Reviderte tidsserier i finansregnskapet

Publisert:

Nettofinansinvesteringene til husholdningene øker. I finansregnskapet for 2. kvartal 2019 publiseres også reviderte tidsserier bakover i tid som en del av hovedrevisjonen i nasjonalregnskapet.

Husholdningenes nettofinansinvesteringer øker og summerte seg til -25 milliarder kroner i firekvartalersperioden frem til og med 2. kvartal 2019 mot -44 milliarder kroner i 2018. Utviklingen forklares hovedsakelig av en økning i investeringer i finansielle eiendeler som var på 165 milliarder kroner i perioden frem til 2. kvartal 2019 mot 145 milliarder kroner i 2018.

Husholdningenes gjeld var på 3 805 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2019 mot 3 611 ved utgangen av 2. kvartal 2018. Den årlige gjeldsveksten var på 5,3 prosent.

Innarbeiding av regnskapsstatistikk for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser etter retningslinjene i den europeiske nasjonalregnskapsstandarden ESA 2010 representerer en vesentlig endring i spesifikasjonene for livs- og pensjonsforsikring i finansregnskapet. Tidsseriene for forsikringssektoren er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2012 som en del av hovedrevisjonen. Nedenfor følger en opplisting av de viktigste revisjonene i finansregnskapet. Det vil senere komme en mer detaljert artikkel som beskriver resultatene av denne revisjonen.

 • Husholdningenes pensjonsreserver er revidert opp som følge av en tilpasning til den europeiske statistikkmanualen ESA 2010.
 • Husholdningenes lånegjeld er revidert opp i perioden fra og med 2012 til og med 2017 som følge av en overgang til bruttoføring. Denne føringen var allerede implementert for perioden fra og med første kvartal 2018.
 • Arbeidsgivers fordringer i form av reserver knyttet til tjenestepensjons-ordningene er revidert ned for kommuneforvaltningen som følge av en tilpasning til den europeiske statistikkmanualen ESA 2010.
 • Kommuneforvaltningens kapitalinnskudd i finansielle foretak er revidert opp som følge av en endring av verdsetting, fra historisk kost til bokført egenkapital.
 • Stats- og kommuneforvaltningens skattefordringer (påløpt ikke betalt skatt) er revidert opp på grunn av oppdaterte beregninger av påløpte skatter samt ny metode for innarbeiding av merverdiavgift i skattefordringsberegningen.
 • Statsforvaltningens gjeld er revidert opp som følge av at bompengeselskapene etter en gjennomgang anses å være enheter innenfor statsforvaltningen. Tidligere var disse selskapene plassert i ikke-finansielle foretak.
 • Bankenes derivater er revidert i perioden fra 1995-2017. Dette gjelder spesielt fordeling på motsektor.
 • Prinsippene i ESA 2010 for behandling av livsforsikringsselskaper og pensjonskasser er nå i hovedsak innarbeidet. Endringen omfatter blant annet oppdeling av forsikringstekniske reserver i opptjente rettigheter i innskuddsbaserte og ytelsesbaserte pensjonsordninger.
 • Reserver knyttet til avtalefestet pensjon er tatt inn som opptjente pensjonsrettigheter som administrer / forvaltes av pensjonskassesektoren.
 • De nye finansobjektene er foreløpig ikke spesifisert i statistikkbanken, men planen er å innarbeide de nye objektsspesifikasjonene i statistikkbanken før publisering av 3. kvartal 2019 i desember.
 • De fleste revisjonene går tilbake til 2012, men noen går også helt tilbake til 1995.

Kontakt