blant annet utleie av arbeidskraft, leasing, reisebyråer og reisearrangører, som alle har blitt påvirket av både redusert aktivitet i andre næringer og redusert etterspørsel fra husholdninger etter utbruddet av koronapandemien. Næringsområdet er revidert ned i juni på grunn av ny informasjon om reisebyråer.

Helse- og omsorgstjenester falt i juli etter oppgang i mai og juni. Ifølge tall fra Helsedirektoratet var aktiviteten på sykehusene omtrent på normalnivå i juni, men i juli var aktiviteten igjen noe lavere enn normalt.

Samlet steg tjenestenæringene 0,8 prosent i juli, men aktiviteten var fortsatt over 7,3 prosent lavere enn i februar.

Figur 3. Utvalgte næringer. Faste 2017-priser. Måned. Prosentvis volumendring

Kolonne1 Juli Juni Mai April Mars
Industri 0.3 -0.8 -1.2 -3 -4
Varehandel og reparasjon av motorvogner 2.9 1.1 4.5 -2.3 -4.6
Undervisning 0.9 2.6 2.6 -3.5 -5.3
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting -2.3 3.4 -2.1 -1.6 -3.9
Bygge- og anleggsvirksomhet 1.5 3.7 2.9 -4.6 -8.2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge 1.1 3.7 2.4 -4.6 -7
Fiske, fangst og akvakultur -12.1 16.8 -4.1 12.8 -5.5
Helse- og omsorgstjenester -1.9 10.2 11.7 -8.6 -13.4
Transport utenom utenriks sjøfart 2.3 13.5 10 -19.4 -20.6
Forretningsmessig tjenesteyting -18.1 -2.3 -14.6 -12.3 -6.9
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting 11.6 28.9 44.8 -43.8 -36.5
Overnattings- og serveringsvirksomhet 30.7 57.5 18 -44.5 -42.2

Annen vareproduksjon økte 1,1 prosent i juli og var omtrent på nivå med februar. Fiskeriene var svakere i juli enn normalt, særlig for torsk og hyse. Månedsveksten ble derimot trukket opp av produksjon av elektrisitet. Elektrisitetsproduksjonen har vokst siden februar og er hovedårsaken til det høye nivået innen annen vareproduksjon i juli.

Industri og bergverk utviklet seg flatt i juli. Det var oppgang i næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri, mens produksjon av metallvarer falt. Industrien har falt 8,6 prosent siden februar.

Produksjonen av olje og naturgass steg 0,9 prosent i juli ifølge foreløpige anslag fra Oljedirektoratet. Samlet steg BNP, inkludert oljeutvinning og utenriks sjøfart, 1,1 prosent i juli.

Konsum

Husholdningenes konsum vokste 2,8 prosent i juli. Det var oppgang i både vare- og tjenestekonsumet. Konsumet i husholdningene var fortsatt 7,8 prosent lavere i juli enn i februar.

Varekonsumet steg 1,6 prosent i juli og var 9,3 prosent høyere enn i februar. Nivået i juli er særlig trukket opp av kjøp av mat- og drikkevarer samt klær, skotøy, møbler og husholdningsartikler, som har steget mye siden koronapandemien brøt ut.

Tjenestekonsumet steg 2 prosent i juli, med størst bidrag fra hotell- og restauranttjenester. Til tross for vekst de tre siste månedene var tjenestekonsumet 15 prosent lavere i juli enn i februar. Dette kommer av sterk nedgang i kultur og fritidstjenester, overnattings- og serveringstjenester, og transporttjenester i mars og april, som enda ikke er hentet inn. Konsumet av fritidstjenester er revidert i juni som følge av ny informasjon om reisebyråer.

Konsum i offentlig forvaltning steg 1 prosent i juli. Utviklingen i offentlig konsum bygger på ulike indikatorer, men vil revideres når regnskap for stats- og kommuneforvaltningen for 3. kvartal foreligger. De må derfor betraktes som foreløpige. Gitt de uvanlige forholdene, er usikkerheten stor.

Investeringer

Bruttoinvesteringer i fast realkapital steg samlet 2,2 prosent i juli etter nedgang på 1,0 prosent måneden før. Nivået på husholdningenes investeringer i bolig holdt seg om lag uendret i juni og juli.

For investeringer i fast realkapital er det generelt svak tilgang på god månedsinformasjon. For petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er det benyttet informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene.

Økt eksport og import

Eksport av varer og tjenester økte 5,6 prosent i juli. Økningen er i hovedsak drevet av sterk vekst i eksporten av råolje, men også av tradisjonelle varer. Både farmasøytiske produkter, raffinerte oljeprodukter og oppdrettsfisk bidro positivt. Eksporten av oppdrettslaks og -ørret falt brått etter koronautbruddet, men med sterk vekst i både juni og juli var nivået nå høyere enn i februar.

Samlet import vokste 4,4 prosent, der importen av både tradisjonelle varer og tjenester viste oppgang. Tjenestene ble trukket opp av økt utenlandskonsum, som følge av lettelser i reiserestriksjonene i juni og juli, riktignok fra veldig lave nivåer. Oppgangen i vareimporten skyldes blant annet økt bilimport samt høy innførsel av varer til vindkraftproduksjon.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikkunderlaget som benyttes til beregningene, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel revideres. Det skyldes at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Nasjonalregnskapet har nylig utgitt en artikkel om revisjonene i det månedlige nasjonalregnskapet.

I den aktuelle situasjonen er usikkerheten større enn normalt. En må derfor være forberedt på større revisjoner, også fordi en kan få endringer i underlagsmaterialet for beregningene.

På noen områder er det innarbeidet ny grunnlagsstatistikk for tidligere måneder. Ved publiseringen av tall for juli 2020, er det tatt inn nye tall for grensehandel i 2. kvartal. I tillegg er det tatt inn ny informasjon om reisebyråer i juni. Dette førte til at husholdningenes konsum ble revidert ned i enkelte tidligere måneder, og særlig i juni. Tjenesteproduksjonen er også revidert ned i juni.

Revisjoner i månedene i 2. kvartal vil ikke føre til revisjoner av kvartalstallet. Eventuelle revisjoner i kvartalstallene vil tas inn i forbindelse med publiseringen av 3. kvartal 2020 12.november.

Sesongjustering under koronakrisen

Torsdag 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med mars ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.