Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer: Konjunkturer

Alt innhold for delområdet konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Internasjonal økonomi

  Økonomiske analyser 4/2016

  Den økonomiske veksten avtok hos Norges handelspartnere inn i 2016. Vi legger til grunn for våre prognoser at veksten framover vil ta seg litt opp slik at Norges handelspartnere samlet sett kan passere konjunkturbunnen rundt kommende årsskiftet.

  Artikkel
 • Utdanning under omstilling

  Økonomiske analyser 4/2016

  Flere i utdanning kan på kort sikt bidra til å dempe arbeidsledigheten i en økonomi i omstilling. På mellomlang sikt er det viktig at kompetansehevingen bidrar til at det vokser frem nye arbeidsplasser, øker produktiviteten og gir økonomisk vekst.

  Artikkel
 • Makroøkonomisk analyse for Norge av klimapolitikken i EU og Norge mot 2030

  Rapporter 2016/25

  EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Forskning viser at et fleksibelt kvotesystem i Europa er den billigste måten å nå målene på. Uten et slikt kvotesystem kan tiltakene i Norge bli over ti ga...

  Publikasjon
 • Arbeidsledigheten litt ned i 2017

  Ett år med moderat konjunkturnedgang ble sommeren 2015 avløst av en kraftigere nedgang. Mindre fall i oljeinvesteringene, lave renter, ekspansiv finanspolitikk og økt vekst internasjonalt ventes gradvis å øke veksten i norsk økonomi framover.

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen internasjonalt

  Økonomiske analyser 2/2016

  Den lave veksten i verdensøkonomien har fortsatt inn i 2016. Framover venter vi en svakt økende vekst. Samlet sett kan Norges handelspartnere dermed passere konjunkturbunnen i løpet av 2016.

  Artikkel
 • Konjunkturtendensene

  Økonomiske analyser 2/2016

  Den oljedrevne konjunkturnedgangen har vart i snart to år. Det betyr ikke at oljeæraen er over, men økonomien er i en omstillingsfase. Denne situasjonen krever å finne riktig balanse mellom det som gir oss vekst i økonomien i dag og i fremtiden.

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 2/2016

  Den norske oljenedturen fortsetter, selv om oljeprisen har tatt seg klart opp fra bunnivået i januar 2016.I 2015 økte BNP Fastlands-Norge med bare 1,0 prosent, og vi regner med enda litt lavere vekst i år.

  Artikkel
 • Hvordan stimulere arbeidsmarkedet på kort sikt?

  Økonomiske analyser 2/2016

  Økt offentlig produksjon av tjenester, hvor en sysselsetter flere i offentlig forvaltning, er det mest effektive virkemiddelet i ledighetsbekjempelsen på kort sikt.

  Artikkel
 • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

  Rapporter 2016/17

  I 2013 kunne 232 000 sysselsatte i Norge knyttes til petroleumsnæringen. Som følge av reduserte investeringer i petroleumsnæringen falt antall sysselsatte knyttet til næringen til 207 000 i 2015, en nedgang på 25 000.

  Publikasjon
 • Forsiktig konjunkturoppgang først i 2017

  Oljeinvesteringene har falt kraftig gjennom mer enn to år. Nedgangen vil nå dempes. Økt offentlig pengebruk, tidsforsinkede virkninger av kronesvekkelsen, lavere renter og etter hvert bedring i internasjonale konjunkturer peker mot en noe høyere v...

  Artikkel
 • Økonomisk vekst

  Økonomiske analyser 1/2016

  Norge har gått fra å være et middels rikt land i 1970 til å bli det rikeste OECD-landet på slutten av 2000-tallet. Hva har bidratt til den enorme inntektsveksten fram til 2008, og hvilke komponenter har trukket inntekten ned siden?

  Artikkel
 • Perspektiver

  Økonomiske analyser 1/2016

  De negative effektene av oljeprisfallet dempes på kort sikt av svakere krone og ekspansiv finans- og pengepolitikk. Men norsk økonomi står overfor utfordringer på lengre sikt.

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 1/2016

  Norsk økonomi har fra sommeren 2014 vært inne i en klar konjunkturnedgang. Oljeprisen har stupt og oljeinvesteringene har falt markert. BNP Fastlands-Norge økte i 2015 med bare 1,0 prosent, den svakeste veksten siden finanskrisen i 2009. 

  Artikkel
 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  Økonomiske analyser 1/2016

  En bred gjennomgang av den internasjonale økonomien: Hvordan er utviklingen hos Norges handelspartnere og i de store framvoksende økonomiene? 

  Artikkel
 • Konjunkturtendensene

  Økonomiske analyser 4/2015

  Asyltilstrømningen påvirker norsk og europeisk økonomi. Den kraftige tilstrømningen av asylsøkere til Europa vil bidra til å trekke opp veksten i euroområdet og bidra til en forsiktig konjunkturoppgang i Norge i 2016.

  Artikkel