Sterk vekst i næringsinntekten

Publisert:

Personlig næringsdrivende hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 269 000 kroner i 2018. Dette er en økning på 12 000 kroner eller 4,5 prosent fra året før.

Totalt ble om lag 322 000 personer lignet for næringsinntekter i 2018, viser nye tall fra statistikken over inntektene til personlig næringsdrivende. Det er vel 6 000 personer færre enn i 2017. Av de personlig næringsdrivende hadde 119 000 personer, eller rundt 37 prosent, sin hovedinntekt fra næring. Dette er en nedgang på 2 prosent fra 2017. Gjennomsnittlig næringsinntekt har i denne perioden økt med 5 prosent til 624 000 kroner for denne gruppen næringsdrivende. 202 000 personer hadde sin hovedinntekt fra lønn og pensjoner. Dette er 3 000 færre enn i 2017. Denne siste gruppen hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 60 000 kroner. 

Blant dem som har fått fastsatt skatt på grunnlag av næringsinntekt, har en del ikke plikt til å levere næringsoppgaver på grunn av lav omsetning eller fordi de er deltakerfastsatt. En del er også skjønnsfastsatt av skattemyndighetene. Disse er ikke med i statistikken som viser inntekter og kostnader for næringsdrivende i enkeltpersonforetak. 

Figur 1. Næringsinntekt for personlig næringsdrivende, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018
I alt 243400 248500 252300 257400 269000
Hovedinntekt fra næring 549400 567500 582300 595000 623900
Hovedinntekt fra lønn og pensjon 54100 55200 56100 57500 60400

I alt 232 000 enkeltpersonforetak hadde levert elektronisk næringsoppgave i 2018. Disse hadde et gjennomsnittlig driftsresultat på 261 000 kroner.

Enkeltpersonforetakene med hovedinntekt fra næring omfatter i overkant av 96 000 foretak. Gjennomsnittlig driftsresultat utgjorde for disse 551 000 kroner og er 3 prosent større enn året før. Både driftsinntektene og driftskostnadene viser en moderat oppgang. Driftsinntektene utgjorde i snitt 1 404 000 kroner, mens driftskostnadene utgjorde 853 000 kroner. Av driftsinntektene går salgsinntektene opp med 1 prosent, eller 13 000 kr i snitt. Resultatregnskap for enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring er næringsfordelt og viser følgende for noen næringsområder: 

• Primærnæringene

Enkeltpersonforetak i primærnæringene hadde et gjennomsnittlig driftsresultat på 511 000 kroner. Det er over 4 prosent mer enn i 2017. Nivået på gjennomsnittlige driftsinntekter og driftskostnader lå på henholdsvis 2 088 000 kroner og 1 577 000 kroner. 

• Transport og lagring

Gjennomsnittlig driftsresultat for enkeltpersonforetak i denne næringen utgjorde 543 000 kroner, som er omtrent likt som i 2017. Gjennomsnittlige driftsinntekter og driftsutgifter utgjorde henholdsvis 1 668 000 kroner og 1 125 000 kroner. 

• Bygge- og anleggsvirksomhet

Driftsresultatet for enkeltpersonforetak i slike virksomheter utgjorde 524 000 kroner, som er 4 prosent mer enn forrige år. Her utgjorde gjennomsnittlige driftsinntekter 1 307 000 kroner, mens driftsutgifter i snitt utgjorde 782 000 kroner. 

• Helse- og sosialtjenester

Driftsresultatet for enkeltpersonforetak utgjorde 894 000 kroner, som er en oppgang på 3 prosent sammenlignet med 2017. Her utgjorde gjennomsnittlige driftsinntekter 1 401 000 kroner, mens driftsutgifter i snitt utgjorde 507 000 kroner. 

• Andre næringer

Se statistikkbanktabell: http://www.ssb.no/tabell/10265.

Hvor hentes tallene fra?

Statistikken bygger på et uttrekk fra Skatteetatens register over skattefastsettingsgrunnlaget for personer. Uttrekket er hentet ut etter ordinær fastsetting av formues- og inntektsskatt.

Det er skilt mellom hvorvidt inntekten til den næringsdrivende i hovedsak er fra:
1. lønn og pensjon
2. næring

Tabellene som er næringsfordelt bygger på enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næring.

Kontakt