Rapporter 2017/17

- Med utgangspunkt i nasjonalregnskapet

Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil

Er det slik at de som tjener mest også bruker mest? Hvor mye betyr egentlig trygdeordninger for de med lavest inntekt? I denne rapporten kombineres forbruksundersøkelsen og inntekts- og formuesstatistikken med makrostørrelser fra nasjonalregnskapet for å se hvor store ulikhetene er i Norge.

I dette prosjektet er forbruksundersøkelsen og inntekts- og formuesstatistikken kombinert med makrostørrelser fra nasjonalregnskapet for 2012. Formålet er å se hvordan inntekt, konsum og sparing er fordelt mellom ulike typer husholdninger. Befolkningen er delt inn i demografiske grupper utfra alder, sivilstatus og hvorvidt man har barn. Det er også foretatt en fordeling på inntektsdesiler. Årsaken til at 2012 er brukt i analysen, er at dette er det nyeste året vi har forbruksundersøkelse for.

Vi finner at inntekten og konsumet er høyest i gruppene par med barn og lavest i blant aleneboende. Lønnsinntekter er den største inntektskomponenten i alle husholdningene bortsett fra husholdningene der hovedinntektstakeren er over 65 år; i denne gruppen kommer hovedinntekten fra overføringer.

Ikke overraskende er konsum og sparing økende med disponibel inntekt. Dersom en kun hadde sett på lønns- og formuesinntekter ville ulikheten mellom inntektsdesilene vært enda større, men siden netto overføringer er negative i de høyeste desilene og positive i de laveste blir forskjellen noe mindre.

Om publikasjonen

Tittel

Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil. - Med utgangspunkt i nasjonalregnskapet

Ansvarlig

Magnus Helliesen, Ella Tenmann Melsom, Marius Scheele

Serie og -nummer

Rapporter 2017/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Inntekt og formue , Nasjonalregnskap, Forbruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9561-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9560-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

22

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt