Rapporter 2019/28

Pensjonsformue i Norge 2017

Beregnet pensjonsformue i snitt per person var på 2,9 millioner kroner ved utgangen av 2017.

Pensjonssystemet i Norge er komplisert og sammensatt av ulike pensjonsordninger. Folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge som alle får. Jobber man i offentlig sektor har man i tillegg en ytelsesbasert tjenestepensjonsordning som utbetales over levetiden. I privat sektor ble det i 2006 lovfestet obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for de aller fleste ansatte, en tjenestepensjonsordning som overveiende er innskuddsbasert og utbetales frem til 77 år. I tillegg kan man tegne egen individuell pensjonsordning.

Datagrunnlaget om opptjening av private pensjonsrettigheter på individnivå, er innhentet fra de fleste pensjonsleverandørene i Norge. Noen mindre pensjonskasser mangler. For disse siste har man benyttet data om medlemmers pensjonsgivende inntekt for å beregne verdien av opptjente pensjonsrettigheter. Data om folketrygden og offentlig tjenestepensjon er beregnet ved hjelp av mikrosimuleringsmodellen MOSART, mens det for privat tjenestepensjon er innhentet innskuddssaldo eller beregnet verdi fra Norsk Pensjon AS.

Rapporten viser at beregnet pensjonsformue i snitt per person var på 2,9 millioner kroner ved utgangen av 2017. Norges samlede pensjonsformue er mer enn tre ganger så stor som BNP.

Om publikasjonen

Tittel

Pensjonsformue i Norge 2017

Ansvarlig

Per Ove Smogeli og Elin Halvorsen

Serie og -nummer

Rapporter 2019/28

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Emner

Inntekt og formue , Offentlig forvaltning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9991-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9992-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

40

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt