Økonomiske analyser, 2/2016

Kortsiktige virkninger av tre finanspolitiske motkonjunkturtiltak

Hvordan stimulere arbeidsmarkedet på kort sikt?

Publisert:

Norsk økonomi har vært inne i en konjunkturnedgang siden 2014 og finanspolitiske stimuleringstiltak står på menyen. Beregninger med SSBs makroøkonometriske modell KVARTS viser at virkningene av ulike potensielle tiltak er svært forskjellige. Økt offentlig produksjon av tjenester, hvor en sysselsetter flere i offentlig forvaltning, er det mest effektive virkemiddelet i ledighetsbekjempelsen på kort sikt. Praktiske utfordringer og andre hensyn enn en rask reduksjon i arbeidsledigheten, kan likevel medføre at andre tiltak foretrekkes.

Åpne og les artikkelen i PDF (648 KB)

Kontakt