Bredbåndsleverandører 2013-2015

Økt konkurranse i det lokale bredbåndsmarkedet

Publisert:

I 3. kvartal 2015 sto 6 nasjonale leverandører for 70 prosent av faste, private bredbånd. 82 lokale enheter og 46 regionale hadde en markedsandel på henholdsvis 6 og 25 prosent. Siden 2013 har konkurransen i lokale markeder for faste, private bredbånd økt.

I denne artikkelen vil vi se på hvem som leverer faste, private bredbånd i den enkelte kommune og det enkelte fylke. I denne omgang ser vi bort i fra leverandørene av faste bredbånd til bedriftsmarkedet. Artikkelen bygger på SSBs internett-måling.

Utfordrende å kartlegge lokale, regionale og nasjonale leverandører

Ved publiseringen av data fra internett-målingen for 3. kvartal 2015 var det 134 leverandører av faste bredbånd til private abonnenter. Vi har valgt å gruppere de 134 leverandørene etter hvor mange kommuner og fylker de er representert i. Ved denne kodingen er det satt en nedre grense på minst 5 abonnenter per kommune og minst 10 per fylke. Dette er gjort for at enhetene må ha et visst kundegrunnlag for denne kodingen. Enheter som er leverandører til kunder i minst halvparten av kommunene eller fylkene, regnes som nasjonale leverandører. Enheter som er representert i maksimalt 4 kommuner og 2 fylker, regnes som lokale leverandører. De øvrige er regionale leverandører.

Denne fordelingen er imidlertid avhengig av om enhetene i internett-målingen telles hver for seg eller om enheter som inngår i samme konsern, eller i en kjede av partnere eller lignende, slås sammen. To av de største enkeltleverandørene i vår undersøkelse, Telenor Norge AS og Canal Digital Kabel TV AS, inngår i samme konsern. I tillegg er vi kjent med lignende konsernrelasjoner mellom Lyse Fiber AS og Viken Fiber AS. Utover disse to selskapene er 24 lokale eller regionale kraftselskap, eller deres bredbåndsselskap, Altibox-partnere. Det innebærer at de markedsfører seg med samme hovedprodukt, Altibox. Vi ser også at de i hovedsak leverer bredbånd etter kraftselskapenes geografiske områder. Det er derfor grunn til å anse at de opptrer som én samlet markedsaktør, selv om hvert enkelt lokalt eller regionalt selskap framstår som avtalepartner for kundene. Både formelt og reelt opptrer også de to Telenor-selskapene som selvstendige avtalepartnere.

I tabell 1 ser vi hvordan leverandørene og deres private kunder fordeler seg på nasjonale, regionale og lokale enheter når disse regnes hver for seg.

Tabell 1. Leverandører av faste, private bredbånd og abonnement etter leverandørens dekningsområde. Antall og prosent. 4. kvartal 2013 og 3. kvartal 2015

Til tabellen

Vi har ingen systematisk oversikt over verken konsernrelasjoner eller løsere gruppedannelser mellom andre enheter som rapporterer til internett-målingen. Hvis vi samler de enhetene som er nevnt foran i konsern (Telenor) eller gruppe (Altibox), blir antallet nasjonale enheter fortsatt 6, mens antall regionale og lokale enheter blir henholdsvis 35 og 67. I den videre analysen legger vi enhetene som rapporterer til internett-målingen til grunn. 

Figur 1. Fordeling av andel enheter og andel faste private abonnement etter leverandørens dekningsområde. 4. kvartal 2013 og 3. kvartal 2015

Lokale lev. Regionale lev. Nasjonale lev.
Andel enheter 2013 65.0 31.4 3.6
Andel enheter 2015 61.2 34.3 4.5
Andel abonnement 2013 6.3 36.9 56.8
Andel abonnement 2015 5.6 24.9 69.5

Syv av ti abonnement fra nasjonale leverandører

De nasjonale leverandørene har en betydelig dominans i tallet på abonnementer. I 2015 leverte de 6 enhetene hele 70 prosent av de faste, private bredbåndene. Regionale leverandører dekker 25 prosent og de lokale kun 6 prosent.

Figur 2. Gjennomsnittlig antall leverandører per kommune etter leverandørens dekningsområde. 4. kvartal 2013 og 3. kvartal 2015

Lokale lev. Regionale lev. Nasjonale lev.
2013 0.4 1.8 3.5
2015 0.4 1.5 4.2

I 2015 var gjennomsnittlig 4,2 av de 6 nasjonale leverandørene representert i hver kommune. Tilsvarende tall er 1,5 av 46 regionale og 0,4 av 82 lokale leverandører, slik tabell 2 viser.

Tabell 2. Gjennomsnittlig antall leverandører per kommune og kommuner per leverandør etter leverandørens dekningsområde. 4. kvartal 2013 og 3. kvartal 2015

Til tabellen

Det er store variasjoner mellom kommunene når det gjelder antall leverandører av ulike typer og for alle tre typene samlet. I 97 prosent av kommunene er minst tre av de seks nasjonale leverandørene representert. I 83 prosent av kommunene er det minst én regional leverandør. De lokale leverandørene finnes bare i 31 prosent av kommunene. Ser vi alle leverandører under ett, er det ingen kommuner med færre enn to leverandører, og det er minst fire leverandører i 97 prosent av kommunene, slik det også fremgår av tabell 3.

Tabell 3. Antall leverandører per kommune etter leverandørens dekningsområde. Absolutte tall og prosent. 3. kvartal 2015

Til tabellen

Figur 3. Antall leverandører av faste private bredbånd

Nasjonale lev. 2015 Regionale lev. 2015 Lokale lev. 2015 Nasjonale lev. 2013 Regionale lev. 2013 Lokale lev. 2013
0 0 71 294 1 59 281
1 3 157 112 1 149 122
2 10 131 18 22 128 21
3 70 46 2 216 62 2
4 207 13 1 129 12 1
5 97 5 1 59 8 1
6 41 1 0 0 4 0
7+ 0 4 0 0 6 0

Enhetene i Telenor-konsernet dominerer

Av de 134 leverandørene i 2015 var hele 79 størst i minst én kommune.

Når vi regner de to enhetene i Telenor-konsernet hver for seg, er en av dem størst i nesten halvparten av kommunene. Telenor Norge AS er størst i 181 kommuner og Canal Digital Kabel-TV AS i 27. I 90 kommuner er en av Altibox-partnerne størst. De av Altibox-partnerne som er størst i flest kommuner, er NTE Marked AS, Lyse Fiber AS og Altifiber AS med henholdsvis 13, 10 og 10 kommuner hver. De øvrige leverandørene er størst i tre av ti kommuner. Av disse er Eidsiva Bredbånd AS og Get AS størst i respektive 16 og 14 kommuner.

Her har vi altså sett på de to enhetene i Telenor-konsernet som selvstendige enheter. Hvis vi hadde slått dem sammen til én enhet, ville dominansen til dette konsernet vært enda større. Siden Altibox-partnerne opererer i ulike kommuner, ville en eventuell sammenslåing av disse enhetene ikke ha betydning for vurderingen av hvilken som er største enhet i kommunene.

Lokal leverandør størst i 59 kommuner

Fem av de seks nasjonale leverandørene er størst i til sammen 230 kommuner. 30 av totalt 46 regionale leverandører er størst i 139 kommuner, og i 59 kommuner er 44 av 82 lokale leverandører størst. Selv om de lokale leverandørene bare har 6 prosent av abonnementene i landet sett under ett, er de altså største enhet i 14 prosent av kommunene.

Figur 4. Største leverandør i kommunene etter leverandørens dekningsområde. Antall kommuner. 4. kvartal 2013 og 3. kvartal 2015

Lokale lev. Regionale lev. Nasjonale lev.
2013 60 120 248
2015 59 139 230

I gjennomsnitt er markedsandelen til den største leverandøren i hver kommune på 58 prosent. Den høyeste markedsandelen i hver kommune varierer fra 25 til 98 prosent. Den største gjennomsnittlige markedsandelen finner vi i de 59 kommunene der lokale leverandører er størst: 67 prosent. For de nasjonale og regionale leverandørene er gjennomsnittlig markedsandel henholdsvis 56 og 56 prosent.

Figur 5. Gjennomsnittlig markedsandel for største leverandør i kommunene etter leverandørens dekningsområde. 4. kvartal 2013 og 3. kvartal 2015

2013 2015
Nasjonale lev. 58.6 55.7
Regionale lev. 55.6 56.4
Lokale lev. 64.4 66.9
Alle lev. 58.6 57.5

Stadig flere leverer Internett over større deler av landet

I 4. kvartal 2013 var det 140 leverandører av faste, private bredbånd. De fordelte seg på 5 nasjonale leverandører, 44 regionale og 91 lokale.

To regionale leverandører og én lokal har i mellomtiden blitt overtatt av eller er fusjonert inn i Get AS. Som følge av denne oppkjøpsvirksomheten har Get AS gått fra å være en regional til å bli en nasjonal leverandør. Ytterligere 5 lokale leverandører er lagt ned eller har ikke lenger private kunder over de størrelsesgrensene vi forutsetter i denne analysen. To nye lokale leverandører har kommet i tillegg i perioden.

Videre har 5 enheter som var gruppert som lokale i 2013, blitt litt større i 2015 slik at de er blitt omklassifisert til regionale.

Slike endringer er vanlige blant de enhetene som inngår i denne undersøkelsen.

Tallet på leverandører per kommune har gått noe opp, fra 5,7 i 4. kvartal 2013 til 6,1 i 3. kvartal 2015. Den viktigste årsaken til denne økningen er at tre av de nasjonale leverandørene har utvidet sitt kundegrunnlag til flere kommuner. Det omfatter også Get AS, som har vokst litt utover overtakelsen av tre andre leverandørers abonnenter. Den kraftigste veksten i antall kommuner har Breiband.no AS hatt, med mer enn en dobling av utbredelsen målt i antall kommuner med mer enn én abonnent. I tillegg er det en rekke mindre aktører som har vokst litt, inkludert de fem som er omgruppert fra lokale til å bli regionale.

Omklassifiseringen av Get AS har, sammen med veksten i to av de andre nasjonale leverandørene, ført til at dominansen av de nasjonale leverandørene samlet sett har økt fra 2013 til 2015. I 2013 var gjennomsnittlig antall nasjonale leverandører per kommune 3,5, mot 4,2 i 2015. I samme periode har tilsvarende tall for regionale leverandører gått ned fra 1,8 til 1,5.

Vi ser den samme trenden mot større betydning for de nasjonale leverandørene av tallene for faste, private abonnement. I 2013 hadde de nasjonale leverandørene 57 prosent av hele markedet, mot 70 prosent to år senere. Lokale leverandører har gått bare svakt ned. Nedgangen er sterkest for de regionale leverandørene, fra 37 prosent til 25 prosent. Dette henger sammen med at tre relativt store regionale enheter nå er slått sammen til én nasjonal enhet, mens de nye regionale enhetene har langt mindre markedsandeler.

Som tabell 4 viser, hadde 95 prosent av kommunene minst tre av totalt fem nasjonale leverandører i 4. kvartal 2013. I 86 prosent av kommunene var det minst én regional leverandør, og de lokale leverandørene var begrenset til 34 prosent av kommunene. Ser vi alle leverandører under ett, var det én kommune med bare én leverandør, og det var på den annen side minst fire leverandører i 93 prosent av kommunene. Disse tallene bekrefter at de regionale leverandørene spilte en noe større rolle i 2013.

Tabell 4. Antall leverandører per kommune etter leverandørens dekningsområde. Absolutte tall og prosent. 4. kvartal 2013

Til tabellen

Samlet sett er det blitt flere kommuner med et bredere tilbud av leverandører i løpet av perioden vi her ser på. Andelen av kommuner med minst fire leverandører har økt fra 93 til 97 prosent, og andelen med minst fem leverandører har økt fra 70 prosent til 87 prosent.

I toårsperioden har det dessuten skjedd vesentlige endringer når det gjelder hvilke enheter som er størst i kommunene. I 2013 var Telenor Norge AS alene størst i akkurat halvparten av kommunene. Sammen med Canal Digital Kabel TV AS var Telenor-konsernet størst i 56 prosent av kommunene. I 33 av kommunene har rollen som største leverandør av faste, private bredbånd byttet fra Telenor Norge AS til et konkurrerende selskap. Altibox-partnerne har samlet økt sin andel av kommuner der de er største leverandør fra 77 til 90. De øvrige selskapene har økt med 20 kommuner, fra 110 til 130.

Dominerende lokale og regionale leverandører øker sine markedsandeler

Antall kommuner der nasjonale leverandører er størst, har samlet sett gått ned fra 248 til 230. Økningen for de regionale leverandørene fra 120 til 139 kommuner skyldes i all hovedsak at etablerte regionale aktører har økt sine markedsandeler i sine hovedmarkeder. De lokale leverandørene holder stand med en nedgang i tallet på kommuner der de er størst fra 60 til 59.

Den gjennomsnittlige markedsandelen til den største leverandøren i kommunene har gått noe ned de to siste årene, fra 59 til 58 prosent. Markedsandelen for de største lokale leverandørene har derimot økt fra 64 til 67 prosent. Det er en mindre økning også for de regionale aktørene, mens det er nedgang i markedsandelen for de nasjonale aktørene, fra 59 til 56 prosent, i de kommunene de er størst.

Små forskjeller mellom SSBs undersøkelse og Ekom-undersøkelsen

Ekom-undersøkelsen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) inneholder data om markedsforholdene på nasjonalt nivå og om de ulike typer bredbånd, inkludert mobilt bredbånd. Totaltallene fra internett-målingen skal i hovedsak stemme med totaltallene fra ekom-undersøkelsen. De to undersøkelsene bruker samme definisjon av faste bredbånd (minst ADSL med 128 kbit/s). Det er imidlertid noen forskjeller i behandlingen av rapporteringsenhetene. NKOM behandler to av de største enhetene i internett-målingen, Telenor Norge AS og Canal Digital Kabel TV AS, som én enhet. De inngår begge som heleide datterselskap i Telenor-konsernet.

Minstegrenser for abonnementstall gir små utslag

I disse abonnementstallene har vi sett bort fra abonnement i enkeltkommuner der leverandøren bare har ett abonnement. Dette er gjort fordi vi antar at en del slike enkeltstående abonnement kan skyldes blanding av fakturaadressen og leveringsadressen for abonnementet. Vi vet imidlertid ikke noe om hvor stort dette problemet eventuelt kan være og har derfor satt grensen lavt. Det finnes også plausible forklaringer på hvorfor noen leverandører har bare få abonnenter i enkelte kommuner. Det kan for eksempel være enheter som leverer bredbåndstjenesten til kunden, men leier infrastrukturen, dvs. den fysiske kabelen og nettilkoblingen, av et annet selskap. Forskjellen i totaltallene for abonnement ved denne justeringen er liten. For de nasjonale leverandørene er forskjellen i tallet på abonnement 54, og den er henholdsvis 156 og 36 for regionale og lokale leverandører. En slik justering gir større utslag på beregningene av antall leverandører per kommune. Det generelle bildet av den lokale markedssituasjonen blir likevel ikke endret.

 

Kontakt