SSB analyse: 2021

SSB analyse gir kunnskap om viktige sosiale, økonomiske, demografiske og kulturelle endringer i det norske samfunn.

Artikler

 • Gjeld utjevner formuesforskjeller mellom menn og kvinner

  Menn eier mer enn kvinner i form av fast eiendom og finanskapital. Allikevel er fordelingen av nettoformue mellom kvinner og menn langt jevnere siden menn også har klart større gjeld enn kvinner.

 • Blir vi stadig mer ensomme?

  Verken norske eller internasjonale studier tyder på noen generell økning av ensomheten i samfunnet, men flere undersøkelser har vist en økning blant ungdom. Korona-pandemien ser også ut til å ha ført til mer ensomhet. Økningen fra 2012 til 2020 var særlig stor blant aleneboende under 35 år. Ensomhet er mindre utbredt i Norge enn i de fleste andre europeiske land.

 • Store ulikheter i formue

  Blant 55-61-åringer er finans- og realformue langt mer ujevnt fordelt enn pensjonsformue. Pensjonsformuen bidrar relativt sett til en viss utjevning, men i absolutte beløp øker forskjellene fordi det stort sett er sammenfall mellom høy pensjonsformue og høy nettoformue.

 • Utdanning og lønnsnivå hos innvandrere

  I november 2019 tjente innvandrere mindre enn den øvrige befolkningen med samme utdanningsnivå. Størst forskjell var det blant personer med fullført videregående der innvandrere tjente 18 prosent mindre. Både alder og yrke innvandrere jobber i er viktig for å forklare forskjellene.

 • Offerbilder i endring

  Siden starten av 2000-tallet er antallet anmeldte lovbrudd redusert med nesten 30 prosent, samtidig som befolkningen har vokst med nærmere 20 prosent. Den kraftige nedgangen i lovbrudd og personofre har endret bildet på hvem som blir ofre for lovbrudd – og hvor de blir utsatt.

 • Er innvandrere utsatt for ensomhet og sosial eksklusjon?

  De fleste innvandrere er ikke ensomme. Innvandrere opplever likevel i større grad ensomhet og eksklusjon fra samfunnet enn den øvrige befolkningen. Det har sammenheng med at innvandrere oftere enn andre er utsatt for levekårsutfordringer som lav inntekt og nedsatt helse. Ensomhet blant innvandrere har også sammenheng med dårlige norskferdigheter, og at de møter diskriminering og problemer med familiekontakt. Norskfødte med innvandrerforeldre er ikke spesielt ensomme, men opplever noe oftere enn gjennomsnittet å være sosialt ekskludert.

 • En av ti blir sysselsatt etter to år utenfor arbeid og utdanning

  Blant personer som var sammenhengende utenfor arbeid, utdanning eller tiltak mellom 2016 og 2018, ble 11 prosent sysselsatt i løpet av 2019. Kvinner, innvandrere og lavt utdannede forblir oftere lenger utenfor. Langvarig utenforskap er også oftere forbundet med mottak av helserelaterte ytelser.

 • Praksisopphold i utlandet – forskjeller og likheter i Norden

  Blant studenter i de nordiske landene i vårsemesteret 2019 hadde kun en liten andel hatt et praksisopphold i utlandet. Masterstudenter har større sannsynlighet for å ha hatt et slikt opphold enn bachelorstudenter i samtlige nordiske land. Betydningen av fagfelt varierer imidlertid på tvers av landegrensene.

 • Vanligst for uføre å jobbe i salgs- og serviceyrker

  En av fire uføre jobber, som oftest deltid. Flest finner vi innenfor salgs- og serviceyrker - en yrkesgruppe hvor også relativt mange blir uføre. Uføre i jobb har opp mot 30 prosent høyere inntekt enn andre uføre. Men få uføre uten arbeid kommer seg inn på arbeidsmarkedet.

Samfunnsspeilet har fra 1.1.2018 gått inn i SSB analyse.

ISSN 2535-4817

Artikler i SSB analyse kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Redaksjon

Abonnement

Tegn abonnement på e-postvarsling og få beskjed når SSB analyse-artikler publiseres.