370177
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/inet/aar
370177
statistikk
2019-02-25T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Svalbard
no
inet, Internett-målinga, breibandsabonnement, overføringskapasitet, overføringshastigheit, bedriftsmarknad, privatmarknadTeknologi og innovasjon, Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon, Svalbard
true

Internett-målinga

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

51,7

Mbit/s er medianhastigheita på private faste breibandsabonnement

Faste breibandsabonnement
4. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20174. kvartal 2017 - 4. kvartal 2018
EndringEndring i prosent
Faste breiband i alt2 194 8882 179 6132 150 98843 9002,0
Private breiband
Talet på private breiband2 066 7362 051 5022 021 51845 2182,2
Private breiband per 100 hushald86,986,385,11,82,1
Gjennomsnittshastigheit (Mbit/s)111,9104,580,931,038,3
Medianverdi for nedlastingshastigheit (Mbit/s)51,749,643,28,519,7
Bedriftsbreiband
Talet på bedriftsbreiband128 152128 111129 470-1 318-1,0
Gjennomsnittshastigheit (Mbit/s)55,650,346,29,420,3
Medianverdi for nedlastingshastigheit (Mbit/s)20,919,917,13,822,2

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Private breiband fordelt etter overføringskapasitet og fylke

Private breiband fordelt etter overføringskapasitet og fylke
4. kvartal 20184. kvartal 2018
Faste breiband i altPrivate breiband per 100 hushald= > 128 kbit/s <= 4 mbit/s> 4 Mbit/s <= 8 Mbit/s> 8 Mbit/s <= 16 Mbit/s> 16 Mbit/s <= 32 Mbit/s> 32 Mbit/s <= 64 Mbit/s> 64 Mbit/s <= 128 Mbit/s> 128 Mbit/s <= 256 Mbit/s> 256 Mbit/s <= 512 Mbit/s> 512 Mbit/s <= 1024 Mbit/s> 1024 Mbit/s> 128 Mbit/s
Heile landet2 066 73686,929 406106 463312 153237 041564 887331 068165 171301 19419 34112485 718
Fylke
Østfold111 81685,41 7007 61518 31514 01528 76616 8387 76616 432367224 567
Akershus226 70389,71 65110 47831 69421 66256 51637 06524 92340 5182 191567 637
Oslo316 61394,23 1785 19348 11337 20893 30959 04020 25444 5545 764070 572
Hedmark76 29483,61 2956 29220 8686 62316 0074 1384 73713 7482 586021 071
Oppland72 00081,91 5276 69819 8546 66615 2565 5793 84510 5801 995016 420
Buskerud106 91986,12 7896 14415 71813 51527 28615 4854 11421 79177025 982
Vestfold97 04987,21 2116 42914 5257 96522 79315 20411 89316 96267028 922
Telemark69 97287,72 3214 5559 7606 97617 89910 8106 74710 774130017 651
Aust-Agder44 56486,42182 0696 5095 08113 1277 6066 0293 8755009 954
Vest-Agder67 34482,62322 97910 03010 00821 7369 9695 2577 1285012 390
Rogaland172 30786,42 7235 66818 48015 85754 80633 8514 64236 174106040 922
Hordaland209 34489,62 2259 08527 22525 36967 66033 68420 16023 714222044 096
Sogn og Fjordane38 02381,18933 1715 9626 38312 2032 8675 1271 417006 544
Møre og Romsdal97 11084,12 6046 45510 98011 04723 23819 3858 95313 727721023 401
Trøndelag178 72283,81 52611 35224 89720 82252 75730 14014 50822 569151037 228
Nordland92 64384,11 6367 03913 60511 62324 07910 2778 56614 1611 652524 384
Troms - Romsa62 00480,71 1483 85710 6858 23711 43913 4887 1702 9283 052013 150
Finnmark - Finnmárku26 07876,65141 3734 8837 9225 0965 5194391282040771
Svalbard1 08298,60121189212340130053
Uoppgitt fylke149

Tabell 2 
Bedriftsbreiband fordelt etter overføringskapasitet og fylke

Bedriftsbreiband fordelt etter overføringskapasitet og fylke
4. kvartal 20184. kvartal 20184. kvartal 20184. kvartal 20184. kvartal 20184. kvartal 20184. kvartal 20184. kvartal 20184. kvartal 20184. kvartal 20184. kvartal 20184. kvartal 2018
Faste breiband i alt= > 128 kbit/s <= 4 mbit/s> 4 Mbit/s <= 8 Mbit/s> 8 Mbit/s <= 16 Mbit/s> 16 Mbit/s <= 32 Mbit/s> 32 Mbit/s <= 64 Mbit/s> 64 Mbit/s <= 128 Mbit/s> 128 Mbit/s <= 256 Mbit/s> 256 Mbit/s <= 512 Mbit/s> 512 Mbit/s <= 1024 Mbit/s> 1024 Mbit/s> 128 Mbit/s
Heile landet128 15211 02513 56229 09033 82118 21514 7773 9531 5081 4927097 662
Fylke
Østfold6 6405238821 4711 7391 050679196583012296
Akershus12 8761 0151 4493 4792 8591 8281 47849911110751768
Oslo18 2131 2691 3173 4554 2823 1072 6521 0773873433242 131
Hedmark4 8144276221 3461 1586144889823317159
Oppland4 7204716551 3751 1614844089437278166
Buskerud6 4995388381 6001 886770617142583911250
Vestfold5 5774376671 1271 72470865617161188258
Telemark4 2074564291 0071 20345945777394535196
Aust-Agder2 418164343768607242233361112261
Vest-Agder3 5113164087481 0805233454519131491
Rogaland10 0218557942 4922 7421 5051 0812112059937552
Hordaland11 1749411 2052 6773 1211 3861 2433871208014601
Sogn og Fjordane4 0063874618351 13054345589265327195
Møre og Romsdal7 5225638711 6361 9821 2517951188013789424
Trøndelag11 1789461 2552 1662 6461 3671 85033618037161948
Nordland6 9215417351 5961 9071 29060017139357252
Troms - Romsa3 9332694367631 19462545613737142190
Finnmark - Finnmárku2 9801841874531 352440268501531096
Svalbard1211159267121410015
Uoppgitt fylke821

Om statistikken

Statistikken gir regional informasjon om kvaliteten på faste breiband i Noreg. Den viser talet på breiband, private breiband per 100 hushald, i tillegg til median- og gjennomsnittshastigheit på breibandsabonnementa.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Internett-abonnement: Ei teneste som gjev sluttbrukarar tilgang til Internett.

Fast tilgang til Internett: Alle teknologiar som krev ein fast kopling via kabel (som koppar, koaksial, fiber) eller fastmontert antenne (som for mottak av radiosignal frå bakkesendar eller satellitt).

Breiband: I denne statistikken vert breiband rekna som Internett-abonnement med teoretisk mogleg overføringskapasitet ved nedlasting frå nettet til den lokale brukaren høgare enn 128 kbit per sekund.

Bedriftskunde: Bedrift, føretak, organisasjon, institusjon eller offentleg verksemd.

Privatkunde: Hushald og privatpersonar. Omfattar og faste koplingar i fritidsbustader.

Overføringskapasitet (nedlasting): Den teoretisk moglege rekna i kilobit / Megabit per sekund.

Inndelinga i grupperingar for overføringskapasitetar (nedlasting) er f.o.m. 1. kvartal 2017: 
> 128 kbit/sekund =< 4 Mbit/sekund
> 4 Mbit/sekund =< 8 Mbit/sekund 
> 8 Mbit/sekund =< 16 Mbit/sekund 
> 16 Mbit/sekund =< 32 Mbit/sekund 
> 32 Mbit/sekund =< 64 Mbit/sekund 
> 64 Mbit/sekund =< 128 Mbit/sekund
> 128 Mbit/sekund =< 256 Mbit/sekund
> 256 Mbit/sekund =< 512 Mbit/sekund
> 512 Mbit/sekund =< 1024 Mbit/sekund
over 1024 Mbit/sekund

Standard klassifikasjonar

Fylke og kommune.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Internett-målinga
Emne: Teknologi og innovasjon

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Kommune.

Kor ofte og aktualitet

Kvartalsvis. Tal for slutten av eit kvartal publiserast innan utgangen av neste kvartal.

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant.

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Filer med kontrollerte og reviderte rådata vert lagra og kan gjerast tilgjengeleg for forskarar. Ferdig koda produksjonsdata på kommunenivå vert lagra i Statistikkbanken og er tilgjengeleg for alle.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med undersøkinga er produksjon av detaljert regional informasjon om kvaliteten på infrastrukturen som formidlar tilgang til Internett til bedrifter og privatpersonar. Statistikken vart fyrste gong publisert for 1. kvartal 2002. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har støtta utviklinga av undersøkinga økonomisk.

Brukarar og bruksområde

Statistikken vert også brukt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Innovasjon Norge, næringsorganisasjonar, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Gjennom utvalsundersøkingane "Bruk av IKT i husholdningene" og "Bruk av IKT i næringslivet" produserer Statistisk sentralbyrå statistikk om IKT-bruk blant privatpersonar og føretak. Sjølv om tala ikkje kan samanliknast direkte, er statistikk frå Internett-målinga eit supplement til dei to undersøkingane. I desse to undersøkingane er breiband definert annleis enn i Internett-målinga.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) bruker den same definisjonen av fast breiband. Deira eKom-statistikk skal gje om lag same totale tal for dei to marknadene delt på dei ulike teknologiane. eKom-statistikken har ikkje opplysningar om abonnementa fordelt etter geografisk område. Derimot inneheld eKom-statistikken tal for mobile breiband, som ikkje er dekt av denne statistikken.

Lovheimel

Statistikkloven §§2-1, 2-2 og 2-3.

EØS-referanse

Ikkje relevant.

Produksjon

Omfang

Populasjonen for undersøkinga er alle føretak som leverer fast tilgang på breiband til Internett til sluttbrukarar i Noreg og Svalbard. Bibliotek, Internett-kafear, verksemder som tilbyr ulike former for mellombels Internett-tilgang via heimesider og liknande er ikkje inkludert i populasjonen. Leverandørar av mobilt breiband er ikkje med i undersøkinga. Statistikken omfattar frå og med 4. kvartal 2006 abonnement tilbydd av alle slag internettleverandørar. Det gjeld og gratis tilgang til breiband via kommunen.

I Noreg har føretak som leverer tilgang til Internett til sluttbrukarar (bedrifter og privatpersonar) ikkje registreringsplikt. Det er såleis mogleg at enkelte mindre leverandørar av Internett-tilgang ikkje vert dekt av undersøkinga. Det kan særleg gjelde små, lokale kabel-TV selskap som også leverar Internett med breiband. Måten dei driftar anlegga sine på gjer det noko komplisert å få dei med i undersøkinga. Arbeidet med å gjera statistikken fullt ut dekkjande held fram.

Populasjonen vert i starten avdekt gjennom kontakt med NIX (Norwegian Internet Exchange), den internasjonale organisasjonen RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) og studiar av bransjemedia. NIX, som er eigd og drive av Universitetet i Oslo, er to samtrafikkpunkt for utveksling av trafikk på Internett. Leverandørar av Internett-tilgang tilkopla NIX har høve til å inngå avtalar med såkalla "virtuelle" leverandørar av Internett-tilgang om vidaresal av Internett-tilgang. "Virtuelle" leverandørar av Internett-tilgang leiger infrastruktur av andre. Opplysningar frå Internett-leverandørar tilkopla NIX gjer det mogleg å lokalisera "virtuelle" leverandørar av tilgang til Internett. Informasjon om leverandørar av Internett-tilgang registrert hjå RIPE NCC supplerer data innhenta frå NIX. RIPE NCC er ein organisasjon som tildeler leverandørar av Internett-tilgang adresser på Internett.

Næringa som leverer Internett-tilgang har ein ustabil struktur. Det gjer systematisk innhenting av informasjon frå bransjemedia, bedrifts- og føretaksregisteret og frå Internett naudsynt for å tilpassa populasjonen til endringar som samanslåingar og nedleggingar eller nye aktørar. Det er etablert eit samarbeid med Post- og teletilsynet om oppdatering av populasjonen.

Datakjelder og utval

Data vert henta inn elektronisk via Altinn frå leverandørar av Internett-tilgang.

Totalteljing av alle norske leverandørar av Internett-tilgang til sluttbrukarar.

Utvalet blir oppdatert omtrent årlig basert på tilbakemeldingar frå oppgåvegjevarane, oppfølging av einingar som rapporterer til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, søk i SSBs Virksomhet- og foretaksregister og søk på Internett. Nokre mindre frittståande einingar som tilbyr kabel-TV kan mangle.

Datainnsamling, editering og beregninger

Kvartalsvis datainnsamling som tar til i starten av neste månad. Frist for innsending er tre veker. Data vert overført frå oppgåvegjevarane i Excel, flat fil i ASCII-format eller XML. Frå 2009 har innleveringa skjedd via Altinn. Små leverandørar rapporterar kun ein gong i året, i 3. kvartal, for å minske oppgåvebyrden deira. Tala dei sender inn i 3. kvartal blir brukt i dei neste tre kvartala. Vi har rekna ut at dette gir minimale utslag på tal om gjennomsnittshastigheit og utbreiing.

Innkomne data vert samanlikna med data frå føregåande kvartal for kvar oppgåvegjevar. Store avvik vert kontrollert, og om naudsynt vert oppgåvegjevar kontakta. Samstundes vert ugyldige postnummer kontrollert. Når alle data er registrert vert tal for kvar kommune samanlikna med tal for føregåande kvartal. Årsaka til store avvik vert undersøkt.

Talet på privatkundar per 100 hushald vert rekna ut for kvar kommune, fylke og for landet. Talet for hushald er frå og med 4. kvartal 2006 henta frå årleg registerbasert statistikk over hushald.

1. kvartal 2017 fekk undersøkinga nye hastigheitskategoriar, for å ta høgde for stadig raskare breiband. Dette gjer at gjennomsnittshastigheiter frå 2017 ikkje kan samanliknast med tidlegare periodar. Den gamle inndelinga fanga ikkje tilstrekkeleg opp dei svært raske breibanda, som har kome gradvis dei siste åra. Mellom 4. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017 vart fire av dei lågaste hastigheitskategoriane slått saman til éin kategori (128 Kbit/s til 4 Mbit/s) og det vart lagt til tre nye kategoriar over den som tidlegare var raskast (128 Mbit/s og opp).

Den gamle inndelinga var frå 4. kvartal 2008. Den gjorde det mogeleg å rekne ut medianverdien og gjennomsnittet for abonnementa. Ved utrekningane vert det føresett at abonnementa i kvar hastigheitsgruppe delar seg jamt på alle verdiane i gruppa. Desse indikatorane på kvalitet er og rekna ut tilbake til 2004. For åra 2006 til ny inndeling kom i 2008 er desse utrekningane mindre sikre.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Det er ikkje publisert tall for kommunar med færre enn 10 abonnement.

Samanlikningar over tid og stad

Definisjonen for breiband blei frå og med 4. kvartal 2004 endra. Publiseringane før dette kan dermed ikkje samanliknas med nyare publiseringar. For nokre av dei viktigaste variablane finst det ubrotne tidsseriar frå 1. kvartal 2002. Statistikken vart fyrste gongen produsert i 2002.

Avgrensinga til berre kommersielle leverandørar vart oppheva frå og med 4. kvartal 2006. Dette gjev store utslag i tala for kommunane Modalen og Tranøy.

Mobilt breiband blei tatt ut av undersøkinga frå og med 4. kvartal 2008. Tal for mobile breiband blei tatt ut og alle tal tilbake til 3. kvartal 2006 er korrigerte.

Ny inndeling av hastigheit frå 4. kvartal 2008 gjer at direkte samanlikning for alle grupper av hastigheit ikkje er mogleg før og etter dette brotet.

1. kvartal 2017 kom det ei ny endring i inndelinga av hastigheit, som gjer at direkte samanlikning av gjennomsnittshastigheit mot tidlegare kvartal ikkje lenger er mogleg. Medianhastigheita vart ikkje påverka av endringa, og kan samanliknast direkte mot perioder frå 4. kvartal 2008 og utover.

Undersøkinga skil ikkje mellom abonnement i faste bustader og fritidsbustader. Kommunar med mange fritidsbustader kan difor få svært høge tal for privatabonnement per hushald.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Internett-leverandørane fordeler abonnementa geografisk på postnummer. Alle gyldige postnummer har ein kopling til minst ein kommune. Nokre av postnummera er forelda eller ugyldige. Dersom det ikkje er tvil om intensjonen til oppgåvegjevaren, vert postnummeret kopla til riktig kommune.

Nokre postnummer går på tvers av kommunegrenser og i slike fall vert ein av kommunane valde. Dette kan føre til mindre feil i delinga av abonnementa mellom kommunar. Nokre få feil i delinga av abonnementa mellom postnummer og dermed kommunar har blitt oppdaga. Når slike feil oppstår eller vert korrigerte kan det gjere store utslag på talet på abonnement i høve til hushalda i einskilde kommunar.

Leverandørane av Internett-tilgang skil mellom bedrifts- og privatkundar. Ei bedrift må betala ein høgare pris for Internett-tilgang enn privatkundar, men mottek også betre kvalitet på tenesta. Nokre småbedrifter vel av kostnadsomsyn å bruka privatabonnement. Det kan såleis skjula seg bedrifter bak tala for privatkundar.

Arbeidstakarar med heimekontor får ofte tilgang til Internett heime via oppkoplinga til føretaket. Det tyder at fleire har tilgang til Internett i heimen enn talet på privatabonnement indikerer. Internett-leverandørane nyttar faktureringsadresser til å finna den geografiske lokaliseringa til kundane. For bedriftskundar med fleire geografiske lokaliseringar tyder det at berre ein av dei vert innrapportert. Til dømes vil bedrifter med faktureringsadresse i Oslo og avdelingar andre stader oppførast med eit abonnement utelukkande i denne byen.

Somme internettleverandørar gjev kundar tilbod om online registrering av abonnement. Det skaper utryggleik for kvaliteten på data om den geografiske lokaliseringa. Dersom det ikkje finst andre utvegar, vert oppgåvegjevarane bedne om å gje overslag. Abonnement som det ikkje er mogleg å stadfesta, vert klassifisert som "Uspesifisert".

Endringar i marknaden med fusjonar og oppkjøp eller overføring av kundar mellom føretak kan gje opphav til feil som til dømes dobbeltregistrering av abonnentar. Slike feil er avdekka for store leverandørar nokre få gongar. Korrigerte tal er publiserte.

Målt i høve til den totale mengda respondentar ligg svarprosenten på om lag 95 prosent. Sidan fråfallet berre inkluderer mindre leverandørar av Internett-tilgang, utgjer innleverte data truleg nær 100 prosent av den totale marknaden. Manglande data vert imputert med tal frå føregåande kvartal.

Registerfeil: Sidan føretak som leverer Internett-tilgang til sluttbrukarar ikkje har registreringsplikt, må SSB gjennom ymse kjelder skapa eit register. Det er mogleg at dette registret ved enkelte høve ikkje er oppdatert. Dette kan medføra underdekking.

Revisjon

Ikkje relevant

Analysar, artiklar og publikasjonar

Stadig fleire føretak nyttar sosiale medium

Stadig fleire føretak nyttar sosiale medium

Publisert 12. september 2019

76 prosent av norske føretak med minst ti sysselsette nyttar sosiale medium. Det er dei største føretaka som er dei ivrigaste brukarane.

Les artikkelen
PC-familie

Private breibandsabonnement blir endå raskare

Publisert 21. februar 2018

Private breiband i Noreg har ei medianhastigheit som er 56 prosent raskare enn for eit år sidan. Talet på private breibandsabonnement har òg overstige 2 millionar det siste året.

 

Les artikkelen
Bredbåndshastigheten i Norge nidoblet på åtte år

Bredbåndshastigheten i Norge nidoblet på åtte år

Publisert 6. april 2017

Gjennomsnittshastigheten på private faste bredbånd har økt fra 5,0 Mbit/s i 4. kvartal 2008 til 47,0 Mbit/s i samme kvartal 2016. Antall bredbånd per 100 husholdninger har i samme periode økt fra 68 til 84.

Les artikkelen
Inntekt påvirker utbredelse og kvalitet på bredbånd

Inntekt påvirker utbredelse og kvalitet på bredbånd

Publisert 27. september 2016

Utover tallet på husholdninger har antall hytter, inntekt og lokale leverandører betydning for utbredelse av bredbånd. For kvaliteten spiller andel husholdninger i tettbygd strøk, barnefamilier og inntekt inn. Markedsforholdene har liten betydning for kvaliteten.

Les artikkelen
Økt konkurranse i det lokale bredbåndsmarkedet

Økt konkurranse i det lokale bredbåndsmarkedet

Publisert 26. februar 2016

I 2015 sto 6 nasjonale leverandører for 70 prosent av faste, private bredbånd. 82 lokale enheter og 46 regionale hadde på samme tid en markedsandel på henholdsvis 6 og 25 prosent. Siden 2013 har konkurransen i lokale markeder for bredbånd økt.

Les artikkelen

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB