Notater 2020/13

Om etablering av et datamateriale

Psykologspesialisters inntekter og kostnader

Dette notatet gir en oversikt over inntekter og kostnader til psykologspesialister med driftsavtale med et regionalt helseforetak.

Hovedformålet er å gi et tallgrunnlag som kan være til hjelp i forhandlingene om psykologspesialisters økonomiske vilkår mellom Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og Norsk psykologforening.

I notatet tar vi utgangspunkt i 582 psykologspesialister som gjennomførte minst en konsultasjon der de mottok refusjon fra HELFO i løpet av 2018. HELFO er Helsedirektoratets ytre etat, som blant annet har ansvar for å betale refusjoner til helseaktører for pasientbehandling. I gjennomsnitt mottok psykologspesialistene nesten 700 000 kroner i refusjoner og gjennomførte nesten 800 refusjons-berettigede konsultasjoner i løpet av 2018.

I kapittel 3 avgrenser vi populasjonen etter utvalgte kriterier for å komme frem til relevante psykologspesialister med tanke på forhandlingene. Statistisk sentralbyrå har mottatt en oversikt fra de regionale helseforetakene over psykologspesialister med 100 prosent driftsavtale i 2018. Totalt 301 psykologspesialister er på listen fra RHF-ene. Vi stiller noen flere krav, som at psykologen må ha vært aktiv hele året og ha levert næringsoppgave. Til slutt sitter vi igjen med et utvalg på 231 psykologspesialister som er representative med tanke på å danne et datagrunnlag til bruk i forhandlingene.

Vi har sett nærmere på denne gruppens inntekter og kostnader, og hvordan de varierer etter ulike kjennetegn. De 231 psykologspesialistene mottok i gjennomsnitt 900 000 kroner i refusjoner, og hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1 300 000 kroner.

Avslutningsvis blir resultatene fra undersøkelsen vurdert.

Om publikasjonen

Tittel

Psykologspesialisters inntekter og kostnader. Om etablering av et datamateriale

Ansvarlig

Johannes Hansen og Ingrid Hatlebakk Hove

Serie og -nummer

Notater 2020/13

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Inntekt og formue , Helsetjenester, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1101-5

ISSN

2535-7271

Antall sider

14

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt