Statistikkområde

Inntekt og forbruk: Inntekt og formue

Alt innhold for delområdet inntekt og formue

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kombinasjon av tidligpensjon og arbeid

  Rapporter 2020/26

  Etter pensjonsreformen i 2011 ble det mulig for personer 62 år og eldre å kombinere uttak av alderspensjon med yrkesinntekt. I denne rapporten følger vi 1949-kullet, som ble 62 år i 2011

  Publikasjon
 • Hvem mangler en økonomisk buffer?

  Mange av de lønnstakerhusholdningene som ble sterkest rammet av nedstengingen av økonomien, er også de som i minst grad kan tære på oppsparte midler. Dette gjelder mange ansatte i kriserammede næringer og yrker med lave lønninger.

  Artikkel
 • Økonomisk integrering for innvandrere over tid

  Rapporter 2020/20

  Denne analysen ser på ulike innvandrergruppers økonomiske integrering de 12 første botidsårene i Norge, for ankomstkohortene 1993, 2000 og 2005.

  Publikasjon
 • Hvorfor har norske husholdninger lavest finansiell formue?

  De nordiske landene har valgt ulike pensjonsløsninger for framtida, og valgene skaper forskjeller i husholdningenes formuer. Gjelda har også bidratt til forskjellene som kan observeres for nettoformuene mellom nordiske husholdninger.

  Artikkel
 • Én av fire hadde det trangt økonomisk allerede før koronakrisen

  Én av fire har ikke økonomisk romslighet til å betale en uforutsett utgift på 18 000 kroner. Arbeidsledige opplever dette i langt større grad enn befolkningen som helhet.

  Artikkel
 • Kvinner setter penger i banken, menn kjøper aksjer

  Det er ikke så mange flere menn enn kvinner som tjener penger på kapital, men det er forskjeller i hvordan og hvor mye de investerer.

  Artikkel
 • Fysioterapeuters inntekter og kostnader

  Notater 2020/15

  Det var i alt 4 051 fysioterapeuter som var registrert med en eller flere refusjoner i Kontroll og utbetaling av helserefusjone (KUHR) i løpet av 2018.

  Publikasjon
 • Psykologspesialisters inntekter og kostnader

  Notater 2020/13

  Dette notatet gir en oversikt over inntekter og kostnader til psykologspesialister med driftsavtale med et regionalt helseforetak.

  Publikasjon
 • Fastlegers inntekter og kostnader i 2018

  Notater 2020/14

  Dette notatet gir en oversikt over fastlegers inntekter og utgifter. Hovedformålet er å gi et tallgrunnlag som kan være til hjelp i forhandlingene om fastlegers økonomiske vilkår mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen.

  Publikasjon
 • Studenter risikerer å miste arbeidsinntekter

  Mange studenter i Norge jobber ved siden av studiene, og under «korona-krisen» kan flere stå i fare for å miste viktige arbeidsinntekter. Spesielt blant internasjonale studenter utgjør jobbinntekter en stor andel av de totale inntektene.

  Artikkel
 • Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave husholdningsinntekter

  Andelen barn med vedvarende lave husholdningsinntekter økte til 11,3 prosent i 2018, mot 10,7 prosent året før. Andelen barn i lavinntektshushold er størst i de store kommunene, og spesielt i Oslo og Bergen finner vi betydelige forskjeller mellom ...

  Artikkel
 • Studentene tjener mindre - studerer de mer?

  Mer penger i studiestøtte har opprettholdt studentenes kjøpekraft, selv om inntektene deres fra jobb ved siden av studiene har falt. En økt stipendandel antyder også at studentene i større grad enn før står på eksamen.

  Artikkel
 • Brems i formuesveksten

  Norske husholdninger har hatt en sterk formuesvekst siden 2010. Fra 2017 til 2018 bremset utviklingen opp, samtidig som gjelden økte i samme takt som årene før.

  Artikkel
 • Sterk vekst i næringsinntekten

  Personlig næringsdrivende hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 269 000 kroner i 2018. Dette er en økning på 12 000 kroner eller 4,5 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Inntektsnivået fremdeles lavere enn i 2015

  Realinntektsnivået til norske husholdninger lå i 2018 på samme nivå som året før. Husholdningenes realinntekt lå dermed fremdeles 8 000 kroner lavere enn nivået i 2015.

  Artikkel