Mindre barnetrygd, mer i sosiale stønader

Publisert:

Barnetrygd utgjør en stadig mindre andel av samlet inntekt for barnefamilier med lav inntekt. For både par og enslige med barn i denne gruppen har andre stønader som introduksjonsstønad, sosialhjelp og bostøtte blitt viktigere inntektskilder de seneste årene.

Stadig flere husholdninger med barn under 18 år har lavinntekt. Fra 2006 til 2016 økte andelen husholdninger med lavinntekt blant par med barn mellom 0 og 17 år fra 5 til 8 prosent.  Blant enslige foreldre med barn økte andelen husholdninger med lavinntekt fra 16 til 25 prosent i samme periode. Det har også skjedd en betydelig økning i andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt i denne perioden.

Barnetrygd en stadig mindre viktig inntektskilde

Overføringer er svært viktig for barnefamilier med lav inntekt. Hvilke typer overføringer de mottar mest av, har endret seg en del i perioden 2006-2016. En av de største forandringene er hvordan barnetrygd har gått fra å være en relativt stor inntektskilde for mange lavinntektshusholdninger med barn, til å utgjøre en mer beskjeden andel av samlet inntekt før skatt

Barnetrygd utgjorde nærmere 14 prosent av samlet inntekt for en enslig mor eller far med lavinntekt i 2006. Ti år senere, i 2016, utgjorde barnetrygden kun litt over 8 prosent av samlet inntekt for denne gruppen. Det betyr at barnetrygd som gjennomsnittlig andel av samlet inntekt for enslige foreldre med lavinntekt har falt med nesten 40 prosent på ti år.

 

1 Husholdninger der hovedinntektstaker er student er utelatt.

Figur 1. Barnetrygd som andel av samlet inntekt før skatt for lavinntektshusholdninger (EU-skala 60 prosent)¹ med barn 0-17 år

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Enslige forsørgere med barn 0-17 år i lavinntektsgruppen 13.7 12.5 11.3 10.8 10.5 9.9 9.6 9.3 8.8 8.5 8.4
Par med barn 0-17 år i lavinntektsgruppen 8 7.2 6.3 6.2 6.1 5.7 5.6 5.5 5.2 5.2 5

Også for lavinntektshusholdninger der familiene består av par med barn under 18 år har andelen barnetrygd av samlet inntekt falt med nærmere 40 prosent, fra å utgjøre 8 prosent av samlet inntekt i 2006 til 5 prosent i 2016. 

Grunnen til at andelen barnetrygd av samlet inntekt har falt så mye, er at den faste månedssatsen for barnetrygd, som per i dag er på 970 kroner per barn, ikke har blitt justert siden 1996. Målt mot kjøpekraften, har derfor størrelsen på barnetrygden blitt mindre år for år. Samtidig har samlet inntekt før skatt økt for disse lavinntektshusholdningene, noe som også bidrar til at barnetrygden, som ikke har blitt oppjustert, stadig utgjør en mindre andel av samlet inntekt.

Mer i sosialhjelp, bostøtte og introduksjonsstønad

Som vist i figur 2a og 2b, har sosialhjelp, bostøtte og introduksjonsstønad blitt viktigere inntektskilder for lavinntektshusholdninger med barn de seneste årene. Etter å ha blitt mindre viktige mellom 2006 og 2009, økte andelen samlet inntekt som besto av sosialhjelp og bostøtte fra 2010, og disse to stønadene til sammen utgjør nå en større andel av samlet inntekt enn det barnetrygden gjør. Dette gjelder for både enslige foreldre og par med barn i lavinntektsgruppen.

En del av grunnen til at sosialhjelp og bostøtte har blitt viktigere inntektskilder, er at det stadig blir flere med innvandrerbakgrunn blant barnefamilier med lavinntekt, og at relativt mange av disse mottar sosiale stønader.

Den økende andelen med innvandrerbakgrunn reflekteres også når vi ser på andelen som introduksjonsstønad utgjør av samlet inntekt. Denne ytelsen, som utbetales til nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som deltar i introduksjonsprogrammet, har blitt en viktigere inntektskilde for lavinntektshusholdninger med barn de siste årene. Dette gjelder særlig for par med barn i lavinntektsgruppen, der det er en stor andel som har innvandrerbakgrunn.

1 Husholdninger der hovedinntektstaker er student er utelatt.

2 Tilsvarer ytelsen uførepensjon fra 2006 til og med 2014.

3 Fra 2006 til 2010 tilsvarte dette rehabiliterings- og attføringspenger og tidsbegrenset uførestand (fra og med 2008 til og med 2010 er barnetillegg til tidsbegrenset uførestønad lagt til).

4  Fra og med 2014 inkluderer dette både gammel og ny overgangsstønad (som skattlegges som lønn).

5 Gjelder kun barnebidrag som er avtalt gjennom offentlig ordning. Private bidrag er ikke inkludert.

Figur 2a. Enslige forsørgere med barn 0-17 år. Ulike overføringer som andel av samlet inntekt før skatt for lavinntektshusholdninger (EU-skala 60 prosent)¹

Sosialhjelp og bostøtte Introduksjonsstønad Uføretrygd² Arbeidsavklaringspenger³ Overgangsstønad⁴ Barnebidrag (offentlig avtalt)⁵
2006 10.4 0.9 3.5 11.3 11.6 5.4
2007 9.9 0.8 3.3 11.5 11.6 5.4
2008 9.6 0.8 3.4 12 10.5 5.6
2009 9.6 1 3.1 11.8 9.7 5
2010 9.8 1.2 3.2 13.7 9.2 4.8
2011 10.3 1.6 3.5 13.6 8.7 4.7
2012 10.4 1.6 4.2 13.5 8.8 4.7
2013 10.3 1.6 4.5 12.7 8.1 4.5
2014 10.8 1.6 5.2 11 7.8 4.5
2015 10.8 1.7 5.9 10.6 7.8 4.5
2016 11.6 1.7 6.4 10.3 7.7 4.5

1 Husholdninger der hovedinntektstaker er student er utelatt.

2 Tilsvarer ytelsen uførepensjon fra 2006 til og med 2014.

3 Fra 2006 til 2010 tilsvarte dette rehabiliterings- og attføringspenger og tidsbegrenset uførestand (fra og med 2008 til og med 2010 er barnetillegg til tidsbegrenset uførestønad lagt til).

Figur 2b. Par med barn 0-17 år. Ulike overføringer som andel av samlet inntekt før skatt for lavinntektshusholdninger (EU-skala 60 prosent)¹

Sosialhjelp og bostøtte Introduksjonsstønad Uføretrygd² Arbeidsavklaringspenger³
2006 7.1 2.4 3.8 6.7
2007 6.5 2.1 3.6 6.8
2008 5.5 2 3.2 6.2
2009 5.3 2.2 2.7 6.3
2010 5.5 2.3 2.8 7.6
2011 5.5 2.3 3 7.4
2012 5.9 2.6 3.4 7.1
2013 6.1 2.7 3.7 6.8
2014 6.2 2.8 3.8 6
2015 6.6 3.2 4.5 5.6
2016 7.1 4.3 4.6 5.3

Mer uføretrygd og mindre AAP

Uføretrygd og arbeidsavklaringspenger (AAP) er også to viktige inntektskilder for mange lavinntektshusholdninger med barn. I 2016 utgjorde disse to stønadene til sammen 10 prosent av samlet inntekt for par med barn i lavinntektsgruppen, en andel som har holdt seg relativt stabil siden 2006. Summen av AAP og uføretrygd har derimot økt litt for enslige foreldre med lavinntekt, fra 15 til 17 prosent av samlet inntekt.

For begge gruppene har AAP i gjennomsnitt utgjort en større andel av samlet inntekt enn uføretrygd. AAP ble innført i 2010 og erstattet de gamle ordningene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Etter innføringen økte andelen av lavinntektshusholdningene med barn som fikk denne stønaden, for så å falle igjen etter et par år. I 2016 utgjorde AAP vel 10 prosent av samlet inntekt for enslige foreldre med lavinntekt, og 5 prosent for par med barn i lavinntektsgruppen.

Mange av dem som slutter på arbeidsavklaringspenger har gått over på uføretrygd, som vist i en analyse fra NAV. Dette kan være noe av grunnen til at andelen lavinntektshusholdninger med barn som mottar uføretrygd har vokst, og at uføretrygd de siste årene stadig utgjør en større andel av samlet inntekt for disse gruppene. I 2015 kom det også nye regler for uføretrygd, slik at den ble skattlagt som lønn. For å gjøre opp for hardere beskatning, ble bruttobeløpet økt. Siden vi her ser på inntekter før skatt, er nok dette også en del av årsaken til at uføretrygd som andel av samlet inntekt økte relativt mye fra 2014 til 2015.

Overføringer viktig inntektskilde for lavinntektshusholdninger med barn …

For lavinntektshusholdningene med barn er summen av overføringer, som består av ulike pensjoner, trygdeytelser og stønader, i gjennomsnitt en stor del  av samlet inntekt. I 2016 utgjorde overføringer nesten 40 prosent av samlet inntekt for lavinntektshusholdninger som består av par med barn, der yngste barn er mellom 0 og 17 år. Yrkesinntekt, som her består av lønn og næringsinntekter samt foreldrepenger og sykepenger, utgjorde om lag 60 prosent av samlet inntekt, mens knappe 3 prosent besto av kapitalinntekter. Disse andelene har holdt seg nokså stabile i tiårsperioden 2006 til 2016.

… men for enslige foreldre øker andelen yrkesinntekt

Enslige foreldre med barn under 18 år, og som befinner seg i lavinntektsgruppen, mottar mer i ulike overføringer enn par med barn som har lavinntekt. For enslige foreldre med lavinntekt utgjorde overføringer i gjennomsnitt 60 prosent av samlet inntekt i 2016. Denne andelen har gått noe ned siden 2006, da overføringer utgjorde over 67 prosent av samlet inntekt. I samme periode har andelen yrkesinntekt vokst, fra 31 prosent av samlet inntekt i 2006 til 39 prosent i 2016.

SSBs inntektsstatistikk for husholdninger dekker ikke private barnebidrag, kun de som blir betalt gjennom offentlig ordning. Siden det er stadig færre som mottar bidrag gjennom offentlig ordning selv om antallet enslige med barn i befolkningsstatistikken ikke viser samme nedgang, blir trolig overføringsandelen for enslige foreldre med lavinntekt noe mer undervurdert år for år, og andelen yrkesinntekt dermed noe mer overvurdert.

Færre får overgangsstønad

Overgangsstønad er en viktig inntekt for mange enslige foreldre. Denne stønaden skal sikre inntekten for enslige med barn i en gitt periode, der det stilles krav om å ta utdanning eller være i andre arbeidsrettede tiltak for de med barn over 1 år.  Som illustrert i figur 2a, har andelen overgangsstønad av samlet inntekt for enslige foreldre med lavinntekt falt fra 12 til knappe 8 prosent mellom 2006 og 2016.

Mye av årsaken til at overgangsstønad er blitt mindre viktig som inntektskilde er at det blir stadig færre mottakere av denne stønaden. Dette igjen skyldes antakeligvis en kombinasjon av bedre barnehagedekning og at det har blitt innført strengere krav til mottakerne av denne stønaden.

Barnebidrag utgjør knapt 5 prosent av samlet inntekt

Mange enslige foreldre med lavinntekt mottar barnebidrag. I SSBs inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger har vi som nevnt bare muligheten til å inkludere bidrag som er avtalt gjennom offentlige ordninger, og får dermed ikke med private avtalte barnebidrag. I 2016 utgjorde offentlig avtalte barnebidrag i gjennomsnitt 13 600 kroner, eller 4,5 prosent av samlet inntekt for alle enslige foreldre med lavinntekt. Dette er omtrent 1 prosentpoeng mindre enn i 2006.

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet.

Kontakt