Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer: Nasjonalregnskap

Nasjonalregnskapet gir et oversiktsbilde av den norske økonomien. Det er vår viktigste kilde for kunnskap om tilstanden og utviklingen i norsk økonomi og gir et godt grunnlag for mange viktige beslutninger i samfunnet.

Alt innhold for delområdet nasjonalregnskap

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Framleis dempa aktivitet i fastlandsøkonomien i april

  BNP Fastlands-Noreg auka 0,3 prosent i april, justert for sesong- og kalendereffektar. Veksten kjem etter nedgang i alle månadene i 1. kvartal.

  Artikkel
 • Nedgang i fastlandsøkonomien i 1. kvartal

  Det var nedgang i den økonomiske aktiviteten i hver av årets tre første måneder. Målt i faste priser falt bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge med 1,0 prosent i 1. kvartal etter en opphenting i de to foregående kvartalene, ifølge seso...

  Artikkel
 • Opparbeidede pensjonsrettigheter, nasjonale tall 2014-2018

  Rapporter 2021/18

  Husholdningene i Norge hadde ved utgangen av 2018 opparbeidet seg pensjonsrettigheter til en beregnet verdi på om lag 12 000 milliarder kroner.

  Publikasjon
 • Slik har koronapandemien påvirket norsk økonomi

  Beregninger SSB har gjort for koronakommisjonen viser at BNP for Fastlands-Norge i 2020 ble 145 milliarder kroner, eller 4,7 prosent, lavere enn ventet før pandemien traff.

  Artikkel
 • Norsk, svensk og dansk økonomi gjennom koronaåret 2020

  Norge, Sverige og Danmark hadde noe ulik smittevernstrategi i møtet med koronapandemien. Likevel ble den økonomiske utviklingen i de tre landene forholdsvis lik gjennom 2020, viser en rapport fra SSB til koronakommisjonen.

  Artikkel
 • Videre nedgang i fastlandsøkonomien

  BNP Fastlands-Norge falt 0,5 prosent i februar, justert for sesong- og virkedagseffekter. Smittetrykket økte på nyåret og både lokale og nasjonale tiltak innført i januar ble videreført i februar.

  Artikkel
 • Lav vekst i helseutgiftene i 2020

  Foreløpige tall viser at de samlede løpende helseutgiftene i Norge var 387 milliarder i 2020. Veksten i 2020 var lavere enn hva den har vært de siste årene.

  Artikkel
 • Tjenestenæringer dempet BNP-veksten i januar

  BNP Fastlands-Norge falt 0,2 prosent i januar, justert for normale sesongsvingninger. Smittetrykket i Norge økte på nyåret, og det var mange endringer i både nasjonale og lokale smitteverntiltak gjennom måneden.

  Artikkel
 • Nasjonalinntekten falt kraftig i 2020

  Bruttonasjonalinntekten falt 3 prosent i 2020, tilsvarende en nedgang på 111 milliarder målt i løpende priser. Husholdninger og bedrifter har gjennom året blitt skjermet ved økte offentlige overføringer, slik at mye av inntektsnedgangen falt på st...

  Artikkel
 • Formuesinntektene ga overskudd på driftsbalansen mot utlandet i 2020

  Norge fikk i fjor et underskudd på 20 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet. Dette skyldes særlig et stort fall i prisene på viktige eksportvarer. Utviklingen i rente- og stønadsbalansen trakk i motsatt retning. Vi betalte la...

  Artikkel
 • Fastlands-BNP falt 2,5 prosent i 2020

  Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge falt 2,5 prosent fra 2019 til 2020, viser foreløpige nasjonalregnskapstall. 4. kvartal endte med en vekst på 1,9 prosent og aktiviteten steg 1 prosent i desember.

  Artikkel
 • Årslønnen steg med 3,1 prosent i 2020

  Gjennomsnittlig årslønn for hele økonomien økte med 3,1 prosent fra 2019 til 2020. I 2019 var årslønnsveksten på 3,5 prosent.

  Artikkel
 • Vekst over store deler av landet i 2018

  Endelig fylkesfordelt nasjonalregnskap bekrefter bildet av at den økonomiske oppgangen i 2018 var bredt basert. Flere fylker hadde volumvekst i bruttoproduktet på over 2 prosent. Vest-Agder var fylket med høyest vekst, mens det var nedgang i Sogn ...

  Artikkel
 • Moderat nedgang i fastlandsøkonomien i november

  BNP Fastlands-Norge falt 0,9 prosent i november, justert for normale sesongsvingninger. Nedgangen følger etter seks måneder med oppgang etter det brå fallet i vår. Aktiviteten i fastlandsøkonomien var dermed 2,4 prosent lavere i november enn i feb...

  Artikkel
 • Videre gjeninnhenting i fastlandsøkonomien i oktober

  BNP Fastlands-Norge steg 1,2 prosent i oktober, viser sesongjusterte nasjonalregnskapstall. Justert for uvanlig sterk vekst i tradisjonelt fiske, var oppgangen på 0,9 prosent. Aktiviteten i fastlandsøkonomien var fortsatt 1,5 prosent lavere i okto...

  Artikkel