Statistikkområde

Inntekt og forbruk: Inntekt og formue

Alt innhold for delområdet inntekt og formue

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 1 av 3 gårdbrukere uten jordbruksinntekt

  I 2017 var 31 prosent av gårdbrukerne uten positiv jordbruksinntekt. Samtidig utgjorde næringsinntekten fra jordbruket minst halvparten av samlet bruttoinntekt for 28 prosent av gårdbrukerne.

  Artikkel
 • Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter

  10,7 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2017, mot 10,3 prosent året før. Barn med innvandringsbakgrunn er i flertall, men de siste årene har det også blitt flere barn uten innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen.

  Artikkel
 • Svak inntektsvekst og stabil inntektsfordeling

  Økningen i lønn og pensjoner var litt sterkere enn prisveksten i 2017. Sammen med mindre endringer i andre inntekter medførte dette at husholdningene fikk en liten realinntektsoppgang i fjor.

  Artikkel
 • Sterk formuesøkning, større ulikhet

  Norske privathusholdningers samlede nettoformue var på 6 618 milliarder kroner i 2017. Dette utgjorde i gjennomsnitt 2,8 millioner kroner per husholdning.

  Artikkel
 • Sterkere vekst i næringsinntekten

  Personlig næringsdrivende hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 257 000 kroner i 2017. Dette er en økning på 5 000 kroner eller to prosent fra året før.

  Artikkel
 • Mindre barnetrygd, mer i sosiale stønader

  Barnetrygd utgjør en stadig mindre andel av samlet inntekt for barnefamilier med lav inntekt. For både par og enslige med barn i denne gruppen har andre stønader som introduksjonsstønad, sosialhjelp og bostøtte blitt viktigere inntektskilder de se...

  Artikkel
 • Flere kombinerer tidlig alderspensjon med yrkesinntekt

  Halvparten av menn med yrkesinntekt mellom 62 og 67 år mottok også alderspensjon fra folketrygden. Det samme gjaldt hver fjerde kvinne.

  Artikkel
 • Smittsom skattetilpasning

  Aksjonærer har flere muligheter for å utsette beskatning av kapitalgevinster og utbytte. Ny forskning viser at sosiale samspill innenfor nettverk av bedrifter og aksjonærer påvirker hvordan selskapene organiseres for å utsette beskatning av eierne.

  Artikkel
 • Formuesulikheten øker

  Data fra skattemeldingene og andre kilder viser at det er stor ulikhet både i fordelingen av boligformue og annen formue i Norge. Ulikheten har økt de siste årene; først og fremst fordi familiene med de største formuene har økt sin andel av totalf...

  Artikkel
 • Uføre opprettholder inntektene når de blir pensjonister

  Én av fire menn og én av tre kvinner er 100 prosent uføre rett før pensjonsalder. De som ikke er uføre, opplever en klar inntektsnedgang når de blir pensjonister, mens de uføretrygdede får omtrent det samme utbetalt.

  Artikkel
 • Enslige mer utsatt for fattigdomsproblemer

  Selv om de fleste i Norge har romslig økonomi, er det grupper som strever med å få endene til å møtes. Sosialhjelpsmottakere, personer med lav inntekt og enslige går igjen blant dem som opplever fattigdomsproblemer.

  Artikkel
 • Tjener bedre enn foreldrene

  Mange norskfødte med innvandrerforeldre har mer utdanning og har derfor gjerne også høyere inntekter enn foreldrene. Særlig tydelig er dette for dem med bakgrunn fra India og Vietnam.

  Artikkel
 • Store inntektsforskjeller blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Norskfødte med innvandrerforeldre har gjennomgående lavere inntekter enn jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn. Inntektene varierer imidlertid mye når en grupperer etter foreldrenes landbakgrunn.

  Artikkel
 • Flere barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

  10,3 prosent av alle barn tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2016, mot 10 prosent året før. Oslo har størst andel barn i lavinntektshusholdninger, mens Finnmark har den sterkeste økningen.

  Artikkel
 • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

  "Dette er kvinner og menn i Norge" gir enkelte smakebiter på Statistisk sentralbyrås statistikk som på en eller annen måte belyser kvinners og menns situasjon i samfunnet.

  Publikasjon