Sterkere vekst i næringsinntekten

Publisert:

Personlig næringsdrivende hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 257 000 kroner i 2017. Dette er en økning på 5 000 kroner eller 2 prosent fra året før.

Totalt ble om lag 328 000 personer lignet for næringsinntekter i 2017, viser nye tall fra statistikken over inntektene til personlig næringsdrivende. Det er vel 3 000 personer færre enn i 2016. Av de personlig næringsdrivende hadde 129 000 personer, eller rundt 40 prosent, sin hovedinntekt fra næring. Dette er en nedgang på 1 prosent fra 2016. Gjennomsnittlig næringsinntekt har i denne perioden økt med 2 prosent til 563 000 kroner for denne gruppen næringsdrivende. 198 000 personer hadde sin hovedinntekt fra lønn og pensjoner. Dette er 2 000 færre enn i 2016. Denne siste gruppen hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 58 000 kroner.

Blant dem som har fått fastsatt skatt på grunnlag av næringsinntekt, har en del ikke plikt til å levere næringsoppgaver på grunn av lav omsetning eller fordi de er deltakerfastsatt. En del er også skjønnsfastsatt av skattemyndighetene. Disse er ikke med i statistikken som viser inntekter og kostnader for næringsdrivende i enkeltpersonforetak.

Figur 1. Næringsinntekt for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017
I alt 235600 243400 248500 252300 257400
Hovedinntekt fra næring 528300 549400 538000 551200 562700
Hovedinntekt fra lønn og pensjon 51900 54100 55500 56400 58000

Resultat for enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring

I alt 232 000 enkeltpersonforetak hadde levert elektronisk næringsoppgave i 2017. Disse hadde et gjennomsnittlig driftsresultat på 257 000 kroner.

Enkeltpersonforetakene med hovedinntekt fra næring omfatter i overkant av 103 000 foretak. Gjennomsnittlig driftsresultat utgjorde for disse 511 000 kroner og er halvannen prosent større enn året før. Både driftsinntektene og driftskostnadene viser en svak oppgang. Driftsinntektene utgjorde i snitt 1 319 000 kroner, mens driftskostnadene utgjorde 808 000 kroner. Av driftsinntektene går salgsinntektene opp med 1 prosent, eller 10 000 kr i snitt. Resultatregnskap for enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring er næringsfordelt og viser følgende for noen næringsområder:

 • Primærnæringene
  Enkeltpersonforetak i primærnæringene hadde et gjennomsnittlig driftsresultat på 457 000 kroner. Det er over 4 prosent mer enn i 2016. Nivået på gjennomsnittlige driftsinntekter og driftskostnader lå på henholdsvis 1 868 000 kroner og 1 411 000 kroner.
 • Transport og lagring
  Gjennomsnittlig driftsresultat for enkeltpersonforetak i denne næringen utgjorde 530 000 kroner, som innebærer en nedgang på en prosent siden 2016. Gjennomsnittlige driftsinntekter og driftsutgifter utgjorde henholdsvis 1 600 000 kroner og 1 070 000 kroner.
 • Bygge- og anleggsvirksomhet
  Driftsresultatet for enkeltpersonforetak i slike virksomheter utgjorde 491 000 kroner, som er 2 prosent mer enn forrige år. Her utgjorde gjennomsnittlige driftsinntekter 1 246 000 kroner, mens driftsutgifter i snitt utgjorde 754 000 kroner.
 • Helse- og sosialtjenester
  Driftsresultatet for enkeltpersonforetak utgjorde 856 000 kroner, som er en oppgang på 2 prosent sammenlignet med 2016. Her utgjorde gjennomsnittlige driftsinntekter 1 359 000 kroner, mens driftsutgifter i snitt utgjorde 502 000 kroner.
 • Andre næringer
  Se statistikkbanktabell: http://www.ssb.no/tabell/10265.

Hvor hentes tallene fra?

Statistikken bygger på et uttrekk fra Skatteetatens register over skattefastsettingsgrunnlaget for personer 2017. Uttrekket er hentet ut etter ordinær fastsetting av formues- og inntektsskatt.

Det er skilt mellom hvorvidt inntekten til den næringsdrivende i hovedsak er fra:
1. lønn og pensjon
2. næring

Tabellene som er næringsfordelt bygger på enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring.

 

Kontakt