Beregnet nettoformue, beregnet pensjonsformue og sammenslått formue etter ulike kjennetegn. Personer 55-61 år. Gjennomsnitt og median 2018

Tilbake til artikkelen

Beregnet nettoformue, beregnet pensjonsformue og sammenslått formue etter ulike kjennetegn. Personer 55-61 år. Gjennomsnitt og median 2018
  Beregnet nettoformue, gjennomsnitt Beregnet pensjonsformue, gjennomsnitt Median sammenslått formue
Alle 2 613 000 5 268 000 6 668 000
       
Menn 3 080 000 5 354 000 6 786 000
Kvinner 2 132 000 5 179 000 6 571 000
       
0 Militære yrker og uoppgitt 2 076 000 9 703 000 11 542 000
1 Ledere 6 179 000 7 183 000 9 866 000
2 Akademiske yrker 2 992 000 6 983 000 9 055 000
3 Høyskoleyrker 2 779 000 6 166 000 7 992 000
4 Kontoryrker 2 152 000 5 151 000 6 821 000
7 Håndverkere 1 843 000 4 485 000 6 122 000
5 Salgs- og serviceyrker 1 530 000 4 705 000 5 884 000
8 Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 1 384 000 4 802 000 5 767 000
6 Bønder, fiskere mv. 1 804 000 4 197 000 5 367 000
9 Renholdere, hjelpearbeidere mv. 1 079 000 3 769 000 4 770 000
       
Bergverksdrift og utvinning 3 442 000 8 263 000 10 768 000
Informasjon og kommunikasjon 4 217 000 6 821 000 9 641 000
Finansierings- og forsikringsvirksomhet 4 265 000 7 550 000 9 623 000
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 589 000 7 585 000 9 317 000
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 4 322 000 6 330 000 8 948 000
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 2 479 000 7 160 000 8 909 000
Undervisning 2 282 000 6 464 000 8 303 000
Omsetning og drift av fast eiendom 14 544 000 5 495 000 8 276 000
Annen tjenesteyting 2 457 000 5 880 000 7 571 000
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 2 531 000 5 343 000 7 092 000
Helse- og sosialtjenester 1 926 000 5 676 000 6 953 000
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 1 921 000 5 565 000 6 898 000
Bygge- og anleggsvirksomhet 3 076 000 4 970 000 6 806 000
Transport og lagring 2 283 000 5 632 000 6 781 000
Industri 2 390 000 5 330 000 6 770 000
Varehandel, reparasjon av motorvogner 3 254 000 5 053 000 6 586 000
Jordbruk, skogbruk og fiske 4 877 000 4 534 000 5 761 000
Forretningsmessig tjenesteyting 1 957 000 4 500 000 5 759 000
Overnattings- og serveringsvirksomhet 2 250 000 3 805 000 5 059 000
       
Universitet og høgskole 3 757 000 6 709 000 9 009 000
Videregående 2 390 000 5 090 000 6 498 000
Grunnskole 1 590 000 3 811 000 4 662 000
       
Ikke ufør 2 906 000 5 648 000 7 255 000
Ufør (mottok uføreytelse) 1 425 000 3 726 000 4 584 000
       
Befolkningen ellers 2 793 000 5 621 000 7 022 000
Innvandrer fra Asia, Afrika etc. 1 344 000 2 742 000 3 123 000
Innvandrer fra EU/EØS etc. 1 336 000 2 820 000 2 435 000

Kontakt