Statistikkområde

Inntekt og forbruk: Inntekt og formue

Alt innhold for delområdet inntekt og formue

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen

  Rapporter 2018/07

  Denne rapporten er en kartlegging av fattigdomsproblemer i befolkningen.

  Publikasjon
 • Gårdbrukernes gjeld opp 6 prosent

  Gårdbrukerne hadde en samlet gjeld på 83,2 milliarder kroner i 2016, en økning på 4,4 milliarder kroner fra året før. Om lag 16 prosent av gårdbrukerne hadde mer enn 4 millioner kroner i gjeld.

  Artikkel
 • Betydelig realinntektsnedgang

  Sterk prisvekst og svak nominell økning i lønn og pensjoner førte til at alle husholdningstyper fikk en kraftig realinntektsnedgang i 2016. Blant de gruppene med størst nedgang i husholdningsinntektene finner vi barnefamiliene.

  Artikkel
 • Fortsatt svak vekst i næringsinntekten

  Personlig næringsdrivende hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 252 000 kroner i 2016. Dette er en økning på 4 000 kroner eller halvannen prosent fra året før.

  Artikkel
 • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

  Rapporter 2017/28

  Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.nr.1 (2017-2018) som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

  Publikasjon
 • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

  Innvandrere i Norge 2017

  Hvor høy inntekt og lønn har innvandrere sammenlignet med resten av befolkningen? Har barna deres høyere inntekter enn foreldrene?

  Artikkel
 • Mange 66-åringer med yrkesinntekt

  Blant alderspensjonistene er privat AFP vanligst blant de med relativt lave inntekter, men sammenlignet med alle 66-åringer er de ofte i øvre del av inntektsfordelingen.

  Artikkel
 • Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil

  Rapporter 2017/17

  Er det slik at de som tjener mest også bruker mest? Hvor mye betyr egentlig trygdeordninger for de med lavest inntekt? I denne rapporten kombineres forbruksundersøkelsen og inntekts- og formuesstatistikken med makrostørrelser fra nasjonalregnskape...

  Publikasjon
 • Norske og danske husholdninger har høyest gjeld i Norden

  Samfunnsspeilet 2/2017

  Norske og danske husholdningers gjeld utgjorde rundt 600 000 norske kroner per innbygger ved utgangen av 2015. Danske husholdningers finansielle nettoformue var 587 000 kroner høyere enn nettoformuen til norske husholdninger i 2015.

  Artikkel
 • Husholdningene

  Økonomiske analyser 1/2017

  De fleste husholdninger har i 2016 opplevd en svak vekst i disponibel realinntekt. Inntektsforskjellene øker mellom de rikeste og fattigste husholdningene. En stor del av de økte forskjellene skyldes en vekst i innvandrerbefolkningen.

  Artikkel
 • Nesten like vanlig med tjenestepensjon for kvinner som for menn

  Over 70 prosent av personer som er fylt 67 år, mottok tjenestepensjon i 2014, og det er nå nesten like vanlig for kvinner som for menn å få slik pensjon. Nesten 41 milliarder kroner ble utbetalt i tjenestepensjon til denne aldersgruppen i 2014.

  Artikkel
 • Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt

  Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt fortsetter å øke og var på 10 prosent i 2015, mot 9,4 prosent året før. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå godt over halvparten av alle barn i lavinntektsgruppen.

  Artikkel
 • Jordbruksinntekten opp 10 prosent

  Gårdbrukerne hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk på 192 000 kroner i 2015, en økning på 10 prosent fra året før. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for gårdbrukerne var 642 000 kroner, der jordbruksinntekten utgjorde 30 prosent.

  Artikkel
 • Svakere inntektsvekst blant norske husholdninger

  Norske husholdninger sett under ett hadde en svak inntektsvekst fra 2014 til 2015. Mens noen husholdninger økte sine inntekter, opplevde andre husholdningsgrupper en negativ inntektsutvikling. Også de to foregående årene har den årlige inntektsvek...

  Artikkel
 • 6 av 10 menn selvforsørget etter 8 år

  Samfunnsspeilet 4/2016

  Inntektene til flyktningene som kom til Norge i 2000, har økt med botid, men særlig blant menn stoppet utviklingen etter hvert opp. Snaut 60 prosent av mennene var selvforsørget etter åtte år, deretter gikk andelen ned.

  Artikkel