Notater 2020/15

Om etablering av et datamateriale

Fysioterapeuters inntekter og kostnader

Det var i alt 4 051 fysioterapeuter som var registrert med en eller flere refusjoner i Kontroll og utbetaling av helserefusjone (KUHR) i løpet av 2018.

Formålet med notatet er etablere et datamateriale som kan være til hjelp i forhandlinger knyttet til økonomiske vilkår for privatpraktiserende fysioterapeuter som har inngått kommunale avtaler.

I notatet presenteres fysioterapeuters inntekst- og kostnadsforhold for 2018 basert på kobling av administrative registre, i hovedsak data fra Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR) og skatteetatens skattemelding med vedlegg.

Det var i alt 4 051 fysioterapeuter som var registrert med en eller flere refusjoner i KUHR i løpet av 2018. Ved å avgrense denne populasjonen til kun å omfatte fysioterapeuter som var aktive hele året, som ikke var utdanningskandidat, som leverte næringsoppgave og som ikke hadde ektefelledeling i næringsoppgaven, står vi igjen med 2 441 fysioterapeuter.

Disse hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 912 000 kroner i 2018. Av dette var 525 000 kroner refusjoner fra HELFO og 180 000 egenandeler fra pasientene.

I kapittel 3 viser vi hvordan populasjonen reduseres fra å omfatte alle 4 051 fysioterapeuter til en populasjon på 2 441 fysioterapeuter, som i større grad representerer vanlig fulltidspraksis. Den avgrensede populasjonen har høyere kvinneandel og gjennomsnittsalder enn utgangspopulasjonen. De aller fleste inntekts- og kostnadsposter hadde også større beløp i den avgrensede populasjonen.

Kapittel 4 viser spredningen i fysioterapeuter inntekter og kostnader for den avgrensede populasjonen. Kapitlet har også med statistikk for årene 2014 – 2018 for ulike populasjoner.

Kapittel 5 omhandler ulike momenter som er relevante når man skal vurdere resultatene. For eksempel at tallene også omfatter inntekter og kostnader som er utenfor fysioterapivirksomheten og at tilgjengelige kilder ikke har informasjon om arbeidstid.

Kapittel 6 tar med noen områder som kan undersøkes videre, men som var utenfor rammen for dette notatet.

Vedleggene inneholder beskrivelse av variabler og kjennetegn, samt et utvalg av tabeller som viser fordeling etter en rekke grupperinger.

Om publikasjonen

Tittel

Fysioterapeuters inntekter og kostnader. Om etablering av et datamateriale

Ansvarlig

Gunnar Claus og Ingrid Hatlebakk Hove

Serie og -nummer

Notater 2020/15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Inntekt og formue , Helsetjenester, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1105-3

ISSN

2535-7271

Antall sider

28

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt